Nyheter

Skolor har en betydande roll i att skydda och främja minoritetsspråk

Aktuellt
I Europeiska unionen bor 40–50 miljoner personer som talar ett landsdelsspråk eller minoritetsspråk. En ny publikation sammanställer åtgärderna som olika länder gjort för att främja undervisningen i minoritetsspråk.

Europeiska unionen främjar flerspråkighet i Europa, eftersom språkrikedomen anses upprätthålla och utveckla europeiska kulturer och traditioner. På Europeiska språkdagen 2019 gav Europeiska unionens nätverk för utbyte av utbildningsinformation Eurydice ut översikten The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe om politiska åtgärder som olika länder gjort för att främja undervisningen i minoritetsspråk. I publikationen listas även länder och de regionala minoritetsspråk som har en särskild ställning i respektive lands skolor och undervisning. 

Det uppskattas att det inom Europeiska Union bor 40–50 miljoner personer som talar ett visst lansdelsspråk eller minoritetsspråk. Sådana språk är till exempel katalanska, baskiska, tatariska, kvänska, jiddisch och samiska. Mångfalden av landsdelsspråk eller minoritetsspråk anses vara viktigt för att främja förståelse mellan kulturer och kulturarv och därför vill man skydda dem. Många minoritetsspråk har en officiell ställning vid sidan av majoritetsspråket.

Skolor viktiga för att skydda minoritetsspråk

Undervisningsmyndigheter och skolor har en betydande roll i att skydda och främja minoritetsspråk. I större delen av länderna i Europa har vissa regionala minoritetsspråk även en särskild ställning inom utbildningen. Det finns flera sådana språk, eftersom det i handlingar från europeiska undervisningsmyndigheter nämns cirka 60 olika regionala minoritetsspråk. För att minoritetsspråkens ställning ska kunna främjas i skolor, krävs både politiskt engagemang och ekonomiska resurser.

I Finland är samiska ett sådant minoritetsspråk som talas inom ett visst område och som beaktas i de nationella grunderna för läroplanen. Även om romani tas i beaktande i grunderna för läroplanen i Finland, räknas det emellertid inte som ett regionalt minoritetsspråk. Romanitalande är inte särskilt begränsade till ett specifikt område, utan har funnits på olika håll i Europa sedan medeltiden.

I vissa länder finns det flera regionala minoritetsspråk; flest i Polen, där det finns 15 olika språk. Tio olika minoritetsspråk har en utbildningsrelaterad officiell ställning även i Frankrike, Italien, Ungern, Rumänien och Serbien. 

Närmare information på Utbildningsstyrelsen:

Hanna Laakso, hanna.laakso(at)oph.fi, 029 533 1117