Nyheter

Läget med coronaviruset varierar i olika regioner: det finns olika alternativ för att ordna undervisningen med avvikande arrangemang

Aktuellt Grundläggande utbildning Coronaviruset
Då läget med coronaviruset försämras behöver allt flera utbildningsanordnare förbereda sig för olika exceptionella sätt att ordna undervisningen. Varje barn och ungdom har enligt grundlagen rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning. Utgångspunkten ska alltid vara att den grundläggande utbildningen ordnas som närundervisning. I närundervisningen ska man iaktta de rekommendationer om hygien och trygga avstånd som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet har gett.
Oppilaat tekevät koulutehtäviä.

Alternativ för en situation då det inte är möjligt att ordna närundervisning

Exceptionella undervisningsarrangemang

Om situationen kräver det så är det möjligt att, efter ett beslut i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar, övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, såsom distansundervisning. Utbildningsanordnaren kan fatta beslut om att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang enligt följande villkor:

 • Smittskyddsmyndigheten har beslutat om sådana begränsande åtgärder, som innebär att det inte är möjligt att ordna närundervisningen på ett tryggt sätt, vilket är nödvändigt för anordnandet av undervisningen.
 • Under exceptionella undervisningsarrangemang ska undervisningen fortfarande ordnas som närundervisning för elever i årskurserna 1–3, elever som får särskilt stöd, elever som deltar i förberedande undervisning samt elever som omfattas av förlängd läroplikt, ifall det inte är frågan om exceptionella undervisningsarrangemang som smittskyddsmyndigheten beslutat om för en enskild elev.

Frånvaro och undervisningsarrangemang som berör en enskild elev

Man ska komma överens med läraren eller rektorn om barnet inte deltar i den normala undervisningen.

 • Man ska alltid anhålla om lov för frånvaro och anhållan ska motiveras. Skolan överväger om det finns grunder för att bevilja frånvaro. Utbildningsanordnaren och skolan kan dra upp allmänna riktlinjer som gäller beviljandet av frånvaro, ändå så att man tar i beaktande elevernas rätt till grundläggande utbildning.
  • Under frånvaron ska man handleda elevernas arbete hemma genom att till exempel ge eleven uppgifter som hen kan göra hemma.
 • Istället för frånvaro rekommenderar Utbildningsstyrelsen att undervisningen för en elev som hör till riskgruppen ordnas som distansundervisning med särskilda undervisningsarrangemang. I enlighet med diskrimineringsombudsmannens riktlinjer rekommenderar vi att undervisningen ordnas som distansundervisning även för en elev som stannar hemma på grund av smittrisken för en familjemedlem.
  • Sjukdom eller om eleven eller en familjemedlem med tanke på smittrisken hör till riskgruppen är godtagbara skäl för frånvaro. Huruvida en elev hör till riskgruppen grundar sig på den behandlande läkarens bedömning av elevens situation. Läkaren kan också bedöma om det är nödvändigt med frånvaro. För att kunna bedöma vilka grunder det finns för frånvaro kan utbildningsanordnaren vid behov kräva en tillräcklig utredning av vårdnadshavaren, såsom ett läkarintyg över att barnet hör till riskgruppen. Skolan har ändå inte rätt att begära ett intyg över att en familjemedlem hör till riskgruppen.
 • Behövliga stödåtgärder och sakkunskapen som finns inom elevvårdstjänsterna ska utnyttjas i situationer då en elev av någon orsak har väldigt mycket frånvaro. En elev som blivit efter i studierna, till exempel på grund av hög frånvaro, har rätt att få stödundervisning.

Hemundervisning endast på vårdnadshavarens initiativ

Distansundervisning som skolan ordnar är inte detsamma som hemundervisning.

 • En utbildningsanordnare kan inte kräva eller rekommendera att en elev övergår till hemundervisning. Hemundervisningen är inte avsedd som en kortvarig lösning, utan rätt förfarande i situationer som varar en kortare tid är frånvaro som beviljats av motiverade skäl. 
 • Det är endast vårdnadshavaren som kan besluta att en elev avgår från skolan och därmed övergår till hemundervisning. Då ansvarar vårdnadshavaren själv för att ordna undervisningen för den läropliktiga. Vårdnadshavaren ansvarar för alla arrangemang som berör studierna, såsom undervisning, stöd för lärande och välbefinnande, läromedel, arbetsredskap och material, elevvård, måltider och skoltransport.
 • I hemundervisning har vårdnadshavaren ansvar för den läropliktigas framsteg och för att den läropliktiga utvecklar kunskaper och färdigheter som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs. Den läropliktigas framsteg ska övervakas i förhållande till de mål och centrala innehåll som fastställts i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014). Den övervakande lärare som utses av kommunen där den läropliktiga är bosatt har i uppgift att kartlägga och följa upp den läropliktigas framsteg. Den läropliktiga som deltar i hemundervisning kan på vårdnadshavarens begäran visa sitt kunnande i en särskild examen.