Nyheter

Högskolornas internationella mobilitet återgår småningom till det normala

Aktuellt Högskoleutbildning Coronaviruset Internationalisering
Den internationella mobiliteten vid högskolorna kommer att öka höstterminen 2021 i jämförelse med året innan. Det här framgår av en enkät som Utbildningsstyrelsen genomförde bland högskolorna i juni och som besvarades av totalt 37 högskolor.
Tyttöjä istuu opiskelemassa yliopistorakennuksen portailla kesällä.

Enligt högskolornas uppskattningar kommer nästan 2 300 studerande att åka på studerandeutbyten eller praktik utomlands på hösten. Höstterminen 2020 deltog slutligen bara dryga 700 studerande i utbyten eller praktik utomlands. Antalet studerande som deltar i internationell mobilitet är fortfarande ändå bara cirka hälften av den normala mängden.

Antalet utbytesstuderande som kommer till Finland är betydligt större än antalet studerande som åker utomlands. Till Finland kommer 4 850 studerande, då endast 2 150 utländska utbytesstuderande studerade vid finländska högskolor hösten 2020. Dessa siffror är uppskattningar, och det kan ännu ske ändringar i de slutliga antalen på grund av coronasituationen.

Hösten 2020 inhiberade ungefär en tredjedel av högskolorna helt och hållet sin studerandemobilitet på grund av coronaepidemin, men under inkommande hösttermin ser högskolornas riktlinjer mycket positivare ut vad gäller den internationella mobiliteten. Beträffande studerandemobiliteten från utlandet till Finland svarade endast en högskola i enkäten att den inte alls ordnar utbyten och en annan uppgav att endast studerande som avlägger dubbla examina har möjlighet att delta i utbyten. De övriga högskolorna har för avsikt att sända iväg studerande på utbyte eller praktik, ifall myndigheternas restriktioner i Finland och målländerna tillåter det och högskolorna i värdlandet tar emot studerande. Flera högskolor preciserade i enkäten att man under höstterminen endast kommer att genomföra längre utbytesperioder, det vill säga studerandeutbyten som pågår flera månader.

Även om antalet utbytesstuderande som kommer till Finland på hösten är betydligt högre än antalet finländska studerande som reser utomlands, har ändå 11 högskolor fastställt begränsningar som gäller utländska studerande. Högskolorna planerar till exempel att begränsa antalet studerande som kommer från en utländsk högskola. En del har för avsikt att endast ta emot fortsättningsstuderande eller studerande som avlägger dubbla examina, eller enbart studerande som kommer från EU-området. Några högskolor kräver att de studerande särskilt förbinder sig att följa högskolans och landets bestämmelser och restriktioner som berör coronaviruset. Två högskolor planerar att inte alls ta emot utbytesstuderande.

Högskolornas studerandemobilitet höstterminen 2021

Personalmobiliteten kan möjligtvis köra igång

Det har varit uppehåll i högskolornas mobilitet för lärare och personal ända sedan början av coronaepidemin, det vill säga nästan 1,5 år. Nu finns det för första gången förhoppningar om att fysiska utbyten kunde genomföras från Finland utomlands och från andra länder till Finland. Högskolorna uppskattade att ungefär 180 personer åker från Finland på lärar- och personalbyten under höstterminen och att 105 personer kommer att resa till Finland. Huruvida utbytena kan genomföras beror på om coronasituationen tillåter arbetsresor och om högskolorna lättar på sina egna reseanvisningar. Det är också möjligt att personalmobiliteten inleds först under följande termin.

Mobiliteten bland lärare och personal har under coronaepidemin i någon mån genomförts virtuellt, och den virtuella verksamheten förväntas fortsätta också under höstterminen. Med virtuell personalmobilitet avses undervisning, samarbete eller lärande i arbetslivet som genomförs med digitala förbindelser vid en utländsk högskola.

Distansstudier har varit påfrestande för internationella examensstuderande

Coronaepidemin har haft konsekvenser även för utländska studerande som avlägger examina vid finländska högskolor. Alla nya studerande som antagits år 2020 kunde inte resa till Finland på grund av coronaepidemin. En del senarelade därför studiestarten, andra började sina studier på distans i hemlandet.

Enligt högskolornas bedömning kommer en del av de studerande som skjutit upp sina studier i fjol att anlända till Finland i år. Å andra sidan kan en del av de antagna år 2021 komma att flytta sin studiestart med ett år, om inresor till landet inte är möjliga på grund av restriktioner eller problem med tillståndsprocesser. En del kanske också påbörjar sina studier på distans i hemlandet, vilket är möjligt i många högskolor.

De högskolor som besvarade Utbildningsstyrelsens enkät uppskattade att arrangemangen med distansundervisning allmänt taget har varit lyckade, men det finns kurser inom vissa studieinriktningar där det inte har varit möjligt att genomföra distansundervisning. Sådana är i synnerhet konstämnen och laboratoriearbete eller branscher som förutsätter praktiskt arbete i närkontakt med andra.

Även om distansstudierna för studerande i Finland tekniskt sett har fungerat bra, har de ändå visat sig påverka de studerandes välbefinnande. En del av de studerande har upplevt distansstudierna som ensamma och påfrestande, eftersom det förekommer mindre samhörighet mellan de studerande, i synnerhet för nya studerande som inte har hunnit bilda en grupp innan coronaepidemin bröt ut.

Även internationella studerande som deltagit i studierna på distans i hemlandet har haft utmaningar. Sådana är till exempel att internetförbindelserna kan vara dåliga, eller till och med saknas i länder där det förekommer konflikter, och att det förekommer problem på grund av tidsskillnaden. Därtill har man observerat att studerande på distans i hemlandet inte i samma mån kan engagera sig för studierna som studerande som deltar på distans i Finland.

Under den kommande höstterminen ordnar högskolorna studier enligt en hybridmodell med både när- och distansundervisning. Man vill i synnerhet erbjuda första och andra årets studerande så mycket närundervisning som möjligt och förhoppningen för många högskolor är att man kan återgå till närundervisning så fort som möjligt.