Nyheter

Försöken inom den grundläggande utbildningen visar: En skola som är bra för alla förutsätter förnyelse på olika nivåer, från skolorna till utbildningsförvaltningen

Aktuellt Grundläggande utbildning Välbefinnande Jämlikhet och delaktighet
För ett år sedan samlades tolv nyfikna team från olika orter i Finland, allt från Ingå till Uleåborg, för att genomföra olika försök inom den grundläggande utbildningen. Försöken kretsade kring varierande teman, såsom en lugn och stressfri vardag i skolan och nya sätt att bemöta familjerna samt artificiell intelligens och jämlik användning av teknologi. Försöksverksamheten är en del av det första innovationsprogrammet som Utbildningsstyrelsens innovationscenter har genomfört och som avslutades hösten 2019.
Kokeiluohjelman tilaisuus 5.11.

Försöksprogrammet pågick ett år och hade som mål att hjälpa försöksteamen att genom olika försök ta sig an nya utmaningar. Därtill ville man finna nya sätt för Utbildningsstyrelsen att stödja kommunerna och skolorna i deras arbete i en verksamhetsmiljö som förändras snabbt. Innovationscentret sparrade teamen i deras arbete med de systematiska försöken och ordnade gemensamma träffar för försöksdeltagarna som tillsammans med stödet från de andra deltagarna var en viktigt del av verksamheten.

Av försöken framgår att det behövs nya gemensamma verksamhetsformer för att utveckla skolornas verksamhetskultur och att det är viktigt att alla medverkar, såväl lärarna som eleverna, föräldrarna samt påverkarna inom utbildningsområdet.

– Innovationsprogrammet har gett värdefulla lärdomar om vilka verksamhetsformer som behöver stärkas. Engagemanget för det gemensamma utvecklingsarbetet och även samarbetet mellan hemmet och skolan och mellan olika yrkesgrupper och verksamhetsnivåer talar för att det finns beredskap för en ny verksamhetskultur. Det är även till fördel för barnens och de ungas lärande och välbefinnande. Att ta i bruk nya verksamhetssätt är ändå en stor förändring som kräver olika stödåtgärder, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Försöken har genomförts inom olika projekt som beviljats statsunderstöd av Utbildningsstyrelsen i samband med en ansökningsomgång för innovationsverksamhet våren 2018.

– Utbildningsstyrelsens understöd gav oss mod att anta en lite större utmaning än vanligt. Fokus har legat på elevernas egna tankar kring hur vi kunde främja välbefinnandet med hjälp av artificiell intelligens. Innovationsprogrammet gav oss ett viktigt professionellt stöd i processen, berättar bildningsdirektör Heidi Backman från Grankulla.

Målet är en bra skola för alla – gemensam sammanfattning ska uppmuntra till försök

Innovationscentret ordnade den 5 november ett evenemang som samlade nästan 90 personer från olika stadier inom det finländska utbildningssystemet – allt från innovationsprogrammets deltagare till skolelever och Utbildningsstyrelsens ledning. Tillsammans sammanfattade man med ord verksamhetens kärna, som alla deltagare ska utgå från i sitt arbete för att främja utvecklingen av en ny, gemensam verksamhetskultur.

Den gemensamma formuleringen betonar att förändringens kärna består av samarbete, delaktighet och välbefinnande, enligt följande: ”För att uppnå saker tillsammans krävs mod att ta sig an utmaningar, förmåga att klara av att allt inte är färdigt samt beredskap att sprida och testa olika idéer. Innovationscentrets erfarenheter uppmuntrar den finländska skolan till att på en övergripande nivå – från skolorna till undervisningsväsendet – främja kollaborativt lärande och försöksverksamhet. Flera glödlampor blir tillsammans en kristallkrona.”

Läs mer på Innovationscentrets webbplats

Innovationscentret har i uppdrag att stödja anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning i utvecklingen av verksamhetskulturen och skapandet av innovationer. Vi utvecklar kollaborativt arbete och lärande inom ramen för Innovationsprogrammet, försöksacceleratorn inom #Denbästaskolan och utvecklingen av en bedömningskultur som utgår från olika perspektiv. Innovationscentrets verksamhetsperiod pågår 2017–2020. www.kokeilukeskus.fi

Ytterligare upplysningar:

Utvecklare Ulla Teräs, Innovationscentret, tfn 029 533 1643, ulla.teras@oph.fi