Nyheter

Finland får beröm för forskningsbaserad lärarutbildning och för vuxenutbildning

Aktuellt
EU:s senaste rapport om uppföljningen av utbildningen ger Finland beröm för den forskningsbaserade lärarutbildningen och för vuxenutbildningen. Bland länderna deltog i jämförelsen är deltagandet i vuxenutbildning högst i Finland oberoende av individens utgångsläge. EU-kommissionen publicerade den 26 september sin årliga rapport om uppföljningen av utbildningen, Education and Training Monitor 2019.

Utmaningar som betonas i rapporten är den höga andelen lärare som är över 50 år samt användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen.

Årets rapport lyfter även fram den finländska lärarutbildningen och uppmärksammar speciellt att den i hög grad baserar sig på forskning. Kommissionen konstaterar att utbildningen resulterar i lärare som har en stark förmåga att lösa problem samt goda färdigheter att tillämpa forskning både för att utveckla den egna och skolans verksamhet.

Hindren för att delta i vuxenutbildning lägre i Finland än i EU-länderna i snitt

I Finland är deltagargraden i vuxenutbildning 17 procentenheter högre än i EU-länderna i genomsnitt. Ålder eller utbildningsbakgrund inverkar inte i samma mån på deltagandet i vuxenutbildningen i Finland som i EU-länderna överlag.

EU:s mål är att vuxenutbildningen ska ha en deltagargrad på 15 procent. Målet är en god bit från att nås. Under tio år har deltagarandelen stigit med mindre än två procentenheter och låg på 11 procent år 2018.

Deltagandet i vuxenutbildning beror på sociodemografiska faktorer, av vilka de mest betydande är ålder och utbildningsbakgrund. Det är nästan tre gånger mer sannolikt att personer i den yngsta åldersgruppen (25–34-åringar) deltar i vuxenutbildning än personer i den äldsta åldersgruppen (55–64-åringar). Det är också mer än fyra gånger mer sannolikt att personer som avlagt en högskoleexamen deltar i vuxenutbildning än personer som högst har avlagt grundläggande utbildning.

I rapporten granskas skillnader i deltagargraden i vuxenutbildning mellan olika sociodemografiska grupper och den övriga befolkningen. Lågutbildade kvinnor, personer i den äldre åldersgruppen och personer utanför arbetskraften samt personer som flyttat till landet från ett annat EU-land deltar i genomsnitt i lägre grad i vuxenutbildning än övriga befolkningen. Deltagargraden är ännu aningen lägre bland arbetslösa och anställda vid mikroföretag. Personer som flyttat till landet från ett land utanför EU deltar i genomsnitt i högre grad i vuxenutbildning än övriga befolkningen.

En låg utbildningsnivå och personens ålder har i Finland en förhållandevis liten betydelse på deltagandet än i EU överlag. Finland skiljer sig från grannländer vad gäller det svaga deltagandet bland arbetslösa vuxna.


 

Tekstissä kerrottu tilastotieto taulukkomuodossa

Källa: Bild 34. Education and Training Monitor 2019 

Rum för förbättring vad gäller de finländska lärarnas användning av IKT

Då det kommer till lärarnas vilja att använda informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen finns det ändå rum för förbättring i relation till de övriga EU-länderna. I Finland använde aningen fler än 40 procent av lärarna digital teknik under mer än en fjärdedel av lektionerna. Endast 5 procent av lärarna uppgav sig använda informations- och kommunikationsteknologi väldigt ofta. Å andra sidan var det även 5 procent av lärarna som använde informations- och kommunikationsteknologi i väldigt liten mån.

Av grannländerna var Estlands situation väldigt lik Finlands, men där använde ungefär 15 procent av lärarna informations- och kommunikationsteknologi i väldigt hög grad.

I Sverige var det fler än 60 procent av lärarna och i Damnark fler än 80 procent som använde digital teknik under minst en fjärdedel av lektionerna. I Danmark använde mer än 40 procent informations- och kommunikationsteknologi i väldigt hög grad (under mer än 75 procent av lektionerna).

För Finlands del är det värt att komma ihåg att de insatser som gjorts för att främja det digitala lärandet under de senaste åren ännu inte syns i det här resultatet.

Kommissionens enkätundersökning genomfördes år 2017. Även OECD:s lärarundersökning TALIS som publicerades på sommaren visade att användningen av informations- och kommunikationsteknologi under lektionerna i de finländska skolorna har ökat märkbart: år 2013 uppgav 18 procent av lärarna att de använder digital teknik i undervisningen, medan motsvarande andel år 2018 var 51 procent.

***

Education and Training Monitor är Europeiska kommissionens rapport för uppföljning av utbildningen. I rapporten jämförs EU-ländernas utbildningssystem och hur de utvecklats. Målet är att främja diskussionen om utbildningens nyckelteman och ta fram information som underlag för nationell utbildningspolitik och utveckling.

Ytterligare information

enhetschef Kristiina Volmari
tfn 029 533 1276
fornamn.efternamn@oph.fi