Meddelanden

Utkastet till grunderna för gymnasiets läroplan klart – säg din åsikt på nätet

Aktuellt Gymnasieutbildning Läroplan
Utbildningsstyrelsen utarbetar nya grunder för gymnasiets läroplan i enlighet med gymnasielagen och statsrådets förordning som godkändes 2018. Vi har utarbetat ett utkast till grunderna i samarbete med sakkunniga inom gymnasieutbildningen, forskare och centrala intressegrupper. Kommentarer tas emot på nätet 15.3–11.4.2019.
Kuvituskuva, poika viittaa tunnilla

Vi hoppas få kommentarer av gymnasisterna och deras föräldrar samt sakkunniga och utbildningsanordnare. Du hittar länken till förfrågan på vår webbplats.

Samtidigt skickas utkastet också på remiss. Det utarbetas skilda grunder för gymnasieutbildningen för unga och för vuxna.

– Vi har utarbetat de nya grunderna genom omfattande samarbete, för att kunna ta i beaktande så många perspektiv som möjligt. Vi hoppas att det nära samarbetet fortsätter även under remissomgången, säger undervisningsrådet Petri Lehikoinen, chef för enheten gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning.

Enligt Lehikoinen har man från första början strävat efter en inspirerande, engagerande och förenhetligande läroplansprocess, som innefattar utarbetandet av de nationella läroplansgrunderna och det lokala läroplansarbetet.

– Världen förändras i snabb takt och vi vill att gymnasieutbildningen följer med utvecklingen.

Totalt 23 arbetsgrupper har deltagit i arbetet med läroplansgrunderna. Utöver Utbildningsstyrelsens egna sakkunniga innebär det ungefär 200 sakkunniga, som representerar gymnasier, forskning, lärarutbildning och intressegrupper. Därtill har en styrgrupp med 20 medlemmar deltagit i processen och reflekterat över riktlinjerna för grunderna.

– Vi har också fått värdefulla råd och anvisningar för arbetet i samband med besök i landskapen och gemensamma seminarier med intressegrupperna, berättar Lehikoinen.

Mångsidig kompetens, moduler och studieavsnitt

För att skapa en enhetlig gymnasieutbildning utgör delområdena inom mångsidig kompetens en del av grunderna. De bildar gemensamma målsättningar för alla läroämnen i gymnasiet. Till en enhetligare gymnasieutbildning bidrar också studiernas nya struktur. Istället för kurser som formades på lokal nivå kommer det nu att finnas studieavsnitt, som kan vara av varierande omfattning. I de nya läroplansgrunderna bildar de obligatoriska och nationella valfria studierna moduler, av vilka man på lokal nivå bygger upp studieavsnitt, antingen för enskilda läroämnen eller för flera ämnen gemensamt.

– Modulerna utgör själva råvaran för läroplanen. Utifrån dem utformar man sedan studieavsnitt som lämpar sig för respektive verksamhetsmiljö. På det här sättet kan det finnas många lyckade sätt att utforma gymnasiestudierna, vilket vi hoppas att inspirerar gymnasieaktörerna att pröva på nya förfaringssätt, säger Lehikoinen.

Som stöd för det lokala läroplansarbetet inledde Utbildningsstyrelsen förra hösten ett övergripande arbete med att förnya tjänsten eGrunder. Målet är att den förnyade tjänsten ska göra det smidigare att utarbeta och ta i bruk läroplanerna.

Tidtabellen för revideringen av grunderna

  • Utkastet skickas på remiss och kan kommenteras på nätet 15.3–11.4.2019.
  • Grunderna färdigställs utifrån utlåtandena och kommentarerna i april–maj.
  • Grunderna översätts och behandlas inom förvaltningen i juni–augusti.
  • Arbetet med att ombryta och trycka grunderna samt föra in dem i eGrunder blir klart i september–oktober.
  • De nya grunderna för gymnasiets läroplan publiceras i samband med Gymnasiedagarna som ordnas på Fiskartorpet i Helsingfors 7–8.11.2019.
  • Utbildningsanordnarna ska utarbeta sina egna, lokala läroplaner utifrån grunderna från och med november 2019.
  • Undervisningen i enlighet med de nya grunderna inleds i augusti 2021.

Ytterligare information

Undervisningsrådet Pamela Granskog (svenskspråkig utbildning), tfn 029 533 1688, pamela.granskog [at] oph.fi
Undervisningsrådet Petri Lehikoinen, tfn 029 533 1713, petri.lehikoinen [at] oph.fi
Undervisningsrådet Kati Mikkola, tfn 029 533 1035, kati.mikkola [at] oph.fi
Undervisningsrådet Hanna Pohjonen, tfn 029 533 1801. hanna.pohjonen [at] oph.fi
Undervisningsrådet Teijo Koljonen (gymnasieutbildning för vuxna), tfn 029 533 1524, teijo.koljonen [at] oph.fi
Undervisningsrådet Kimmo Koskinen (webbförfrågan), tfn 029 533 1107, kimmo.koskinen [at] oph.fi