Nyheter

Eleverna i grundskolan föredrar allt jämnt engelskan då de väljer språk

Aktuellt Grundläggande utbildning Statistik Det andra inhemska språket, svenska (ruotsi) Det andra inhemska språket, finska Främmande språk
Det har länge funnits en oro för att finländarnas språkkunskaper blir allt mer begränsade. Uppgifter i statistiktjänsten Vipunen visar att oron är befogad: cirka 80 % av eleverna i grundskolan väljer utöver det andra inhemska språket endast ett främmande språk och det är oftast engelska. Under de senaste tjugo åren har andelen som läser frivilliga språk minskat märkbart och för de frivilliga språkens del har också de regionala skillnaderna vuxit.
Kuvituskuva, opiskelijat kuuntelevat opettajaa

Att engelskan är populär förklaras av dess ställning inom den globala kommunikationen. Finländarna behärskar engelskan väl och många tänker att kunskaper i andra språk inte behövs. Att så få studerar andra språk beror inte enbart på att man inte skulle förstå värdet i mångsidiga språkkunskaper: det handlar också om vilka möjligheter språkstudier som erbjuds. Bland annat kommunens storlek, invånarantal, befolkningsstruktur och det allmänna ekonomiska läget skapar sina egna förutsättningar för i vilken omfattning utbildningsanordnaren kan erbjuda studier i olika språk. 

Av A1-språken som är gemensamma för alla är engelskan vanligast, av B1-språken svenskan

Språkundervisningen inleds senast i årskurs 3 med A1-språket som är gemensamt för alla. Från och med 2020 inleds språkstudierna redan på våren under årskurs 1. 90 % av eleverna i grundskolan studerar engelska som A1-språk. Knappt 6 % av eleverna läser finska, som är det vanligaste A1-språket i svenska skolor. Andelen som läser tyska, franska och svenska är cirka en procent, ryska och spanska läses även mer sällan.

Andra språk än engelska läser man främst i Nyland. Där bor bland annat 80 % av dem som läser A1-franska och 50 % av dem som läser A1-tyska.  Ryska läser man mycket i Södra Karelen och spanska i Birkaland.

Det gemensamma B1-språket börjar man läsa senast i årskurs 6. B1-språket läses framför allt i de finskspråkiga skolorna, där det oftast är elevernas andra inhemska språk svenskan. Mindre än 1 % av eleverna läser ett annat språk.

Eleverna väljer frivilliga språk betydligt mer sällan än för 20 år sedan

Grafen: A2-språkvalen bland eleverna i årskurs 5

Både i lågklasserna och i högklasserna läser man frivilliga språk. A2-språket påbörjas oftast i årskurs 4 eller 5 och B2-språket i årskurs 7–9. Intresset för frivilliga språk var som störst i medlet av 1990-talet, då de lästes av cirka 40 % av årsklasserna. År 1997 läste 41 % av femteklassarna A2-språk, medan 27 % gjorde det år 2017. År 1996 läste 43 % av eleverna i årskurs 7–9 B2-språk, medan siffran år 2017 var bara 17 %.

De regionala skillnaderna i hur mycket man läser frivilliga språk är stora. I många kommuner begränsas möjligheterna att bilda undervisningsgrupper för frivilliga språk av det fastställda minimiantalet elever, som inte varje år uppfylls. Bara i hälften av de finländska kommunerna studerar man A2-språk och vissa kommuner har helt slutat erbjuda A2-språk. I Satakunta, Päijänne-Tavastland, Södra- och Norra Savolax samt i Södra- och Norra Österbotten läser mindre är 10 % av eleverna i årskurs 5 A2-språk, i Kajanaland endast 4 %. I Nyland, Birkaland och Södra Karelen läser fler än var fjärde elev i årskurs 7–9 B2-språk medan andelen i de övriga landskapen är färre än var femte. 

Som A2-språk väljer man oftast engelska, vilket 8 % av eleverna i årskurs fem gjorde år 2017. 6 % läste svenska och tyska medan 3 % läste franska. De mest populära B2-språken var tyska, franska och spanska. Av eleverna i årskurs 7–9 läste 5 % tyska, 2,5 % franska och 2 % spanska år 2017. 

Flickorna läser flera språk och mera mångsidigt än pojkarna 

Flickorna gör mångsidigare språkval redan när det gäller A1-språket som är gemensamt för alla: pojkar i årskurserna 1–6 väljer oftare engelska medan flickorna är i majoritet när det gäller val av svenska, franska tyska, ryska eller spanska.

Av dem som valde frivilliga A2-språk var nästan 56 % flickor och av dem som valde B2-språk var drygt 64 % flickor. Flickornas andel var störst bland dem som läste A2-franska och A2-ryska (över 60 %) och bland dem som läste franska och italienska som B2-språk (75 %) och spanska som B2-språk (70 %).

I svenskspråkiga skolor läser nästan alla elever två A-språk

Nästan 90 % av eleverna i svenskspråkiga skolor läser det andra inhemska språket, dvs. finska som A1-språk. Det näst vanligaste A1-språket är engelska, som man studerar speciellt på Åland och i sådana områden där eleverna redan av andra skäl behärskar finskan väl. Eleverna börjar allt oftare läsa språk redan i årskurs 1 eller 2: år 2017 hade 80 % av eleverna i årskurs 2 i de svenskspråkiga skolorna börjat läsa A1-språk. 

Eleverna i svenskspråkiga skolor börjar ofta läsa A2-språk redan i årskurs 4. År 2017 läste nästan 99 % av eleverna i årskurs 5 A2-språk, som för de flesta var engelska.

Svenskspråkiga elever i årskurs 7–9 läser oftare frivilliga språk än jämnåriga finskspråkiga elever. År 2017 läste 32 % av eleverna i årskurs 7–9 tre eller fyra språk, medan andelen av de finskspråkiga var 20 %. Likaså nöjde sig 65 % av de svenskspråkiga eleverna med de två obligatoriska språken, medan motsvarande siffra i de finskspråkiga skolorna var 79 %.

I de svenskspråkiga skolorna läste nästan 30 % av eleverna i årskurs 7–9 B2-språk år 2017. Hälften av dem valde tyska och en fjärdedel valde franska.