Nyheter

THL har uppdaterat sina rekommendationer om användningen av ansiktsmasker – rekommendationer för skolorna och läroanstalterna ges lokalt

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Coronaviruset
THL:s rekommendationer har uppdaterats med anvisningar för situationer där antalet smittade ökar eller där epidemin sprids. I de uppdaterade rekommendationerna som gäller användningen av ansiktsmasker finns även skolorna och läroanstalterna med.
Kuvituskuva, tyttö makaa sohvalla kännykän kanssa

Rekommendationerna beror på coronasituationen i området: i en upptrappningsfas rekommenderar THL att ansiktsmask används i läroanstalterna på andra stadiet och i högskolorna. I ett skede då epidemin sprids rekommenderar THL att ansiktsmasker förutom i läroanstalter och högskolor även används av eleverna i de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen. Epidemin är för närvarande inte i ett spridningsstadium. Det lönar sig för utbildningsanordnarna att ta del av THL:s modell med tre olika epidemilägen och på basis av vilken rekommendationerna definieras för respektive område.

Beslut om rekommendationer fattas på lokal eller regional nivå utgående från den epidemiologiska situationen på området. Det innebär att de lokala och regionala myndigheterna, såsom kommunen och sjukvårdsdistriktet, beslutar om man ska rekommendera att ansiktsmask används och i vilken omfattning. Utbildningsanordnarna ska överväga hur rekommendationen ska tillämpas i praktiken. Rekommendationerna som gäller för olika skeden av epidemin kan tas i bruk lokalt eller regionalt oberoende av vilken epidemisituationen är på området. 

Eftersom det är frågan om en rekommendation ansvarar de studerande på andra stadiet i första hand själva för att skaffa ansiktsmaskerna och för deras kostnader. Kommunerna ska ändå se till att det finns ansiktsmasker tillgängliga avgiftsfritt för dem som är i mest sårbar ställning, ifall kommunen finns på ett område som omfattas av rekommendationen. Utbildningsanordnarna kan erbjuda ansiktsmasker avgiftsfritt åt de studerande om man anser att det är ändamålsenligt med tanke på säkerheten och för att förhindra spridningen av smitta.

I den grundläggande utbildningen är utgångspunkten att kommunen erbjuder och bekostar ansiktsmasker för alla elever i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen och för eleverna i påbyggnadsundervisning, eftersom det är frågan om utbildning som omfattas av läroplikt. Även inom den grundläggande utbildningen kan eleven använda en egen ansiktsmask om hen så vill.

Då det handlar om en rekommendation kan eleverna eller de studerande inte förpliktas att använda ansiktsmasker. Det är ändå skäl att uppmuntra till att använda ansiktsmask och instruera hur masken används, för att man så effektivt som möjligt ska kunna förhindra att epidemin sprids.

THL:s rekommendationer om användning av ansiktsmasker berör inte arbetsgemenskaper. Som sakkunniginstans i frågor som gäller arbetsgemenskaper verkar Arbetshälsoinstitutet. Det är alltså på arbetsgivarens ansvar att ge eventuella rekommendationer om användning av ansiktsmasker bland skolornas och läroanstalternas personal, varvid grundprincipen är att arbetsgivaren ansvarar för anskaffningen av ansiktsmaskerna.

Vid utbildning som ordnas på arbetsplatsen för studerande inom yrkesutbildningen ska man följa de rekommendationer som gäller på arbetsplatsen. 

Utbildningsanordnarna samt skolorna och läroanstalterna ska förbereda sig för att eventuellt börja använda ansiktsmasker och planera de arrangemang och andra åtgärder som hör ihop med användningen av maskerna.