Nyheter

Samernas nationaldag är ett bra tillfälle att behandla samisk kultur i skolan

Aktuellt Grundläggande utbildning
Samernas nationaldag firas den 6 februari och är en naturlig tidpunkt att lära känna EU-områdets enda ursprungsbefolkning samt de samiska kulturtraditionerna. Som stöd för undervisningen erbjuds bland annat ett nytt mobilspel och en frågesport som kan användas vid morgonsamlingen.
Saamenliput liehumassa

I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen fastställs att skolan som en lärande gemenskap ska lyfta fram den samiska kulturens betydelse i Finland. Målet är att utveckla förståelse, respekt och ett ansvarsfullt förhållningssätt mellan individer och grupper. Det är viktigt att man inom skolgemenskapen uppfattar att rätten till ett eget språk och en egen kultur är en grundläggande rättighet.

– Det har i olika sammanhang kommit fram att finländarna har varierande kunskaper om samerna. Målet har varit att med hjälp av läroplansgrunderna stärka de här kunskaperna, konstaterar Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Elever och studerande kan lära sig om samerna med nytt mobilspel

Det nya mobilspelet ”Sukellus saamelaiskulttuuriin” erbjuder redskap för att lära sig om samerna och den samiska kulturen. Spelet behandlar bland annat samernas historia, samtida fenomen och personer, samedräkten, kulturell appropriering och traditionella näringar. Spelet riktar sig till elever i årskurserna 7–9 och till studerande på andra stadiet och innehåller olika övningar där man både får tillämpa och fördjupa sina baskunskaper. Spelet uppmuntrar de unga till att själva vara aktiva, att bilda sig egna uppfattningar och åsikter och att diskutera dem tillsammans med andra unga. Spelet har publicerats av Sametingets ungdomsråd tillsammans med De ungas akademi.

Skolorna och läroanstalterna kan också använda sig av ett färdigt frågesportskoncept kring samer och samisk kultur som lämpar sig för morgonsamlingen. Därtill kan läraren med hjälp av Dihtosis-metodkort själv hålla en workshop eller lektion som berör samisk kultur. Under våren kan man även bekanta sig med den samiska kulturen genom att via De ungas akademi beställa ett skolbesök kring temat. Skolbesöken genomförs inom ramen för Dihtosis-projektet.

Samerna är EU-områdets enda ursprungsbefolkning

Samiska kan vara undervisningsspråk i skolan, en lärokurs i modersmål och litteratur eller ett valfritt främmande språk. I studentexamen är det möjligt att avlägga prov i modersmål och främmande språk i samtliga tre samiska språk. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska elever som bor på samernas hembygdsområde och behärskar samiska huvudsakligen undervisas på samiska. Till sameområdet i Finland hör kommunerna Utsjoki, Enontekis, Enare och området för Lapplands renbeteslag i Sodankylä. De samiska språk som talas i Finland är enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska.

Majoriteten av samiska barn och unga i Finland bor i dag på någon annan ort än på samernas hembygdsområde. I Pasilan peruskoulu i Helsingfors började hösten 2018 en klass som har samiska som undervisningsspråk. Det är den första av sitt slag utanför samernas hembygdsområde. Undervisning på två språk, samiska och finska, ordnas inom förskole- och nybörjarundervisning. Samtidigt inleddes också ett treårigt projekt för att utveckla distansundervisningen på samiska (enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska). Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och genomförs av Utsjoki kommun och Sametinget. Kommunerna som hör till samernas hembygdsområde ordnar förutom grundläggande utbildning på samiska även språkbadsundervisning på samiska och undervisning i samiska som främmande språk. Under det pågående läsåret är det totalt nästan 750 elever som får undervisning på samiska eller som studerar samiska. Av dem finns ungefär 200 elever utanför samernas hembygdsområde.

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen understöder och finansierar på olika sätt utarbetandet av läromedel på samiska, samisk kultur- och organisationsverksamhet, småbarnspedagogik, ungdomsarbete och undervisning i de samiska språken och undervisning på samiska.

– I år har vi i synnerhet satsat på att utvidga webbplatsen Oktavuohta så att den ger mångsidiga möjligheter att för elever i olika åldrar och under olika lektioner presentera samerna och alla tre samiska språk som talas i Finland, tipsar undervisningsrådet Leena Nissilä.

Ytterligare information:

Utbildningsstyrelsen:

Undervisningsrådet Leena Nissilä, fornamn.efternamn [at] oph.fi, 029 533 1155

Undervisningsrådet Susanna Rajala, fornamn.efternamn [at] oph.fi, 029 533 1129

Sametinget, utbildning och läromedel: Ulla Aikio-Puoskari, fornamn.efternamn [at] samediggi.fi; 010 8393 112

Sametingets ungdomsråd: Elli-Marja Hetta, fornamn.efternamn [at] samediggi.fi; 010 8393 134