Nyheter

Programmet under de gamlas dag ska planeras med hänsyn till deltagarnas trygghet

Aktuellt Gymnasieutbildning Coronaviruset
De gamlas dag är en av de mest betydelsefulla gemensamma traditionerna i gymnasierna. Till dagen hör även de gamlas dans, som man ofta börjar öva inför redan på hösten.
Yksi ruusu vaalealla taustalla

De gamlas dag och de gamlas dans är en betydelsefull gemensam upplevelse såväl för de studerande som för lärarna och hela skolgemenskapen. Därför uppmuntrar Utbildningsstyrelsen gymnasierna att finna möjligheter att ordna en gemensam tillställning och dans, även om de traditionella sätten att ordna de gamlas dans är svåra att genomföra enligt UKM:s och THL:s rekommendation då det inte är möjligt att i traditionella pardanser och danser där man byter danspartner hålla sådana trygga avstånd som rekommenderas. Utbildningsanordnaren beslutar på vilket sätt man genomför de gamlas dag.

De gamlas dag och därtill hörande gamlas dans har vanligtvis ordnats i februari, dagen efter bänkskuddardagen. Coronapandemin kan fortsätta ännu under våren 2021 och det lönar sig att redan på förhand vara beredd på det. Utbildningsanordnaren ska under alla omständigheter och oberoende av formerna för ordnandet av undervisningen trygga den studerandes rätt till en trygg studiemiljö. Därför ska utbildningsanordnaren planera sådana sätt för genomförandet av de gamlas dans som avviker från det traditionella, så att det i övningarna och i själva dansuppträdandet är möjligt att iaktta de nationella och regionala myndigheternas rekommendationer för att förhindra smittspridningen.

Utöver UKM:s och THL:s gemensamma rekommendation har THL också gett rekommendationer om användningen av munskydd inom utbildning på andra stadiet i epidemins spridningsfas. Rekommendationer för läroanstalterna ges lokalt. Utbildningsanordnarna ska överväga hur rekommendationen tillämpas i praktiken. Rekommendationerna som gäller för olika skeden av epidemin kan tas i bruk lokalt eller regionalt oberoende av vilken epidemisituationen är på området.

Alternativa sätt att genomföra de gamlas dans och följa med festligheterna

Alternativ för hur man kan öva inför och genomföra de gamlas dans lokalt:

  • Utbildningsanordnaren kan enligt eget övervägande istället för de gamlas dans ordna något annat dansuppträdande som kan genomföras som ett projekt och där det i övningarna och själva uppträdandet är möjligt att hålla trygga avstånd.
  • Övningarna kan i enlighet med THL:s och UKM:s rekommendation samt THL:s rekommendation om munskydd planeras i grupper som är tillräckligt små och där dansstegen kan övas med avstånd på 1–2 meter till de andra. I enlighet med THL:s och UKM:s gällande rekommendation är det inte möjligt att som tidigare öva pardans och danser där man byter partner eller därtill hörande dansgrepp. Det är möjligt att man inte heller på våren kan ordna de gamlas dans med traditionella pardanser, ifall rekommendationerna om att hålla avstånd fortfarande gäller. 
  • De gamlas dans och övningarna inför dem kan flyttas till en senare tidpunkt. Istället för i period 2 kunde övningarna inledas i period 3, på det sätt som är möjligt med tanke på den rådande situationen.

Till de gamlas dans hör ofta också dansuppträdanden som hålls för de yngre studerande i läroanstalten samt för vårdnadshavarna och andra utomstående gäster. Man ska på lokal nivå besluta hur publiken kan ges möjlighet att delta i festligheterna. Ett alternativ är att evenemanget streamas och att klasserna och hemmen kan följa med dansen via digitala förbindelser. Läroanstalten kan genom ett eget beslut bestämma i vilken utsträckning andra än studerande och anställda får vistas på läroanstaltens område.

I planeringen av innehållet för de gamlas dag är det skäl att också förbereda sig för att läget med coronaviruset kan ändra under de kommande månaderna. Därför lönar det sig att planera programmet flexibelt så att det är möjligt att göra ändringar i enlighet med de anvisningar och rekommendationer som gäller då programmet ska genomföras.

Ytterligare information