Meddelanden

Utlandsperioder utvecklar finländska studerandes arbetslivsfärdigheter och vidgar vyerna

Aktuellt Högskoleutbildning Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
En studieperiod utomlands utvecklar allmänna färdigheter som behövs i arbetslivet, såsom förmågan att arbeta självständigt och lösa problem, samtidigt som nyfikenheten på nya utmaningar ökar. Då finländska studerande väljer att åka utomlands på utbyte är det viljan att bo utomlands och träffa nya människor som inverkar på beslutet. Det här framgår av en responsenkät som genomförts inom Erasmus+-programmet.
Vanha Euroopan kartta

Enligt enkäten har de studerande som mål att under utlandsperioden bekanta sig med den nya kulturen och förbättra sina språkkunskaper. Som fördelar med utbytet lyfte de studerande bland annat fram att man växer och utvecklas som individ. De studerande upplever också att en studieperiod utomlands har betydelse för den framtida arbetskarriären och att man får ett ökat intresse för att arbeta i en internationell miljö.

Sammanlagt 96 procent av alla som deltog i Erasmus+-programmets utbyte läsåret 2017–2018 svarade på responsenkäten. Det är första gången som responsen av högskolestuderande granskas så här övergripande på nationell nivå.

De studerande som besvarat enkäten berättar att de efter utlandsperioden värdesätter andra kulturer mer än tidigare, samtidigt som de har blivit mer självsäkra och erfarna. Ett av Erasmus+-programmets mål är att öka samhörighetskänslan i Europa.

Utlandsperiod intresserade färre finländska studerande 2017 och 2018 än tidigare

En stor mängd högskolestuderande åker utomlands på utbyte inom ramen för Erasmus+. Under årens gång har fler än 90 000 finländska högskolestuderande åkt till Europa på utbyte och nästan 120 000 utländska studerande har kommit till Finland.

I fjol och året innan var antalet finländska studerande som åkte iväg på utbyte lägre än under de tidigare åren. År 2018 deltog 8 900 studerande i en utlandsperiod medan motsvarande antal år 2016 var 10 444 studerande. Under den här tidsperioden minskade alltså antalet studerande som åkte på utbyte med 15 procent, men på långt sikt är förändringen ändå inte så dramatisk.

Antalet utländska utbytesstuderande som reser till Finland hölls på samma nivå som tidigare.
Den pågående programperioden för Erasmus+ upphör 2020. För den kommande programperioden föreslår Europeiska kommissionen en dubbelt större budget än under den pågående perioden. Målet är att antalet deltagare i programmet ska öka tredubbelt.

Utländska högskolestuderande trivs, men tror sig inte återvända till Finland för att arbeta

De finländska högskolorna får positiv respons av de utländska utbytesstuderande bland annat vad gäller undervisningen och de praktiska arrangemangen som berör studierna. De studerande som kommer till Finland är mer nöjda med kursinnehållet, undervisningsmetoderna och mentorerna än de utbytesstuderande i genomsnitt är i Europa.

Ändå finns det rum för förbättring. Till exempel uppgav endast 59 procent av de studerande att kurskatalogerna vid de finländska högskolorna är uppdaterade, trots att det är viktigt att få aktuell information om utbildningsutbudet för att kunna planera studierna och studiegången.

Även om de studerande som kommer till Finland är väldigt nöjda med sin utbytestid anses Finland ändå inte vara lockande som ett land att arbeta i. Bara cirka hälften (53 procent) av dem som studerat i Finland kunde tänka sig att arbeta i landet i framtiden, då motsvarande siffra i hela Europa är 66 procent.

Det är också en tydlig skillnad till de finländare som åker utomlands på utbyte. Av de finländska studerande kunde 67 procent tänka sig att arbeta i landet där de gjorde sin utbytesperiod.

Ytterligare information:

Ledande sakkunnig Sofia Lähdeniemi, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 8523, sofia.lahdeniemi@oph.fi

Ledande sakkunnig Irma Garam, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 8549, irma.garam@oph.fi