Meddelanden

Antalet studerande i grundläggande utbildning för vuxna har ökat med nästan hälften

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Vuxenutbildning
Antalet personer som deltar i den grundläggande utbildningen för vuxna har ökat kraftigt under de senaste åren. År 2018 deltog 3 700 personer i grundläggande utbildning för vuxna, medan antalet var nästan hälften färre år 2013. Inom yrkesutbildningen är det allt fler som studerar till en yrkes- eller en specialyrkesexamen.
Reppu selässä

Då skolorna öppnar sina dörrar igen är antalet elever och studerande ungefär på samma nivå som under de föregående åren. Inom en del grupper förekommer ändå tydliga skillnader i förhållande till tidigare år.

Till exempel har antalet studerande inom den grundläggande utbildningen för vuxna ökat rejält under de senaste åren. Ifjol deltog 3 725 i grundläggande utbildning för vuxna, och största delen av dem studerade enskilda läroämnen som ingår i den grundläggande utbildningen. Grundläggande utbildning för vuxna erbjuds av bland annat vuxengymnasier och folkhögskolor.

I dagens läge finns det årligen ungefär två tusen elever som studerar på engelska i den grundläggande utbildningen. Antalet har ökat under de senaste åren. År 2013 deltog 1 378 elever i grundläggande utbildning på engelska, medan de år 2018 var 2 060 stycken.

Den här hösten finns det sammanlagt uppskattningsvis fler än en halv miljon elever i den grundläggande utbildningen. Elevantalet i den grundläggande utbildningen har långsamt ökat under de senaste sex åren. Senaste år fanns det 560 503 elever, vilket är ungefär 4 procent fler än år 2013.

Trots det ökade antalet elever är det flera grundskolor som varje år läggs ner eller slås samman. Ifjol fanns det 2 346 verksamma grundskolor medan motsvarande siffra år 2013 var 2 705.

Antalet barn som deltar i förskoleundervisning har stigit med ungefär 3 procent sedan 2013. Det här beror på lagändringen som trädde i kraft 2015 och medförde att förskoleundervisningen blev obligatorisk. Storleken på årskullarna spelar också in och därför beräknas aningen färre barn börja i förskolan denna höst än året innan. I höst börjar cirka 60 000 barn i förskolan medan motsvarande antal i fjol var 61 434 barn.

Den här hösten börjar 61 000 elever i ettan, vilket är lika många som för ett år sedan.

Mindre årskullar ger färre antal gymnasiestuderande

Antalet gymnasiestuderande har minskat med ett par procent under de senaste sex åren. Det här beror på ändringar i årskullarnas storlek, eftersom majoriteten av eleverna som går ut grundskolan fortfarande väljer gymnasiet. Ifjol fanns det totalt 103 440 gymnasiestuderande.

Precis som under tidigare år går ungefär 6 procent av grundskoleeleverna och av de gymnasiestuderande i svenskspråkiga skolor och läroanstalter.

Handledande utbildning för yrkesutbildning ökar i popularitet

Antalet studerande som deltar i handledande utbildning för yrkesutbildning har ökat under de senaste åren. Våren 2019 deltog i genomsnitt 5 500 studerande i en handledande utbildning, vilket är 7 procent fler än under föregående vår.

Yrkes- och specialyrkesexamina intresserar allt fler

Antalet studerande har också ökat inom yrkesutbildningar som leder till en examen. Den här våren var det i genomsnitt 37 150 studerande som deltog i en utbildning som ger en yrkes- eller en specialyrkesexamen. Det är ungefär 8 procent fler än för ett år sedan. På våren fanns det också 144 760 studerande som deltog i utbildning som ger en yrkesinriktad grundexamen.

Ökningen kan delvis förklaras med att arbetskraftsutbildningen har flyttats från arbets- och näringsministeriet till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Yrkesutbildningen beviljades även tilläggsanslag i slutet av 2018, och effekten av finansieringen syns under det här året. Siffrorna omfattar både studerande som avlägger en hel examen och studerande som avlägger delar av en examen.

Utbildningsstyrelsens beräkning av antalet studerande som inleder sina studier 2019 utgår bland annat från de uppgifter som sammanställts i statistiktjänsten Vipunen om befolkningen och antalet studerande. De senaste faktiska siffrorna är från 2018 eller 2019.

Ytterligare information

Pirjo Karhu, etunimi.sukunimi [at] oph.fi, tfn 029 5331 317

Korrigering 7.8. kl. 10 ”handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning” har korrigerats till ”handledande utbildning för yrkesutbildning”.

Attachments