Nyheter

Mobiliteten inom den allmänbildande utbildningen sjönk läsåret 2019-2020 – internationalisering på hemmaplan allt viktigare under coronaepidemin

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning Nordplus Junior Internationalisering
På grund av undantagssituationen våren 2020 sjönk den internationella mobiliteten i den grundläggande utbildningen och gymnasierna betydligt under läsåret 2019-2020 i förhållande till läsåret 2018-2019. Trots att siffrorna är lägre håller fortfarande många trender i sig.
Illustrationsbild: Lågstadieelever på rast

Enligt den senaste statistiken deltog endast 11 procent av alla studerande som inlett gymnasiet och endast 1 procent av eleverna inom den grundläggande utbildningen i en utlandsperiod för att förvärva internationellt kunnande under läsåret  2019-2020. I praktiken deltog man i utlandsperioder endast under höstterminen 2019 och i början av vintern 2020. Traditionellt har ungefär 30 procent av de studerande som påbörjat gymnasiestudierna deltagit i en utlandsperiod i anslutning till sina studier. Inom den grundläggande utbildningen har mobiliteten alltid varit på en lägre nivå. Ungefär 3 procent av eleverna har deltagit i utlandsperioder som berör studierna.

 Infografiken visar att mobiliteten i den grundläggande utbildningen och gymnasierna i förhållande till elevantalet minskade från 3,2 procent läsåret 2018–2019 till 1,0 procent läsåret 2019–2020. Mobilitet i gymnasierna i förhållande till antalet elever som inlett studierna under läsåret sjönk på motsvarande sätt från 31,1 procent till 11,2 procent.

– På grund av coronaepidemin blev man tvungen att i praktiken ställa in alla mobilitetsperioder som hade planerats för våren. De låga siffrorna återspeglar alltså situationen i Finland och världen och motsvarar förväntningarna, berättar undervisningsrådet Mika Saarinen som är chef för enheten för internationaliseringstjänster för allmänbildande utbildning och vuxenutbildning.

Den internationella mobiliteten i grundskolorna och gymnasierna har vanligtvis genomförts som gemensamma lärprojekt eller workshoppar för elevgrupperna eller klasserna, där det även ingår besök till utländska skolor eller lägerskolor utomlands. I gymnasierna har man också aktivt deltagit i studerandeutbyten.

Mobiliteten koncentrerar sig till Europa och betydelsen av internationalisering på hemmaplan ökar

Trots att siffrorna har sjunkit fortgår ändå den geografiska trend som pågått redan i flera års tid. Tyskland var fortfarande det klart populäraste landet inom elev- och lärarmobiliteten, både att åka från och att resa till. Mobiliteten koncentrerar sig alltså till Europa, men i synnerhet när det gäller lärarmobiliteten upplevs Finland som ett intressant målland bland asiaterna.

Många skolor har satsat på internationalisering på hemmaplan och den vanligaste formen för internationalisering på hemmaplan är att bjuda in utländska gäster. 50 procent av skolorna har tagit emot utländska gäster under läsåret 2019-2020, främst under höstterminen 2019. Många skolor har också satsat på undervisning som berör global fostran samt på studiehelheter som främjar internationalisering, även med digitala förbindelser då den fysiska mobiliteten inte har kunnat genomföras.

Infografiken visar att en representant för ett annat land eller en annan kultur har besökt 52 procent av skolorna under läsåret 2019–2020. Detta var den klart vanligaste formen av internationalisering på hemmaplan. De följande vanligaste formerna var

– Det ter sig naturligt att epidemin också inverkar på de internationella samarbetsformerna även under det pågående läsåret. Internationalisering på hemmaplan får en allt större betydelse och när det gäller den fysiska mobiliteten tar man sannolikt sikte på områden som ligger lite närmare. De internationella programmen har även satsat på att utveckla möjligheterna till virtuellt samarbete som ett komplement till den traditionella mobilitetsverksamheten. Till exempel är eTwinning en ypperlig plattform för internationellt samarbete som genomförs på hemmaplan, tipsar Saarinen.

Statistik om mobiliteten i grundskolorna och den grundläggande utbildningen sammanställs årligen. Uppgifterna som gäller läsåret 2020-2021 samlas in under slutet av våren 2021 och publiceras på hösten 2021.

Ytterligare information