Meddelanden

Gemensam ansökan till högskolor börjar på onsdag 14 mars – 47 500 studieplatser erbjuds inom yrkeshögskolor och universitet

Aktuellt Högskoleutbildning
I högskolornas gemensamma ansökan erbjuds nu cirka 47 500 nybörjarplatser inom drygt 1 500 utbildningsprogram. Utgående från tidigare års ansökningssiffror förväntas antalet sökande bli cirka 140 000. I Studieinfo-tjänsten kan man bekanta sig med de utbildningar som erbjuds och fylla i ansökan.

Högskolornas andra ansökningstid för våren börjar den 14 mars 2018 kl. 8. Ansökningstiden avslutas på onsdag den 28 mars kl. 15.

Antalet utbildningar som erbjuds är ungefär detsamma som i fjol. Antalet studieplatser har vuxit med cirka 900 från i fjol. Största delen av ansökningsmålen är inom finsk- och svenskspråkig utbildning, men också en del utbildningar på engelska finns med. Samtliga 37 högskolor ingår i ansökan.

Av utbildningsprogrammen är över 1 000 riktade till dem som avlagt andra stadiets utbildning. Av utbildningarna är 42 procent inom universitet och 58 procent inom yrkeshögskolor. För personer som avlagt gymnasiet, yrkesexamen eller motsvarande utländsk examen erbjuds cirka 38 500 nybörjarplatser, var av 46 procent är inom universitet och 54 procent inom yrkeshögskolor.

I gemensam ansökan ingår också cirka 500 utbildningar som är avsedda för personer som avlagt en högskoleutbildning. Dessa är magisterutbildningar och utbildningsprogram för högre yrkeshögskoleexamen.

63 procent av studieplatserna reserveras för förstagångssökande

I vår är 24 300 nybörjarplatser reserverade för dem som för första gången söker till en högskoleutbildning. Det innebär 63 procent av nybörjarplatserna inom de utbildningar där förstagångssökande ska beaktas. Skyldigheten att reservera en del av platserna för förstagångssökande gäller inte utbildningar på främmande språk, utbildningar enbart för högre högskoleexamen eller utbildningar där endast ett fåtal studerande antas.

Andelen studieplatser för förstagångssökande har stigit en aning från i fjol. Då reserverades 59 procent av platserna för förstagångssökande.

Ansökan till utbildning görs i Studieinfo

I Studieinfo används samma ansökningsblankett under vårens båda ansökningstider. Den första ansökningstiden var i januari, då man kunde söka till utbildningar på främmande språk inom yrkeshögskolorna och Aalto-universitetet samt utbildningar vid Konstuniversitetet.

Under vårens båda ansökningstider kan man söka till sammanlagt sex utbildningar. I ansökan ska utbildningarna anges i prioritetsordning. Den sökande kan redigera sin ansökan i tjänsten Min Studieinfo eller via länken i bekräftelsemeddelandet som skickats per e-post när man skickat in sin ansökan.