Meddelanden

Nya utbildningar inom fria bildningen stärker integrationen av vuxna invandrare

Aktuellt Fritt bildningsarbete
Utbildningsstyrelsen har beviljat läroanstalter inom det fria bildningsarbetet 2 miljoner euro för att ordna utbildningar som främjar invandrarnas integration. Utbildningarna är avsedda för vuxna invandrare som har bott i Finland i mer än tre års tid men som inte har tillräckliga språkkunskaper och samhälls- och arbetslivsfärdigheter för att integreras. Utbildningarna riktar sig till fler än 2 000 invandrare som befinner sig utanför arbetslivet.
Kuvituskuva, opettaja neuvoo maahanmuuttaja-oppilasta

 Integrationsutbildningar kan i regel endast ordnas inom tre år efter att en person har beviljats uppehållstillstånd. Med utbildningarna som nu inleds strävar man efter att också nå invandrare som under den här tiden inte har hunnit få tillräckliga kunskaper och färdigheter för att delta i arbetslivet och samhället.

En särskild målgrupp för utbildningarna är personer som har kommit till landet som flyktingar och föräldrar som sköter sina barn hemma. Till exempel har kvinnor som är hemma med sina barn sällan möjlighet att delta i integrationsutbildning och har därför svaga språkkunskaper. Utbildning ordnas också för arbetslösa invandrare som har tidigare arbetserfarenhet men som har behov av språkstudier för att på nytt bli sysselsatta. Utbildning riktas också till exempelvis sådana personer med flyktingbakgrund som har inlärningssvårigheter och otillräckliga språkkunskaper för att de ska kunna integreras.

– Det här är ett nytt steg i riktning mot att förbättra tillgängligheten till utbildningar för invandrare. Detta har också väckt intresse hos sakkunniga som ordnar utbildningar för invandrare i andra länder, berättar undervisningsrådet Leena Nissilä från Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsstyrelsen beviljade understöd till 60 läroanstalter på olika håll i Finland. Understöd riktades i synnerhet till områden med många invandrare.

Utbildningarna kan inledas genast och de kan ordnas fram till slutet av 2020. I rekryteringen av studerande samarbetar läroanstalterna särskilt med kommunernas invandrartjänster, invandrarföreningar, andra organisationer och arbetskrafts- och näringsbyråerna.

Utbildningarna som ordnas är av varierande omfattning, från ungefär 40 undervisningstimmar till 60 veckor. I samband med flera av utbildningarna är det också möjligt att få en inblick i yrkesinriktade studier och avlägga delar av yrkesinriktade examina.

Lista över understöd som beviljats (på finska; pdf)

Ytterligare information

  • Undervisningsrådet Leena Nissilä, tfn 029 533 1155, leena.nissila [at] oph.fi
  • Undervisningsrådet Marja Anitta Pehkonen, tfn 029 533 1782, marjaanitta.pehkonen [at] oph.fi