Nyheter

Understöd stödjer hobbyverksamhet för barn och unga i samband med skoldagen

Aktuellt Grundläggande utbildning
Specialunderstödet riktar sig till kommunerna för genomförandet av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Syftet med Finlandsmodellen är att erbjuda varje elev i den grundläggande utbildningen angenäm och avgiftsfri hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen. Den första ansökan om understöd pågår mellan 3.11 och 2.12.2020.
Kädet, askartelupaperia ja sakset pöydällä

Huvudmålsättningen är att öka barnens och de ungas välbefinnande: I modellen kombineras hörandet av barn och unga om deras önskemål om fritidsaktiviteter, koordineringen av redan etablerade goda modeller samt samarbetet mellan skolan och hobbyaktörerna. Modellen omfattar all hobbyverksamhet, till exempel i anknytning till motion och idrott, konst och kultur, ungdomsväsendet, vetenskap, natur och praktiska färdigheter.

Den första ansökan om understöd för genomförande av Finlandsmodellen öppnade 3.11.2020 i samband med den internationella hobbyveckan. Ansökningsomgången pågår fram till 2.12.2020. Undervisnings- och kulturministeriet har reserverat högst 9,5 miljoner euro för understödet. I fortsättningen kommer ansökan om understöd att ordnas på våren, och årligen lediganslås ett belopp på 14,5 miljoner euro. Understödet beviljas av regionförvaltningsverken.  

Vid sidan av understödet som nu kan sökas för att genomföra Finlandsmodellen kvarstår fortfarande understödet som Utbildningsstyrelsen beviljar för skolans klubbverksamhet.

Hobbyverksamheten ska väljas och ordnas utgående från den information som fås då barnen hörs

Sökande av understödet med anknytning till Finlandsmodellen för hobbyverksamhet samt ansvariga och koordinerande aktörer kan vara en kommun eller flera kommuner tillsammans. Anordnare av hobbyverksamhet kan vara idrottsföreningar, kulturaktörer, ungdomsorganisationer, kommuner och andra sammanslutningar som ordnar hobbyverksamhet och som har kunnande om anordnande av verksamhet för barn och unga.

Understödet är avsett för att stödja angenäm hobbyverksamhet för barn och unga. Verksamheten ska väljas och ordnas enligt de uppgifter som framkommit efter att man har hört barnen och de unga. Barnen och de unga ska därför höras innan en skolspecifik plan för hobbyverksamheten görs upp. Kommunerna kan använda undervisnings- och kulturministeriets Elevenkät som ett verktyg då man hör barnen och de unga eller ordna hörandet på något annat sätt. Då man hör barnen och de unga om deras önskemål angående hobbyverksamheten ska frågorna ställas specifikt för en enskild skola.

Hobbyverksamheten ska äga rum i anslutning till skoldagen, i regel i skolans lokaler eller i undantagsfall i lokaler som finns i närheten av skolan. Verksamheten som understöds ska rikta sig till elever i årskurserna 1–9 i den grundläggande utbildningen och till elever som deltar i påbyggnadsundervisning.

Understödet kan i huvudsak användas för lönekostnaderna för ledarna för hobbyverksamheten och för biträden för barn och unga i behov av särskilt stöd samt för rese- och materialkostnader. En del av understödet kan även användas för rimliga koordineringskostnader. Koordinatorns uppgift är att organisera hobbyverksamheten så att alla har möjlighet att delta.

Understöd för skolans klubbverksamhet kan fortfarande sökas av Utbildningsstyrelsen

Utöver understöd som beviljas med anknytning till Finlandsmodellen har kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare även i fortsättningen möjlighet att söka om understöd av Utbildningsstyrelsen för att ordna och utveckla skolans klubbverksamhet. Mellan år 2008 och 2019 har sammanlagt 84 405 000 euro beviljats för att utveckla klubbverksamheten. Varje år rapporteras om läget med och resultatet av utvecklingsarbetet. Följande ansökan om statsunderstöd för skolornas klubbverksamhet öppnas på våren 2021.