Meddelanden

Budgeten för programmet Erasmus+ nästan fördubblas under den nya programperioden – allt fler får möjlighet att delta i utbildning, utbyten eller praktik utomlands

Aktuellt Erasmus+ Internationalisering
Europaparlamentet har godkänt utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogrammet Erasmus+ för åren 2021–2027. Budgeten på 28 miljarder euro för den nya programperioden som inleddes vid årsskiftet är nästan dubbelt så stor som under föregående programperiod.
I cirkeln

Programmet Erasmus+ erbjuder miljontals unga, studerande och vuxna i Europa möjlighet till finansiering för att delta i utbildning, studier eller praktik utomlands. På det här sättet får allt fler chansen att skaffa sig internationell erfarenhet och utveckla sitt kunnande. Programmet stöder också internationellt samarbete vid läroanstalter och organisationer.

Nästan 28 miljarder euro har budgeterats för den nya programperioden. Länderna som deltog i programmet under den föregående perioden 2014–2020 understöddes med totalt ungefär 14,7 miljarder euro. 

– Mängden bidrag som årligen tilldelas läroanstalter och organisationer ökar betydligt fram till år 2027. Det här innebär till exempel att det dubbla antalet personer nu kan delta i en utlandsperiod i förhållande till den förra programperioden, konstaterar Mikko Nupponen, direktör för Erasmus+ -programmets nationella kontor i Finland. 

– Erasmus har blivit ett väldigt betydelsefullt program för Finland och hela Europa, och det är fint att man satsar på programmet. Programmet uppfattas ändå fortfarande som ett utbytesprogram enbart för högskolorna. Det är få som känner till att programmet i samma mån gäller grundskolor, gymnasier eller ungdoms- och idrottssektorn.

Erasmus+ har funnits redan i 34 år. Under den här tiden har fler än 10 miljoner människor skaffat sig internationellt kunnande med hjälp av programmet. Under den nya programperioden har ytterligare 10 miljoner chansen att ta del av internationella erfarenheter. 

Allt fler får möjlighet till internationalisering

Det nya Erasmus+ -programmet ger allt fler möjlighet att skaffa sig internationella erfarenheter. 

Antalet gymnasiestuderande och elever i den grundläggande utbildningen som deltar i perioder utomlands ökar. Studerande vid högskolor kan vid sidan av längre utbyten nu även delta i kortare studie- och praktikperioder utomlands samt olika intensivkurser. Unga har också möjlighet att bekanta sig med orter i Europa och projekt som genomförs lokalt. Studerande inom yrkesutbildningen kan delta i utbyten eller praktikperioder även utanför Europa.

Med programmet främjas i synnerhet projekt som strävar efter att utveckla barns, ungas och vuxnas möjligheter att vara delaktiga och delta i samhällelig verksamhet och som främjar digitaliseringen och miljöansvaret vid läroanstalter och organisationer. 

Internationellt samarbete främjas också inom andra EU-program

Inom programmet Europeiska solidaritetskåren sker inga större ändringar under programperioden 2021–2027. Programmet ger unga möjlighet att delta i volontärarbete på olika håll i Europa och världen.

Programmet Kreativa Europa erbjuder även i fortsättningen tillfällen till europeiskt samarbete och utvecklingsarbete inom den audiovisuella sektorn och de kulturella och kreativa sektorerna. Det kommer att erbjudas finansiering bland annat för konstnärer för att delta i mobilitet och för nyhetsmedier för att främja medieläskunnighet samt för övriga medier för att främja värdepluralism och yttrandefrihet.

Vad är Erasmus+?

  • Erasmus+ är Europeiska unionens utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram.
  • Fler än 10 miljoner personer har deltagit i Erasmus+ -programmet under 34 års tid. 
  • Finland har medverkat i programmet sedan år 1991. Från Finland har fler än 300 000 personer deltagit i en utlandsperiod. 
  • Mellan åren 2014 och 2020 har 25 000 personer åkt utomlands varje år inom ramen för Erasmus+. Antalet kommer att öka under den pågående programperioden. 
  • Utbildningsstyrelsen ansvarar för genomförandet av programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren i Finland. I Finland understöds internationalisering och arbete för att utveckla utbildning och ungdomsverksamhet med ungefär 50 miljoner euro varje år.

Ytterligare information: 

Direktören för Erasmus+ -programmets nationella programkontor i Finland Mikko Nupponen, tfn +358 29 5338535