Nyheter

Läroanstalternas huvudmän inom det fria bildningsarbetet kompenseras för inkomstbortfall på grund av coronavirusepidemin ─ ansökan öppnar 20.5.2020

Aktuellt Fritt bildningsarbete Coronaviruset Finansiering
Utbildningsstyrelsen lediganslår statsunderstöd  för att ersätta inkomstbortfall som undantagsförhållandena orsakat i driftsekonomin för läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet. Coronavirusepidemin har medfört bland annat en dramatisk minskning i studerandeavgifter och avgiftsbelagd serviceverksamhet samt övriga inkomster.    
Illustrationsbild, kvinna arbetar vid dator

Statsunderstöd beviljas till ett belopp av sammanlagt 21,5 miljoner euro. Understöd kan beviljas huvudmän för sådana läroanstalter inom det fria bildningsarbetet för vilka undantagssituationen som föranletts av coronaviruset har medfört ett behov av ekonomiskt stöd under perioden 18.3–31.8.2020. Understödet beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner anslaget som reserverats för ändamålet i den fjärde tilläggsbudgeten för år 2020. 

 Utbildningen inom det fria bildningsarbetet har lidit särskilt mycket av vårens undantagssituation. Endast en del av utbildningen kunde ordnas i form av nätbaserade kurser eller som distansundervisning, eftersom varken alla studerande eller alla läroanstalter har den apparatur som behövs. Därtill grundar sig en del av utbildningen på praktiskt arbete som förutsätter användning av läroanstaltens lokaler och redskap, konstaterar enhetschef Leena Nissilä.

För många har coronavirusepidemin också försämrat möjligheterna att delta i utbildning.

 I synnerhet för dem som studerar grundläggande färdigheter, såsom läsfärdighet, numeriska färdigheter och grundläggande digitala färdigheter, har undantagssituationen inneburit sämre möjligheter att delta i utbildningen. Förutom riskgrupperna har situationen även belastat många personer i arbetsför ålder och personer med familj så att det inte har funnits resurser att delta i utbildningen, även om utbildningen skulle ha ordnats, säger undervisningsrådet Marja Anitta Pehkonen.

Minskade utgifter tas också i beaktande

Utöver de minskade inkomsterna beaktas också de minskade utgifter som situationer har medfört. 

Understöd kan sökas av huvudmännen för medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet och studiecentraler. Understödet beviljas inte sådana aktörer som för samma ändamål redan beviljats understöd av Business Finland, NTM-centralen, undervisnings- och kulturministeriet eller någon annan statlig myndighet.

Ansökningstiden börjar 20.5.2020. Den digitala ansökan om understöd ska lämnas in i Utbildningsstyrelsens elektroniska system senast 4.6.2020 kl. 16.15.

Ytterligare information:

undervisningsrådet Sonja Hyvönen, tfn 029 1072, svenskspråkig utbildning 
undervisningsrådet Marja Anitta Pehkonen, tfn 029 533 1782, fornamn.efternamn [at] oph.fi 
undervisningsråd, enhetschef Leena Nissilä, tfn 029 533 1155, fornamn.efternamn [at] oph.fi