Nyheter

Utbildningsstyrelsen beviljade finansiering för personalfortbildning inom undervisningsväsendet för att förebygga sexualbrott

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Utbildningsstyrelsen har beviljat 500 000 euro för fortbildning som ska stärka färdigheterna hos lärare och personal inom elev- och studerandevården att känna igen och förebygga sexualbrott mot barn och unga. Understödet tilldelas fyra samprojekt med flera aktörer.

Statens specialunderstöd har beviljats för att ordna personalfortbildning inom undervisningsväsendet för att motverka lockande och utnyttjande av barn och unga i sexuellt syfte (grooming) samt för att producera därtill hörande stödmaterial. Syftet med specialunderstödet som nu beviljats är att stöda skolor och läroanstalter så att barn och unga bättre ska kunna känna igenom grooming-fenomenet och lära sig att agera på ett säkert och tryggt sätt i sociala medier och i situationer som de upplever som skrämmande eller kränkande. Barnen och de unga ska få stöd för att lära sig skydda sin personliga integritet och sig själva mot skadliga fenomen.

Statsunderstödet har beviljats Helsingfors stad, Lahden ammattikorkeakoulu Oy och Uleåborgs stad samt Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi tillsammans med HY+.

– Skolorna och läroanstalterna når med sin verksamhet ut till hela årskullen, och har därför en stor betydelse för att kunna känna igen negativa fenomen som inverkar på barnens och de ungas utveckling samt för att kunna ordna stöd i rätt tid, säger undervisningsrådet Kristiina Laitinen från Utbildningsstyrelsen.

Fortbildning och stödmaterial åt personalen

Projekten som får statsunderstöd kommer att ordna fortbildning med syftet att undervisningspersonalen och personalen inom elev- och studerandevården i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen ska utveckla sin kompetens i anslutning till att minska sexualbrott som riktas mot barn och unga. Fokus ligger på grooming-fenomenet, det vill säga lockande och utnyttjande av barn och unga i sexuellt syfte på sociala medier.

Utöver att ordna fortbildning för undervisningspersonalen och personalen inom elev- och studerandevården kommer projekten att utarbeta stödmaterial för att skydda barn och unga mot våld, mobbning och trakasserier samt stärka barns och ungas medie- och säkerhetsfärdigheter (med betoning på säker användning av sociala medier). Stödmaterialet ska kunna spridas nationellt. Utbildningsstyrelsen svarar för att på nationell nivå samordna materialet som projekten framställer för att undvika överlappningar.

Ytterligare information

Undervisningsrådet Teijo Koljonen, tfn 029 533 1524, etunimi.sukunimi@oph.fi
Undervisningsrådet Kristiina Laitinen, tfn 029 533 1244, kristiina.laitinen@oph.fi