Nyheter

Lärarnas utlandsperioder inom Erasmus+ har långvariga effekter i skolorna

Aktuellt
De fortbildningsperioder utomlands som EU:s Erasmus+-program erbjuder ger läroanstalterna i Finland konkreta verktyg för att utveckla skolarbetet. En undersökning där man intervjuat lärare och rektorer visar att effekterna av fortbildningen blir konkreta bland annat i uppgörandet av läroplanen och i form av idéer för nya lärmiljöer.
Texten sammanställd som bild.

De fortbildningsperioder utomlands som EU:s Erasmus+-program erbjuder ger läroanstalterna i Finland konkreta verktyg för att utveckla skolarbetet. En undersökning där man intervjuat lärare och rektorer visar att effekterna av fortbildningen blir konkreta bland annat i uppgörandet av läroplanen och i form av idéer för nya lärmiljöer.

Lärarnas fortbildningsperioder utomlands har även medfört förändringar i skolornas verksamhetskultur. Man har bland annat fått tydligare förfaranden kring användningen av digitala verktyg samt tagit i bruk olika modeller för kompanjonlärarskap. Av undersökningen framgår också att fortbildningsperioderna i bästa fall har långvariga eller rentav bestående effekter för skolorna.

Fortbildningsperioderna bidrar till att internationell verksamhet blir en del av vardagen i skolan. Mobilitetsperioderna har gett skolorna möjlighet att skapa kontakter med andra skolor i Europa, samtidigt som fler lärare har fattat intresse för fortbildningsprojekten. Utöver nya idéer och färdigheter stärker utlandsperioderna även lärarnas självsäkerhet i det egna arbetet samt språkfärdigheterna. Lärarna får också en ännu bättre bild av det finländska skolsystemet.

I en del skolor har den internationella verksamheten blivit en betydande del av arbetet i skolan. För vissa har det blivit ett triumfkort som bidrar till att skolan anses intressant och lockande bland de studerande. Det här är betydelsefullt till exempel för gymnasier på små orter som blir tvungna att tävla om studerande med grannstädernas läroanstalter.

En viktig del av fortbildningsprojektet är att erfarenheterna av utlandsperioderna delas och sprids på ett lyckat sätt i den egna skolgemenskapen. Målet med projekten är att de ska ha betydelse inte bara för den enskilda individens utveckling utan för verksamheten i hela skolan. I skolorna har man noterat att utlandsperioderna har långvariga effekter om projektet tydligt utgör en del av skolans egna utvecklingsarbete. Effekternas varaktighet i skolgemenskapen ökar även om läraren som åker på utlandsperiod upplever att hen har ett starkt stöd från den egna organisationen.

De här resultaten grundar sig på en undersökning som Finland, Litauen, Estland och Polen inlett år 2018 som en fortsättning på utredningen av fortbildningsprojektens effekter och hur de syns i skolan ännu några år efter att projekten har avslutats.

Resultaten som berör Finland presenteras i den färska publikationen Fakta Express 3A/2019. De resultat som framställs i Fakta Express grundar sig på gruppintervjuer med bland annat finländska rektorer och lärare som medverkat i Erasmus+-programmets fortbildningsprojekt. Samma personer deltog även i den första delen av undersökningen som genomfördes tidigare.

Ytterligare information:

Fakta Express 3B/2019: Varför skulle jag delta i fortbildning utomlands?
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/3b2019_0.pdf

Undervisningsrådet Nina Rekola, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 8567, nina.rekola@oph.fi

Ledande sakkunnig Sirkka Säikkälä, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 8583, sirkka.saikkala@oph.fi