Meddelanden

Utbildningsstyrelsens utredning: tvåårig förskoleundervisning skulle öka jämlikheten

Aktuellt Förskoleundervisning
Utbildningsstyrelsen har på undervisnings- och kulturministeriets begäran utrett vilka förändringar en tvåårig förskoleundervisning skulle innebära i lagstiftningen och läroplanerna. Enligt utredningen skulle en längre förskoleundervisning öka jämlikheten eftersom fler barn än i dag skulle ha möjlighet att delta i den småbarnspedagogiska verksamheten. Förändringen skulle också stödja högklassiga tjänster för barnen. Utredningen har överlämnats till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.
Kuvituskuva, lapset istuvat aamupiirissä

Utbildningsstyrelsen har på undervisnings- och kulturministeriets begäran utrett vilka förändringar en tvåårig förskoleundervisning skulle innebära i lagstiftningen och läroplanerna. Enligt utredningen skulle en längre förskoleundervisning öka jämlikheten eftersom fler barn än i dag skulle ha möjlighet att delta i den småbarnspedagogiska verksamheten. Förändringen skulle också stödja högklassiga tjänster för barnen. Utredningen har överlämnats till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Förskoleundervisningen i Finland är avgiftsfri och det är obligatorisk att delta i förskoleundervisning året innan skolan börjar. Största delen av barnen i förskoleåldern deltar i både förskoleundervisning och småbarnspedagogik som ordnas i anslutning till den. Det här betyder att verksamheten för barnet ordnas inom ramen för två lagar (lagen om grundläggande utbildning och lagen om småbarnspedagogik) och två läroplaner. I praktiken innebär det att barnets dag kan vara splittrad och barngruppernas storlek varierande.

I utredningen ges förslag till de lagändringar som en tvåårig förskoleundervisning skulle förutsätta. Utredningen tar också fasta vid vilken inverkan förändringen skulle ha på läroplanerna.

Finland ligger efter EU:s mål om deltagande i småbarnspedagogik

EU-ländernas gemensamma målsättning är att minst 95 procent av barnen som fyllt fyra år deltar i småbarnspedagogisk verksamhet. De flesta länder har redan uppnått målet, men i Finland ligger deltagandet bland fyraåringarna på ungefär 86 procent.

Enligt Utbildningsstyrelsens utredning skulle en avgiftsfri, tvåårig förskoleundervisning öka jämlikheten bland barnen eftersom allt flera barn då skulle ha möjlighet att delta i den småbarnspedagogiska verksamheten. Särskilt viktigt skulle det vara att barn som behöver olika nivåer av stöd för sitt lärande och barn med invandrarbakgrund deltar i den målinriktade småbarnspedagogiken. Av den här orsaken föreslås i utredningen att man borde överväga huruvida det borde vara obligatoriskt för femåringar att delta i förskoleundervisning eller småbarnspedagogik som ordnas på daghem.

– Småbarnspedagogiken är det första steget i det finländska utbildningssystemet och förskoleundervisningen är en viktig fas i barnets övergång från småbarnspedagogiken till skolan. Förskoleundervisningen förebygger marginalisering och många problem som är kopplade till lärandet. Barnen har varierande utgångspunkter och undersökningar visar att barnens bakgrund har en allt större inverkan. Den tvååriga förskoleundervisningen skulle ge alla barn en jämlikare grund före skolgången. En tvåårig förskoleundervisning ger möjlighet att vidareutveckla förskoleundervisningens läroplan som utgår från barnet, lek och undersökande lärande, säger undervisningsminister Grahn-Laasonen. 

Enligt Grahn-Laasonen borde beslut om en tvåårig förskoleundervisning tas redan under kommande regeringsförhandlingar.

– Det skulle öka jämlikheten i utbildningen, förebygga marginalisering och gynna barn från mera resurssvaga förhållanden före skolstarten. Jag vill att alla barn ska ha jämlika möjligheter. Det viktiga budskapet från sakkunniga är att grunden för uppväxten, utvecklingen och lärandet skapas redan i barndomen, fortsätter undervisningsministern.

Utredningen anknyter till försöken med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar som undervisnings- och kulturministeriet har inlett. Utredningen grundar sig förutom på Utbildningsstyrelsens sakkunskap även på synpunkter som framförts av arbetsgruppen som utarbetat grunderna för förskoleundervisningens läroplan och de sakkunniga inom nätverket för försöken med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar som startats 2018. Utredningen tar inte fasta vid ekonomiska eller andra verkningar.

Ytterligare information

  • Arja-Sisko Holappa, Utbildningsstyrelsen, tfn  029 533 1371, arja-sisko.holappa [at] oph.fi
  • Emmi Venäläinen, undervisningsministerns specialmedarbetare, tfn 044 281 1234,emmi.venalainen [at] minedu.fi

(Utbildningsstyrelsens och undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande)