Nyheter

Programmet Nylitteracitet utarbetar beskrivningar för att stödja undervisningen som berör digitala färdigheter

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning
Vid Utbildningsstyrelsen har inletts ett nytt utvecklingsprogram, Nylitteracitet, som har som mål att stärka den digitala kompetensen bland barn och unga inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. I början av inkommande år färdigställs beskrivningar för god pedagogisk verksamhet och beskrivningar av hur eleven kan visa sitt kunnande. Beskrivningarna ska fungera som stöd för undervisningen som berör digitala färdigheter.
Tyttö käyttää oppitunnilla kännykkää

Målet för programmet Nylitteracitet är att stärka jämlikheten bland elever och studerande. En central målsättning är att barnen och de unga smidigt ska kunna använda och agera i digitala miljöer. Programmets målsättning grundar sig på olika utredningar som visat att det förekommer betydande skillnader mellan skolorna och kommunerna när det gäller undervisningen i informations- och kommunikationsteknologi, medieläskunnighet och programmering.

Utvecklingsprogrammet genomförs i samarbete med Nationella audiovisuella institutet (KAVI), som svarar för att koordinera förberedelserna som berör medieläskunnighet och programmeringsfärdigheter. Utbildningsstyrelsen svarar för programhelheten digital kompetens.

Innehåll för lärare och utbildningsanordnare för att stödja undervisningen som berör digitala färdigheter

För småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen publiceras en beskrivning av god pedagogisk verksamhet, som konkret tar fasta på hur man kan främja de digitala färdigheterna, medieläskunnigheten och programmering inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

För den grundläggande utbildningen publiceras årskursvisa beskrivningar av vad en elev ska kunna för att ha goda och fördjupade digitala färdigheter och programmeringsfärdigheter samt god och fördjupad medieläskunnighet.

Syftet är att beskrivningarna ska stödja implementeringen av de gällande grunderna för planen för småbarnspedagogik, grunderna för förskoleundervisningens läroplan och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Målet är att beskrivningarna ska fungera som ett konkret stöd för lärarna och underlätta den dagliga undervisningen som gäller digitala färdigheter.

Arbetet framskrider genom omfattande samarbete

Beskrivningarna har utarbetats tillsammans med projektgrupper bestående av sakkunniga. Därtill har vi av utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik samlat in lokala dokument och riktlinjer samt kunskapsbeskrivningar som redan används.

Nästa steg är att få kommentarer på beskrivningarna av kommunernas lärare inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt sakkunniga i ikt-undervisning. Tillsammans med företag inom undervisningsteknologi diskuterar vi möjligheterna att utveckla digitala lösningar av pedagogiskt hög kvalitet. 

Beskrivningarna publiceras i början av 2021 och man kommer att kunna söka statsunderstöd för pilotförsök i anknytning till dem för läsåret 2021–2022. Beskrivningarna av elevernas digitala färdigheter blir till genom samarbete där utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik samt lärarna och eleverna har en betydande roll.

Är du intresserad av utvecklingsprogrammet? Ta kontakt för mera information:

Alexandra Nordström och Päivi Leppänen

fornamn.efternamn [at] oph.fi