Nyheter

Stipendierna för utländska forskarstuderande förnyas vid årsskiftet

Aktuellt Stidpendier för forskare
EDUFI Fellowship och Finnish Government Scholarship Pool slås samman till ett gemensamt stipendiatprogram.
Bildsättning. Lykta.

Utbildningsstyrelsens stipendiatprogram, EDUFI Fellowship och Finnish Government Scholarship Pool, som är avsedda för utländska forskarstuderande, bildar en enda programhelhet från och med 1.1.2021.

Stipendier inom ramen för EDUFI Fellowship riktar sig särskilt till att stödja utländska doktoranders arbete med doktorsavhandlingar som görs i Finland. Stipendierna inom The Finnish Government Scholarship Pool används för att stödja doktorandstudier och forskningsarbete vid finländska universitet och statliga forskningsinstitut.

Då programmen kombineras kommer de sökande att ännu smidigare och snabbare än tidigare kunna ansöka om stipendium, eftersom ansöknings- och beslutsprocesserna förenhetligas och förenklas.

Med stipendierna stöds särskilt det inledande skedet av arbeten med avhandlingar

Det nya programmet som går under namnet EDUFI Fellowship är väldigt långt likt sina föregångare. Stipendium kan sökas av en företrädare för ett finländskt universitet. Stipendiet är avsett för att stödja arbetet för doktorander vid finländska universitet, personer som driver forskning vid ett statligt forskningsinstitut och utländska doktorander som avlägger en dubbelexamen.

Programmets primära syfte är att öka den internationella mobiliteten och stödja doktoranderna i arbetets inledningsskede. För dem som avlägger en doktorsexamen vid ett utländskt universitet är det också möjligt att av motiverade skäl bevilja finansiering för besök på högst en månad till Finland.

Stipendieansökan inom det nya programmet pågår kontinuerligt, alltså är det möjligt att ansöka om stipendier året runt. Målet är att beslut om att bevilja stipendium kan fattas inom tre månader efter att ansökan emottagits. Inom programmet beviljas finansiering för fler än 100 stipendiater varje år.

Mål om att förbättra Finlandsbilden

Genom det nya programmet strävar man även efter att stärka Finlands ställning i konkurrensen om sakkunniga arbetstagare på den internationella arbetsmarknaden samt att göra den finländska utbildningen och forskningen mera känd runtom i världen.

– Huvudmålsättningen är att ytterligare aktivera samarbetet mellan målgrupperna för Utbildningsstyrelsens och Team Finland Knowledge -nätverket, samt att främja åtgärdsprogrammet Talent Boosts mål om att locka internationella talanger, säger ledande sakkunnig Päivi Jokinen som svarar för internationaliseringstjänsterna för högskolestudier.

De sakkunniga inom Team Finland Knowledge-nätverket har i uppgift att stärka Finlands samarbete kring utbildning och forskning samt exporten av innovationer som berör kunnande och utbildning på olika håll i världen.

Åtgärdsprogrammet Talent Boost som koordineras av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet har i sin tur som mål att göra Finland till en internationellt attraktiv plats för arbete, studier, forskning och entreprenörskap.

Ytterligare information:

Päivi Jokinen, ledande sakkunnig, Utbildningsstyrelsen, tfn +358 29 533 8518, fornamn.efternamn [at] oph.fi