Nyheter

Anvisningarna om frånvaro i den grundläggande utbildningen från och med 14.5 har preciserats

Aktuellt Grundläggande utbildning Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal
Vi har preciserat anvisningarna som gäller frånvaro så att de tydligare styr och förordar skolorna att på bästa möjliga sätt se till barnens lika rätt till undervisning och barnens bästa även i situationer då ett barn inte deltar i närundervisningen på grund av att en nära anhörig hör till riskgruppen.
Kädenjälkiä ikkunassa

I den grundläggande utbildningen har man från och med den 14 maj 2020 i sin helhet återgått till att följa den lagstiftning som råder under normala förhållanden. Vad gäller frånvaro är grundprincipen den att man ska anhålla om lov för frånvaro och att anhållan om frånvaro ska motiveras. Därefter fattar skolan beslut om det finns grunder för att bevilja eleven frånvaro. Sjukdom eller om eleven eller en familjemedlem med tanke på smittrisken hör till riskgruppen är godtagbara skäl för frånvaro.

Istället för att bevilja lov för frånvaro kan man fatta ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang för eleven, om det är motiverat av skäl som har samband med elevens hälsotillstånd. I sådana fall kan undervisningen ordnas till exempel som distansundervisning. Sådana här arrangemang kan komma på fråga till exempel för elever som hör till riskgruppen och som därför stannar hemma.

Diskrimineringsombudsmannen har rekommenderat (13.5.2020, VVTDno-2020-393) att möjligheten till särskilda undervisningsarrangemang likväl ska ges de barn som av motiverade skäl är frånvarande från undervisningen på grund av en familjemedlems hälsotillstånd.