Nyheter

Hur påverkar digitaliseringen behoven av kunnande och utbildning?

Aktuellt Prognostisering
På workshopparna inom prognostiseringsforumet för kunnande diskuterar sakkunniga inom olika områden hur digitalisering, produktionsnätverk och andra fenomen inom arbetslivet påverkar vilket kunnande och vilken utbildning som behövs i framtiden. Resultaten utgör en grund för prognostisering av behov av kunnande och utbildning.

Prognostiseringsforumet för kunnande diskuterade under sommaren hur produktions- och serviceprocesser, teknik, kundprocesser, marknadsföring, kommunikation, försäljning, distributionskanaler och infrastruktur kommer att förändras i framtiden och hur digitaliseringen påverkar dem. Därutöver behandlade forumets medlemmar produktionsnätverk, som är viktiga när det gäller att prognostisera behov av kunnande som uppstår på branschernas gränssnitt. Till slut bedömdes sysselsättningsutvecklingen, vilket skapar en grund för prognostisering av volymmässiga utbildningsbehov.

Enligt resultaten kommer digitaliseringen varken att öka eller minska arbetskraftsbehovet, men den ändrar på ett väsentligt sätt vilket slags kunnande som behövs i framtiden. Till exempel sågs den ökande användningen av Big Data och virtuell verklighet som ett fenomen som påverkar behovet av kunnande, men i mindre utsträckning arbetskraftsbehovet. Därutöver prognostiserade forummedlemmarna hur olika branscher kommer att skapa nätverk i framtiden, i synnerhet med utbildning, affärstjänster, programvarutjänster, trafik och handel.

Workshopresultaten skapar en kunskapsbas för följande steg i prognostiseringsprocessen, där framtidens behov av kunnande och utbildning prognostiseras. Därefter, våren 2019, diskuteras utvecklingsförslag för utbildningen.

– Vårt ambitiösa mål är att för första gången skapa en övergripande, branschvis vy av framtidens kunskapsstrukturer. Samtidigt skapar vi konkret information om behoven av kunnande och utbildning samt visioner om förslag för utveckling av utbildningen. På detta sätt kan vi stöda utvecklingen av utbildning och stärka kunskapsbasen för det utbildningspolitiska beslutsfattandet, säger undervisningsråd Kari Nyyssölä.