Nyheter

Antalet studerandeutbyten minskade även under höstterminen på grund av coronaviruset

Aktuellt Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Coronaviruset Internationalisering
Coronapandemin medför fortfarande utmaningar för högskolornas studerandemobilitet och hösten 2021 var både antalet finländska studerande som åkte utomlands och antalet studerande som kom till Finland klart lägre än normalt. Siffrorna förväntas stiga en aning under vårterminen.
Kuvituskuva, kirjoja pinossa

Situationen med studerandemobiliteten framgår av en enkät som Utbildningsstyrelsen har genomfört i november 2021 och som riktats till högskolorna. Enkäten besvarades av alla 37 högskolor. Pandemins inverkan på högskolornas internationella mobilitet har följts upp regelbundet under hela coronatiden. 

Hälften färre studerande än normalt åkte utomlands

Under höstterminen åkte nästan 1 800 studerande från Finland utomlands för att delta i studerandeutbyten eller praktikperioder. Av dem var dryga 1 000 universitetsstuderande och nästan 800 studerande vid yrkeshögskolor. Antalet var lägre än högskolorna hade uppskattat i juni. Då förväntades att nästan 2 300 utbyten skulle bli av under hösten. 

Mängden studerande som åker utomlands har ändå ökat varje termin sedan hösten 2020, då endast omkring 700 studerande åkte utomlands. Siffrorna var klart högre före coronapandemin: år 2019 åkte ungefär 4 000 studerande från Finland utomlands varje termin.

Högskolestuderande har deltagit i färre perioder utomlands än före coronapandemin. Mobilitetsperioder har ändå genomförts hela coronatiden. Lägst var siffrorna på hösten 2020, då dryga 700 studerande åkte från Finland utomlands och cirka 2 150 utländska studerande kom till Finland. Antalet studerande som åker utomlands våren 2022 förväntas öka med det dubbla i förhållande till hösten 2021. Antalet studerande som kommer till Finland uppskattas vara på samma nivå även på våren.

Av enkäten framgår att osäkerheten som pandemin innebär har fått många studerande att ansöka om att delta i utbytesperioder vårterminen 2022 istället för under den gångna hösten. Det förväntas bland annat att situationen skulle vara bättre på våren på grund av en större vaccinationstäckning. En del av utbytena som planerats för höstterminen har flyttats till en senare tidpunkt och en del har helt och hållet avbokats. Det här har varit fallet i synnerhet för utlandsperioder som planerats utanför Europa, eftersom utbyten till många asiatiska länder eller till USA inte har kunnat genomföras. Utöver att de studerande själva har beslutat att ställa in sina utbyten har utlandsperioder också avbokats på grund av restriktioner i destinationslandet eller vid de mottagande högskolorna.

Högskolorna uppskattar att siffrorna kommer att vara klart bättre under vårterminen än på hösten: lite fler än 3 600 studerande förväntas vara på väg utomlands. Situationen lever ändå hela tiden och även vårens utbytesperioder annulleras fortfarande.

Det relativt lugna coronaläget bevarade Finlands dragningskraft: antalet studerande som kom till Finland nära det normala

Antalet studerande som kommer till Finland för att delta i en utlandsperiod har under hela coronatiden varit klart högre än antalet finländska studerande som åker utomlands. Höstterminen 2021 fanns det 4 100 utländska utbytesstuderande vid de finländska högskolorna och under vårterminen 2022 förväntas antalet uppgå till 4 200. Före coronapandemin har Finland haft 5 000–5 500 utbytesstuderande per termin.

Det har förekommit variation i hur högskolorna har tagit emot utbytesstuderande. Sammanlagt sju högskolor uppgav att de har inhiberat nästan all studerandemobilitet från andra länder under höstterminen. Därtill har några högskolor endast tagit emot studerande som kommit från Europa. Största delen av högskolorna har ändå fortsatt ordna studerandebyten från andra länder som normalt och en del högskolor har till och med haft ett rekordantal utbytesstuderande.

Högskolorna bedömer att Finland har varit ett lockande alternativ för många utländska utbytesstuderande i och med att smittsiffrorna har varit låga i jämförelse med många andra länder och restriktionerna förhållandevis milda. 

Coronapandemin har främjat den virtuella internationaliseringen

Coronapandemin har bidragit till att virtuella utbyten har blivit vanligare i vardagen. Den virtuella internationella verksamheten verkar etableras som en del av det internationella samarbetet även i fortsättningen. 

En del av de planerade perioderna utomlands har under coronatiden i sin helhet genomförts virtuellt, det vill säga via fjärruppkoppling i hemlandet. En del har även genomförts som en kombination av virtuella och fysiska utbyten, det vill säga som så kallade flerformsutbyten. Under den nya programperioden för Europeiska unionens Erasmus+-program som inleddes år 2021 finansieras utlandsperioder som kombinerar virtuell och fysisk mobilitet både för studerande och personal. Den virtuella mobiliteten främjas inom ramen för programmets samarbetsinsats Europeiska universitet, där redan elva finländska högskolor medverkar.

Enligt enkäten har de finländska högskolestuderande ännu inte varit så ivriga med att utnyttja möjligheterna till virtuella eller flerformsutbyten, då endast knappa 80 dylika utbyten genomfördes under höstterminen. Däremot studerade närapå 400 utländska studerande virtuellt vid finländska högskolor.

I det här skedet är det ännu svårt att ange hur siffrorna ser ut på våren men de verkar stiga. Det förväntas att åtminstone 200 finländska studerande deltar i virtuella eller flerformsutbyten vid utländska högskolor och fler än 400 utländska studerande genomför dessa utbyten vid finländska högskolor.  
 

Även mobiliteten bland personalen har sakta kommit igång

Högskolorna uppskattade i Utbildningsstyrelsens enkät som genomfördes i början av sommaren att personalmobiliteten skulle komma igång på höstterminen igen efter en paus på nästan ett och ett halvt år. 

Det här förverkligades också. Antalet arbetstagare som åker utomlands har ändå legat på en rejält lägre nivå än före coronapandemin: aningen fler än 260 företrädare för högskolorna har åkt utomlands och högskolorna har tagit emot ungefär samma mängd besökare från andra länder.

Siffrorna väntas stiga under vårterminen och det förväntas att fler än 600 arbetstagare både reser utomlands och kommer till Finland.

Före pandemin, år 2019, deltog nästan 7 100 företrädare för yrkeshögskolor i perioder utomlands. Till högskolorna anlände lite fler än 3 400 utländska besökare. Motsvarande siffror för universitetens del var knappa 3 200 respektive 2 200.

Mer information

  • ledande sakkunnig Anni Kallio, tfn 029 5338696, anni.kallio [at] oph.fi