Meddelanden

International Student Barometer: Finland är ett mycket bra land att studera i för utländska högskolestuderande

Aktuellt Högskoleutbildning Internationalisering
Resultaten från den senaste studentundersökningen International Student Barometer visar att Finland fortfarande är ett mycket bra land att studera i för utländska högskolestuderande. De finländska högskolornas styrkor är desamma som i tidigare enkätundersökningar: bland annat får stödtjänsterna och studiemiljön beröm av de studerande. På det hela taget har resultaten förbättrats en aning

I den enkät som gjordes hösten 2017 deltog 110 386 studerande vid högskolor i 17 länder. I Finland svarade 6 650 studerande, varav två tredjedelar avlade examen och en tredjedel deltog i studerandeutbyte vid en finländsk högskola. Utbildningsstyrelsen koordinerade den del som gäller Finland. Den senaste undersökningen gjordes 2014.

De utländska studerande gav högsta betyg för de helheter som mätte välkomnande av de studerande och stödtjänster. Cirka 90 procent av dem som svarade på enkäten ansåg att dessa vara bra eller mycket bra. I fråga om åsikterna om stödtjänsterna fanns det ändå en tydlig skillnad mellan utbytesstuderande och examensstuderande: upp till 90 procent av utbytesstuderandena var nöjda med dem, bland examensstuderandena var motsvarande andel 89 procent.

– Finland är ett mycket bra land särskilt när man inleder sina studier. De tjänster som erbjuds nya studerande upplevs vara mycket väl organiserade, konstaterar Joanna Kumpula, sakkunnig i marknadskommunikation vid Utbildningsstyrelsen, när hon sammanfattar de preliminära resultaten från enkäten.

– När man jämför utbytesstuderandenas och examensstuderandenas erfarenheter verkar det som att examensstuderandena i allmänt är lite mera kritiska. De stannar längre i landet, så nyhetens behag hinner lägga sig.

Studiemiljön hör till Finlands styrkor

I enkäten framstår Finland som ett mycket tryggt land. Nästan alla – 98 procent av enkätdeltagarna – var nöjda eller mycket nöjda med säkerheten i Finland.

Studerande i Finland anser att de erbjuds bättre studerandetjänster än studerande i de andra länderna i genomsnitt. Högskolornas byråer för internationella ärenden ansågs vara bra eller mycket bra bland 97 procent av de studerande och nästan lika många var av samma åsikt om studeranderådgivningen. I de andra länderna var det betydligt färre som var lika nöjda.

I jämförelse med sen senaste undersökningen har de studerande vid finländska högskolor blivit nöjdare med de delar som gäller studierna. Andelen nöjda motsvarar nu det internationella genomsnittet. De finländska högskolorna har redan tidigare klarat sig lite bättre i jämförelse med de andra länderna när det gäller lärmiljön. Exempelvis studielokalerna, den tekniska utrustning som stöder lärandet och laboratorierna får beröm av så gott som alla studerande. Biblioteken hör också till den finländska högskolornas styrkor.

De studerande var också mycket nöjda med studerandegruppernas storlek och deras multikulturella sammansättning samt med undervisningspersonalens sakkunskap. Gruppstorlekarna vid de finländska högskolorna var bra enligt 95 procent av enkätdeltagarna, vilket är 6 procentenheter mer än det internationella referensvärdet. Nästan lika många var nöjda med högskolornas campus, som ansågs vara trivsamma och trevliga. Även kvaliteten på boendet ansågs vara bra eller mycket bra. I fråga om dessa delfaktorer klarade sig Finland bättre än de andra länderna också i den senaste undersökningen.

Prisnivån i Finland och möjligheten att kombinera studier och arbetsliv är utmaningar

– I undersökningen får inget land toppoäng när det gäller möjligheten att kombinera studier och arbetsliv, men Finland ligger ännu under det internationella genomsnittet. Detta har varit en utmaning redan tidigare, men vi har gått framåt: antalet nöjda har ökat i jämförelse med den senaste mätningen och vi har knappat in på avståndet till de internationella jämförelsegrupperna, konstaterar Kumpula.

Av de studerande vid finländska högskolor var något under 60 procent nöjda eller mycket nöjda med möjligheterna att arbeta under studietiden och med den karriärhandledning de fick av den akademiska personalen vid högskolorna. Det internationella genomsnittet var ungefär tio procentenheter högre. Drygt två av tre av de studerande vid de finländska högskolorna trodde att studierna ökar förutsättningarna att få arbete, vilket är något fler än vid den senaste undersökningen. Också skillnaden till de internationella jämförelseländerna har minskat en aning.

I internationell jämförelse anses Finland vara ett något dyrare land att studera i än genomsnittet. Av de studerande som svarade på enkäten var 58 procent nöjda eller mycket nöjda med levnadskostnaderna i Finland. Det internationella genomsnittet är 64 procent. Skillnaderna till de andra länderna har ändå minskat betydligt, tre år tidigare var siffran under 50 procent.

Ungefär hälften av de studerande från Finland var nöjda eller mycket nöjda med det ekonomiska stödet, vilket är något mindre än det internationella genomsnittet.

Det verkar också som att det i de andra länderna är lättare att kompensera levnadskostnaderna genom att arbeta vid sidan studierna. Av dem som deltog i enkäten i Finland ansåg 41 procent att möjligheterna att förtjäna pengar var goda eller mycket goda. I de andra länderna var motsvarande siffra drygt 50 procent. Situationen har ändå förbättrats, för tre år sedan var andelen nöjda bland de studerande i Finland 35 procent.

– Examensstuderandena är positivare inställda till faktorer som anknyter till levnadskostnaderna och möjligheten att tjäna pengar än utbytesstuderandena. De är lika nöjda med levnadskostnadsnivån som jämförelseländerna. Utbytesstuderandena upplevde att möjligheterna att tjäna pengar var betydligt sämre, endast en fjärdedel ansåg att de var goda eller mycket goda, säger Kumpula.