Nyheter

12 miljoner att ansöka för personalutbildning inom utbildningsväsendet och småbarnspedagogik

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Personalutbildning
Cirka 12 miljoner euro kan sökas för personalutbildningar inom utbildningsväsendet. Målet är att stödja den kompetensutveckling som lärarna behöver i arbetet.
Illustrationsbild, kvinna skriver ner anteckningar i häftet

Utbildningsstyrelsen öppnar för ansökan cirka 12 000 000 euro av det anslag för personalutbildning inom utbildningsväsendet som ingår i statsbudgeten för år 2020. Statsfinansiering utdelas till utbildningsväsendets utbildning som syftar till att främja kontinuerligt lärande och möjligheter att utveckla kompetens som krävs i yrket hos personal inom utbildningsväsendet och småbarnspedagogiken. Dessutom utdelas finansiering för att stödja lärarnas kompetensutveckling i klimatfrågor och hållbar utveckling samt sexual- och jämställdhetsfostran. 

– Personalutbildningen inom utbildningsväsendet och småbarnspedagogiken är en del av verkställandet av läroplaner och examina. Därför är det viktigt att så många som möjligt kan delta i dessa utbildningar. Det är också bra att diskutera hur utbildningarna kan stödja hela arbetsgemenskapens utveckling och på det sättet stärka en gemensam verksamhetskultur, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Stöd för bland annat ledarskaps- och jämlikhetsutveckling

Under 2020–2023 stöds med statsunderstöd för utbildningsväsende och småbarnspedagogik personalutbildningar, vars huvudteman är: 
• Stärkt ledarskapskompetens och gemenskapsinriktad utveckling
• Främja jämlikhet och likabehandling
• Främja delaktigheten, välbefinnandet och tryggheten (inkl. hedersvåld) inom den lärande gemenskapen
• Förnya stöd för lärande och individuella studievägar
• Stärka av utvärderingskompetens och kvalitetsledning
• Stärka den språkliga och kulturella kompetensen
• Öka jämlikheten med anknytning till digitaliseringen
• Stärka en hållbar livsstil (inkl. hållbar utveckling)
• Stärka identifieringen och erkännandet av kontinuerligt lärande
• Sexual- och jämställdhetsfostran

I personalutbildningar för utbildningsväsende och småbarnspedagogik som stöds med statsunderstöd ska skolgemenskapens och enskilda lärares behov beaktas. Möjligheter att delta i utbildningen kan främjas genom att kombinera kontaktundervisning och digitala lärmiljöer samt lärande på arbetsplatsen. 

– När personalutbildningen planeras är det bra att diskutera vilka behov som tillgodoses genom fortbildning 
och hur personalutbildningen sammankopplas till övrig utbildning. Och även hur andra lokala utvecklings- och fortbildningsplaner stödjer genomförandet av utbildningen, säger undervisningsråd Pia Kola-Torvinen.

Ansökan 15.1–20.2.

Ansökan om statsunderstöd öppnas 15.1.2020 och avslutas 20.2.2020. Sökande kan vara kommuner, samkommuner, registrerade organisationer eller stiftelser, universitet och yrkeshögskolor. Den sökande organisationen förutsätts ha kompetens om och erfarenhet av personalutbildning inom fostran eller undervisning. 

Genom Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet understöds verkställandet av utbildningspolitiska riktlinjer, utveckling av undervisning och utbildning samt genomförandet av jämlikhetsprincipen i utbildningen. Målet är att genom verksamheten uppnå varaktiga strukturella och funktionella ändringar. Anslag som är avsedda för statsunderstöd beviljas årligen i statens budget.

Ytterligare information:

Specialsakkunnig Sonja Hyvönen, 029 533 1072, förnamn.efternamn@oph.fi
Undervisningsråd Pia Kola-Torvinen, 029 533 1525, förnamn.efternamn@oph.fi
Undervisningsråd Teijo Koljonen, 029 533 1524, förnamn.efternamn@oph.fi