Nyheter

Sexuellt våld är ett allvarligt brott som det är viktigt att tala om också i skolan

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Elev- och studerandevård
De sexualbrott mot barn som har kommit fram i Uleåborg och huvudstadsregionen väcker diskussion också i skolgemenskapen. Det är viktigt att ämnet behandlas i skolorna, även om det är fråga om händelser som ägt rum utanför skolan. Det är också bra att diskutera med föräldrarna. Samtidigt är det skäl att påminna såväl de unga som föräldrarna om avigsidorna med sociala medier.
Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia

De flesta fall av sexuella trakasserier som riktas mot barn sker utanför skolan. Om skolan får veta om händelser med sexuellt våld, är det viktigt att samarbeta med familjerna samt polisen och barnskyddet och andra myndigheter.

Utbildningsstyrelsen publicerade år 2018 en handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter. Handboken tar inte direkt fasta vid sexuellt våld eller händelser som sker utanför skolan, men anvisningarna kan även tillämpas för att behandla sådana situationer. Handboken innehåller konkreta instruktioner för rektorer, lärare, elev- och studerandevården, elever och studerande samt vårdnadshavare.

– I handboken finns exempel på hur frågor som gäller sexuella trakasserier kan tas upp inom olika läroämnen. Sexuella trakasserier kan i värsta fall leda till sexuellt våld. Vi hoppas att handboken är till hjälp också då skolorna behandlar det tema som nu är aktuellt, konstaterar undervisningsrådet Kristiina Laitinen från Utbildningsstyrelsen.

För att förebygga sexuella trakasserier krävs förutom nolltolerans också tydliga förfaringssätt
Det förebyggande arbete som görs i skolorna för att ingripa i och säkerställa nolltoleransen mot sexuella trakasserier och sexuellt våld är viktigt. Skolan når ut till hela årskullen. Eleverna och de studerande handleds i att identifiera trakasserier och våld som riktas mot dem samtidigt som de lär sig att skydda sin personliga integritet och självbestämmanderätt i sådana situationer.

Kommuner och andra utbildningsanordnare har sedan år 2003 varit förpliktade att göra upp en plan för att skydda elever och studerande från våld, mobbning och trakasserier. I planen beskrivs bland annat hur sexuella trakasserier förebyggs, hur man ingriper och hur man följer upp att planen verkställs. Planen ska beakta både interaktionen mellan eleverna eller de studerande och mellan eleverna eller de studerande och de vuxna.

Också jämställdhetslagen förbjuder sexuella trakasserier och förutsätter ingripande. Hälso- och sjukvårdslagen förpliktar för sin del att med tre års mellanrum granska att skol- och studiemiljön är sund och trygg och att det psykosociala välbefinnandet tryggas. Uppföljningen omfattar även sexuella trakasserier och de åtgärder som vidtagits.

Viktigt att lära sig använda sociala medier på ett tryggt sätt

Särskilt utmanande är det att komma åt sexuella trakasserier i sociala medier, och därför är det viktigt att även tala om avigsidorna med sociala medier med barn och unga. I skolorna kan man till exempel diskutera hur eleverna eller de studerande konkret ska gå till väga i situationer som upplevs obehagliga. I de flesta sociala medier kan man ta bort personer från sina kontakter. Det går också att anmäla kränkande innehåll eller osakligt beteende. I profilinställningarna kan du också begränsa i vilken mån andra personer ser dina uppgifter.

Olika aktörer har tagit fram material som skolorna kan använda sig av för att behandla ämnet. Befolkningsförbundet har utarbetat material om säkert nätbeteende (på finska) som riktar sig till de unga och skolorna och där man också tar fasta vid sexuella trakasserier. Via Rädda barnens nättjänst Nettivihje kan man också anmäla kränkande, våldsam eller rasistisk verksamhet på nätet. Nätpolisen är aktiv i sociala medier som en del av polisens förebyggande verksamhet och informerar om viktiga och aktuella frågor.

Ytterligare information

  • Utbildningsstyrelsens handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter och material som kan presenteras i skollor och läroanstalter
  •  Anvisningar om sociala medier på edu.fi: Sociala medier – vad är det?