Nyheter

Förändrar coronaepidemin skolan? – Lyssna på det senaste avsnittet i Utbildningsstyrelsens podcast

Aktuellt Grundläggande utbildning Lärare och pedagogisk personal
Hur ska man gå till väga om man i skolan hamnar i karantän? På vilka sätt kan man stödja lärarnas och rektorernas ork? Och hur ser skolan ut för barnen i framtiden? På de här frågorna söker Pia Kola-Torvinen svar tillsammans med rektor Ilkka Laasonen från Viikin normaalikoulu, professor Marja-Kristiina Lerkkanen från Jyväskylä universitet och generaldirektör Olli-Pekka Heinonen från Utbildningsstyrelsen.
Intohimona oppiminen

Distansundervisningsperioden på våren gav mera information om elevernas olika inlärningsstilar och skolans gemenskapsfrämjande betydelse i samhället. Den framhävde också vikten av digitala färdigheter, både hos lärarna och eleverna samt hos föräldrarna.  

Nu under hösten kan situationen i grundskolorna se väldigt olika ut på olika håll i Finland. Enligt rektor Ilkka Laasonen har man i samband med arrangemangen som vidtagits under hösten ändå haft stöd av erfarenheterna från våren. Men hur kan man då förbereda sig för att man i skolan till exempel hamnar i karantän?

– Samarbetet med förvaltningen ska fungera smidigt, man behöver ha uppdaterad information och den ska finnas lätt tillgänglig. Man behöver till exempel hitta information om vem som har suttit vid vilken plats i klassen. Därtill är det bra att skolan har kommit överens om hur man stöder eleverna och lärarna. Det är bra att planera ansvarsfördelningen på förhand, ifall det skulle bli aktuellt med en undantagssituation, beskriver Laasonen.

Vårens erfarenheter fick lärare att överväga branschbyte

Under distansundervisningsperioden förra våren fick man utöver digitalt stöd även stöd av det egna teamet och informella samtal. Rektor Ilkka Laasonen bedömer att behovet av att få prata fortfarande är stort och förblir säkert så en längre tid, även efter att coronaepidemin är över.

Marja-Kristiina Lerkkanen delade med sig av de preliminära iakttagelser som gjorts i ett forskningsprojekt som genomförs av Jyväskylä universitet och som gäller belastningen under våren.

– Enligt doktorand Ville Rokalas preliminära resultat ökade känslan av otillräcklighet i rätt så hög grad bland nästan hälften av lärarna som intervjuades, och en tredjedel började mer aktivt fundera på branschbyte på grund av distansarbetet. Särskilt utmanande upplevde man att det var att differentiera undervisningen på ett mera lättförståeligt sätt, att svara på behovet av stöd samt frågor som berörde bedömningen. Lärarna upplevde att de inte med säkerhet kunde veta vilken till exempel föräldrarnas insats var i färdiga arbeten och det gick inte heller att på nära håll följa med lärprocessen, säger Lerkkanen.

Mångsidig kompetens behövs i allt högre grad

Skolans grundläggande uppgift, som har att göra med elevernas utveckling till humana människor och samhällsmedlemmar, har inte ändrat. Men den information man under våren fick om elevernas olika behov och utgångspunkter inverkar också på hur skolan ser ut i framtiden. Såsom Olli-Pekka Heinonen sade, kommer skolan att förändras så att man i högre grad försöker finna lösningar för att bättre kunna svara på de här behoven.

Coronatiden har också framhävt vikten av mångsidiga färdigheter och diskussionsdeltagarna är eniga om att de kommer att bli allt viktigare vid sidan av läroämnena. Marja-Kristiina Lerkkanen säger att uppfattningen om vad man behöver lära sig kommer att breddas, och hon nämner bland annat mångsidiga arbetsfärdigheter i en föränderlig verksamhetsmiljö och kritisk läskunnighet. Till detta tillägger ännu Ilkka Laasonen förmågan att förändras samt resiliens, alltså att man klarar av att ta emot nytt och att lösa problem.

Lyssna på det senaste podcast-avsnittet ”Förändrar coronaviruset skolan” och ta också del av tidigare avsnitt, som är inspelade före coronaviruspandemin.