Meddelanden

Antalet sökande i ansökningar efter grundläggande utbildning högre än tidigare

Aktuellt Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Utvidgandet av läroplikten Antagning av studerande
Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning avslutades på onsdagen den 7 april. I den gemensamma ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning fanns 74 490 sökande, av vilka 3 730 till svenskspråkig utbildning. Till handledande utbildningar ansökte 5 100, av vilka 170 till svenskspråkig utbildning och till specialyrkesläroanstalter 3 660 sökande, varav 70 till svenskspråkig utbildning. Samtliga ansökningar ordnades i år för första gången samtidigt. 
En grupp studerande inom yrkesutbildning sitter och studerar vid ett högt bord.

I de riksomfattande ansökningarna till utbildningar efter grundläggande utbildning ingick följande ansökningssystem: Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning, ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning samt ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd. Ansökningstiden förlängdes med två veckor på grund av att grundskolorna i början av mars övergick till distansundervisning. 

I och med att läropliktsåldern stiger till 18 år har en läropliktig elev i år innan hen går ut nionde klassen skyldighet att söka till utbildning på andra stadiet, handledande utbildning eller annan utbildning som riktas till läropliktiga. Skyldigheten att söka till andra stadiet berör de unga som våren 2021 går på nionde klassen (i huvudsak födda år 2005). 

Antalet elever som går ut den grundläggande utbildningen är totalt 60 380, varav 3 407 svenskspråkiga. Av det totala antalet sökte 59 800 i minst en ansökan efter grundläggande utbildning. I statistiken ingår inte de sökande som har sökt i kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning eller till utbildningar inom fritt bildningsarbete vid folkhögskolor. 

Fördelningen av antalet sökande inom yrkes- och gymnasieutbildning 

Det fanns sammanlagt cirka 80 350 nybörjarplatser att söka till. Inom svenskspråkig utbildning fanns 4 630 nybörjarplatser. I gemensam ansökan fanns totalt 74 490 sökande, varav till svenskspråkig utbildning 3 730 sökande. Av det totala antalet som går ut grundläggande utbildningen sökte 57 920 i gemensam ansökan. Andelen sökande till gymnasieutbildning var 57 % och till yrkesutbildning 43 %.  

Vid gymnasierna erbjuds totalt cirka 38 800 gymnasieplatser, varav cirka 2 670 inom svenskspråkig utbildning. Antalet sökande till gymnasierna var i år 35 130, varav 2 190 till svenskspråkiga gymnasier (cirka 100 flera än ifjol).

Inom yrkesutbildning finns 41 550 nybörjarplatser, varav 1 957 inom svenskspråkig utbildning. Det totala antalet sökande till yrkesutbildning var cirka 39 310, vilket är cirka 3 000 fler än ifjol. Av dessa sökte 37 050 direkt från grundskolan. Inom yrkesutbildning reserverades 3 815 platser för dem som går ut gymnasiet. Ungefär 2 260 abiturienter eller sökande med tidigare gymnasiebetyg har ansökt om dessa platser. Till svenskspråkig yrkesutbildning sökte i år 1 540, vilket är omkring 300 fler än ifjol.

Samma branscher som tidigare populära inom yrkesutbildningen 

Den mest populära branschen är fordons- och transportteknik (5 000 sökande). Därefter kommer social- och hälsovårdsbranschen (4 970), handel och administration (3 910), el- och automationsteknik (3 840), arkitektur och byggande (3 630) och databehandling (2 810).  

En ökning i antalet sökande till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd 

Till yrkesutbildningar med krävande särskilt stöd fanns drygt 2 210 nybörjarplatser att söka till, inom svenskspråkig utbildning ett sextiotal platser. Det totala antalet sökande var 3 660, varav 70 sökte till svenskspråkig utbildning. Det har skett en ökning i det totala antalet sökande till yrkesutbildning som ordnas med krävande särskilt stöd. 

Till yrkesinriktade grundexamina med krävande särskilt stöd fanns 2 180 sökande, till utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) 870 och till utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv 600 sökande. Antalet sökande till svenskspråkig utbildning var ungefär detsamma som i fjol.

Antalet sökande till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning har ökat

Inom utbildningar som handleder för yrkes- eller gymnasieutbildning fanns cirka 5 130 nybörjarplatser, av vilka 235 inom svenskspråkig utbildning. I denna ansökan sökte totalt 5 100, vilket var en ökning med 915 jämfört med ifjol. Antalet sökande till svenskspråkig utbildning var 170. 

Antalet förstahandssökande till tionde klassen var totalt 1 550, till utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) 3 270 och till utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning (LUVA) 280.

Inträdes- och lämplighetsprov samt intervjuer 

Läroanstalterna kan ordna inträdes- och lämplighetsprov eller intervjuer under april och maj. De sökande kallas till prov eller intervju i början av april. Utöver proven och intervjuerna kan läroanstalterna testa de sökandes språkliga färdigheter. 

Antagningsresultaten

Antagningsresultaten för samtliga tre ansökningar publiceras tidigast 17.6. De som antas bör senast 1.7 ta emot sin studieplats. 

Andra möjligheter efter den grundläggande utbildningen 

Läroanstalterna kan ordna kontinuerliga ansökningar bland annat för att fylla eventuella lediga studieplatser. Information om utbildningar inom och ansökningsanvisningar för kontinuerlig ansökan finns på läroanstalternas webbplatser och i Studieinfo. Folkhögskolornas långa linjer inklusive de som riktas till läropliktiga finns på folkhögskoleföreningens webbplats eller i Studieinfo.  

Om en elev som går ut grundläggande utbildning inte får en studieplats, ger elev- och studiehandledarna vid grundskolorna stöd och handledning i att hitta en lämplig studieplats under sommaren. Om en läropliktig elev också efter detta saknar studieplats, övergår ansvaret för handledningen och övervakningen till den kommun där den unga är bosatt. 

Ytterligare information

Producent Regina Westermark, tfn 029 5331289, förnamn.efternamn [at] oph.fi