Nyheter

En bra och trygg skoldag hjälper barn och unga att se positivt på framtiden

Aktuellt Grundläggande utbildning Välbefinnande Lärare och pedagogisk personal
Under världens största föräldrakväll diskuterades faktorer som skapar en bra skoldag, betydelsen av kamratrelationer och hur man stärker barnens och de ungas framtidstro. Sammanlagt dryga 3 000 föräldrar till skolelever följde med kvällens streaming och deltog i diskussionen.
Koululaisia

Känslan av samhörighet och en fungerande växelverkan i skolgemenskapen är faktorer som bidrar till en bra skoldag. Unga från Yle Nyhetsskolan, Hedie Gharbalgir och Daniel Wesslin, påminde om att det är viktigt att alla i skolan har en positiv inställning trots att situationerna förändras. ”De vuxna kunde prata om annat än coronaviruset”, var de ungas budskap.

Pandemin har också påverkat gemenskapen och samhörigheten i skolan: de unga berättade att till exempel gemenskapskänslan har minskat i skolan på grund av coronaepidemin, då man inte har kunnat ordna traditionella gemensamma tillställningar, men å andra sidan kunde det ha gått att stärka samhörigheten med digitala förbindelser.

Känslorna inverkar på lärandet

Skolgemenskapen och kamratrelationerna har på många sätt en stor inverkan på barnens och de ungas välbefinnande, och därtill även på lärandet. Forskare Silja Martikainen berättade om iakttagelser som gjorts i samband med hjärnforskning och som visar att det finns ett samband mellan känslor och lärande. Man har till exempel observerat att man bättre minns innehållet från lektioner som hålls av en lärare man upplever sig ha en närmare relation till, samt att ett fungerande samspel mellan eleverna ökar nyfikenheten och koncentrationen.

Utvecklingen av förmågan att vara kompis kan enligt Martikainen stödjas på många sätt både i skolan och hemma. Till exempel kan man stärka empatiförmågan genom att prata om känslor och tankar och genom att göra helt vanliga saker, såsom att läsa, uppträda och spela instrument tillsammans.

Vad stärker barnens och de ungas framtidstro?

Framtidsexpert Otto Tähkäpää och ledande psykolog och psykoterapeut Tuija Turunen pratade om hur de vuxna kan stödja barnens och de ungas positiva syn på framtiden.

Turunen sade att det är oerhört viktigt att fästa uppmärksamhet vid hur vuxna förhåller sig till coronaviruset och hur man lyfter fram svåra frågor. Den vuxnas uppgift är att skydda barnet till exempel från ett alltför stort nyhetsflöde om coronaviruset och att ge barnet redskap för att klara av situationen. Samtidigt ska man komma ihåg att se till att barnen och de unga gör roliga saker, får drömma och ser positivt på framtiden.

Otto Tähkäpää sade att framtidstron grundar sig på nuläget – alltså på det att man ser till att barnen och unga mår bra just nu och att de känner sig trygga.

–Det är viktigt att de vuxna stannar upp och funderar hur man pratar om framtiden med barnen så att man ser på det som är positivt och sådant som man kan vänta på i framtiden, uppmuntrade Tähkäpää föräldrarna.

Vid sidan av det här är det skolans uppgift att förutse sådana situationer som kan förändras och skapa en skoldag som präglas av trygghet och säkerhet.

Viktigt att i offentligheten också ta upp positiva saker om skolan

På basis av förhandsenkäten som deltagarna fyllde i före föräldrakvällen skapas en bra skoldag förutom av kompisar och trygga vuxna även av att barnet får stöd för sitt lärande.

Samma budskap hade också redaktör Anu Heikkinen från podcasten Kuuleeko koulu!, som samlat in respons på vilka skolrelaterade frågor man skulle behöva prata mera om. Hon berättade att man i svaren lyfte fram skolornas resurser och oron över orken, samt även stora teman såsom mobbning och inklusion. Utöver dessa önskar både föräldrar och lärare att man i offentligheten skulle ta upp fler positiva saker om skolan.

–Jag ska ta fasta på det här. Medias uppgift är att lyfta upp olägenheter men även att berätta om sådant som har lyckats bra och att bygga broar mellan olika frågor och människor. I podcasten Kuuleeko koulu! är målet att tillsammans med rektor Pia Rauha bygga en bro mellan föräldrarna och skolan och öka förståelsen för frågor som berör skolan, lovade Heikkinen.

En bra skoldag!

Diskussionen under föräldrakvällen visade att en bra skoldag är summan av många olika faktorer, från kamratrelationer till föräldrarnas ansvar, och att alla vuxna för sin egen del kan stödja barnet.
I sina slutord konstaterade generaldirektör Olli-Pekka Heinonen att en bra skoldag blir till av samspelet och kommunikationen mellan vuxna i olika roller. Det centrala är en god kommunikation mellan hemmet och skolan och att föräldrarna är intresserade av barnens skolgång.

–Vi ska skapa trygghet och hopp för våra barn, så att vi varje dag med gott mod kan önska dem en bra skoldag, Heinonen.