Meddelanden

Resultaten i antagning enligt betyg i gemensam ansökan till högskolor har publicerats

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
I den andra gemensamma ansökan till högskolor på våren godkändes enligt betyg 21 400 studerande, varav 84 % ansökte om sin första högskoleplats.
Kuvituskuva opiskelijakirjastosta

Av dem som godkändes enligt betyg antogs 42 % till sitt första ansökningsönskemål. Vid yrkeshögskolorna fick 10 900 studieplats och vid universiteten 10 500. Högskolorna gav ut resultaten i den betygsbaserade antagningen senast den 27 maj. 

Sammantaget erbjuds det 39 000 nybörjarplatser i den andra gemensamma ansökan på våren som är riktade till personer som avlagt en examen på andra stadiet. Från och med i år har den gemensamma ansökan till högskolor indelats i två skilda gemensamma ansökningar för utbildningar som inleds på hösten. I den första gemensamma ansökan kan man söka till utbildningar på främmande språk och till Konstuniversitetet. I den andra gemensamma ansökan kan man söka till finsk- och svenskspråkiga utbildningar vid högskolorna. 

Denna vår infördes en reform enligt vilken antagning enligt betyg nu utgör den huvudsakliga ingången till högskolor. Till universitet kan man antas med studentexamensvitsord och till yrkeshögskolor med antingen studentexamensvitsorden eller vitsorden från en yrkesinriktad grundexamen. I den betygsbaserade antagningen godkändes största delen (82 %) enligt studentexamen, medan 18 % antogs på basis av yrkesinriktad grundexamen. 

Andelen som godkänns enligt betyg varierar enligt område och ansökningsmål. I regel godkänns till ett ansökningsmål på basis av betyg 51–60% av samtliga godkända. Andelarna kan variera mellan 25% och 100 %. På grund av corona-epidemin höjdes andelen godkända som antas enligt betyg för en del ansökningsmål. 

År 2019 var andelen godkända enligt betyg 22%. 

Härefter ger urvalsproven chans till studieplats

Högskolorna ordnar denna vår undantagsvis urvalsproven i två steg: på basis av det första steget kallas en del av sökanden till ett urvalsprov som utgör det andra steget. Urvalsprovet ordnas antingen på distans eller fysiskt på högskolan. Högskolorna bestämmer om förfarandet. Urvalsproven ordnas fram till slutet av juni. 

Samtliga antagningsresultat i den gemensamma ansökan publiceras senast den 15 juli. Studieplatsen ska tas emot senast den 22 juli kl. 15. Undervisnings- och kulturministeriet har flyttat fram publiceringsdatumet med en vecka eftersom ordnandet av urvalsproven i två steg och bedömningen av dem kräver mera tid än planerat.

Ytterligare information:

Specialsakkunnig Merja Väistö, merja.vaisto [at] oph.fi,  p.029 533 1386
Specialsakkunnig Mikko Eronen, mikko.eronen [at] oph.fi, p.029 533 1485
Planerare Minea Wilo-Tanninen, minea.wilo-tanninen [at] oph.fi, p. 029 533 1397