Meddelanden

Arbetet med att sammanföra utvecklingsfinansieringen framskrider – årets ansökan inleds 15.2

Aktuellt
Statsunderstöden för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning har i år samlats till en ansökningshelhet.

Undervisnings- och kulturministeriets samt Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 5.2.2019

Det har länge funnits önskemål om att sammanföra den nationella utvecklingsfinansieringen som nu är splittrad och inträffar vid flera olika tidpunkter. Då ansökan görs gemensamt och på en och samma gång, kan utbildningsanordnarna bättre överväga vilka helheter de behöver fokusera på. En samordnad ansökan sparar också på förvaltningsresursen.

Utbildningsanordnarens behov som utgångspunkt

Undervisnings- och kulturministeriet publicerade år 2017 en utredning (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:41), där man konstaterade att utvecklingsarbetet som görs med statsunderstöd är splittrat och åtskilt. I utredningen föreslogs att man i fortsättningen mer skulle beakta helhetsbilden och understödens effekt utgående från strategisk styrning. I utredningen konstaterades också att understöden borde samlas till större, mer effektfulla helheter.

Samma budskap kom fram också i grundskoleforumets arbete. I rapporten Framtiden för den jämlika grundskolan lyfter forumet fram långsiktigt och flexibelt stöd för verksamheten och utvecklingsarbetet som en central målsättning. En konkret åtgärd som stöder den målsättningen är att sammanföra den nationella utvecklingsfinansieringen.

– Vid ministeriet och Utbildningsstyrelsen har vi hört skolornas synpunkter. Utvecklingsfinansieringen är viktig, men de många projektansökningarna anstränger skolvardagen i onödan. Den tiden tas ofta från eleverna. Därför började vi ifjol bereda sammanförandet av utvecklingsfinansieringen till en större helhet. Jag är glad att ärendet framskrider och konkretiseras som en gemensam ansökan. Det här är ett fint första steg, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

För att kunna förbättra statsunderstödens effekt krävs långsiktigt utvecklingsarbete och samarbete mellan olika aktörer. Tyngdpunkterna i utvecklingen på den nationella nivån och den lokala nivån behöver stöda varandra bättre. Målsättningen är också att flytta tyngdpunkten till de effekter som skapas med statsunderstöd och till att stöden utnyttjas i högre grad samt till att underlätta de administrativa processerna. Nu tar vi de första stegen i den riktningen, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

– Ur utbildningsanordnarens synvinkel är det viktigt att basfinansieringen är tillräcklig, så att läroanstalterna kan planera sin verksamhet på lång sikt. Finansieringen av utvecklingsverksamheten är kompletterande och det är mycket välkommet att den samlas till större helheter. Det skapar klarhet och förenklar processerna. Riktningen för utvecklingen är god, eftersom vi på det här sättet kan förbättra effekten av de befintliga resurserna, säger direktör Terhi Päivärinta vid Kommunförbundet och verkställande direktör Teemu Hassinen vid Bildningsarbetsgivarna.

 

Ansökningstiden för statsunderstöden är 15.2–21.3.2019

Ansökningarna görs i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningssystem. Ett informationstillfälle om ansökningshelheten ordnas 15.2 vid Utbildningsstyrelsen (på finska). Man kan följa med informationstillfället på distans eller se inspelningen senare. Ett svenskspråkigt infomöte kring samma tema ordnas samma dag 15.2 kl. 12.10–13.00 på Utbildningsstyrelsen med möjlighet att delta på distans.

På våren 2019 kan man söka statsunderstöd för att utveckla följande helheter:

  • Positiv diskriminering inom småbarnspedagogiken
  • Undervisning på två språk
  • Tutorverksamhet i språk
  • Skolornas klubbverksamhet
  • Likvärdigheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
  • Etablering av de regionala nätverken i tutorlärarverksamheten
  • Innovativa lärmiljöer i den grundläggande utbildningen och gymnasiet
  • Internationalisering i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen
  • Verkställandet av gymnasielagen och utvecklingen av gymnasieutbildningens kvalitet
  • Pilotprojekt för att minska läromedelskostnaderna för gymnasiestuderande

Ansökningshelheten för fritt bildningsarbete är öppen samtidigt 15.2–19.3.2019 och innefattar understöd för kvalitets- och utvecklingsarbete, studiesedlar, ungdomsgarantins studiesedlar och fortbildning av undervisningspersonal i anslutning till dessa områden. Statsunderstöd för att ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål har öppnats 30.1 och pågår till slutet av 2019.

Helheten av statsunderstöd utvecklas vidare

I fortsättningen är avsikten att utveckla den nationella finansieringen av utvecklingsverksamhet så att separata ansökningshelheter avskaffas och utbildningsanordnaren i högre grad kan utnyttja den lokala planen för utvecklingen av utbildningen. Målsättningen är också att stärka nätverksverksamheten och samutvecklingen samt effekterna av utvecklingsåtgärderna.

Källor

Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen työnjaosta ja yhteistyöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:41.

Framtiden för den jämlika grundskolan: åtgärder och mål.

 

Direktör Anni Miettunen, tfn 029 533 1612, anni.miettunen [at] oph.fi (anni[dot]miettunen[at]oph[dot]fi)
Undervisningsrådet Leena Nissilä, tfn 029 533 1155, leena.nissila [at] oph.fi (leena[dot]nissila[at]oph[dot]fi)
Undervisningsrådet Ulla Laine, tfn 029 533 1597, ulla.laine [at] oph.fi (ulla[dot]laine[at]oph[dot]fi)
Undervisningsrådet Petri Lehikoinen, tfn 029 533 1713, petri.lehikoinen [at] oph.fi (petri.lehikoinen@oph.f)i
Specialmedarbetare Daniel Sazonov, tfn 029 5330276, daniel.sazonov [at] minedu.fi

Direktör Gun Oker-Blom, tfn 029 533 1138, gun.oker-blom [at] oph.fi (gun[dot]oker-blom[at]oph[dot]fi)

www.oph.fi/statsunderstod