Meddelanden

Ungefär 59 500 elever slutför grundskolan, 81 600 avlägger en yrkesinriktad examen

Aktuellt Grundläggande utbildning Yrkesutbildning
I år får 59 500 elever ett avgångsbetyg från grundskolan och 81 600 studerande avlägger en yrkesinriktad examen, enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning. Av Studentexamensnämndens uppgifter framgår att även 25 946 studerande avlägger studentexamen i vår. Läsåret avslutas i grundskolorna och gymnasierna lördagen den 1 juni.
Betyget och en ros i famnen

Våren 2019 får uppskattningsvis 59 500 elever ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen, vilket är aningen fler än året innan. Antalet unga som slutför påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, det vill säga tionde klassen, minskar fortsättningsvis. Uppskattningsvis 750 unga har slutfört tionde klassen läsåret 2018–2019. En av orsakerna till att antalet unga som avlägger tionde klassen har minskat är att det finns fler alternativ än tidigare till fortsatta studier för dem som avlägger den grundläggande utbildningen.

Totalt 25 946 studerande avlägger studentexamen våren 2019. Av dem som slutför en yrkesutbildning avlägger 65 700 sin examen vid en läroanstalt och 15 900 genom läroavtalsutbildning. Bland alla dem som utexamineras i vår avlägger 57 200 en yrkesinriktad grundexamen, 16 500 en yrkesexamen och 7 900 en specialyrkesexamen.

Ungefär 3 650 elever går ut en svenskspråkig grundskola och antalet studenter från svenskspråkiga gymnasier är 2 023. Bland de studerande inom svenskspråkig yrkesutbildning som avlägger en yrkesinriktad examen har 2 780 studerat vid en läroanstalt och 750 i läroavtalsutbildning. Antalet nya studenter är på ungefär samma nivå som år 2017, men antalet studerande som avlägger en yrkesinriktad examen beräknas öka med ungefär 6 procent.

Utbildningsstyrelsen beräknar antalet elever och studerande som slutför sina studier bland annat med hjälp av de uppgifter som finns i statistiktjänsten Vipunen om befolkningen, dem som inlett sina studier och om studiernas gång. Man känner till de reella siffrorna för år 2017.

Det nya läsåret 2019–2020 inleds i den grundläggande utbildningen och gymnasierna vanligtvis under vecka 32. Uppskattningsvis 61 600 elever börjar i årskurs 1 inkommande höst, vilket är aningen färre än i fjol.

Ytterligare information:

Allmänbildande utbildning: Pirjo Karhu, tfn 029 5331 317
Yrkesutbildning: Timo Kumpulainen, tfn 029 5331 109