Nyheter

De första ansökningsomgångarna under den nya Erasmus+-programperioden kom trevande i gång

Utbildning och examina Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen EU:s ungdomsprogram Ackreditering
I slutet av maj gick tidsfristen ut för de första ansökningsomgångarna i det nya Erasmus+-programmet och antalet ansökningar var måttligt. Dessa ansökningsomgångar gällde bidrag för inlärningsrelaterad mobilitet och partnerskap för samarbete. För ansökningsomgångarna på hösten torde det finnas bidrag att sökas för både småskaliga partnerskap och mobilitet.
Puukuutiot

 - Den första ansökningsomgången var utmanande på många sätt, konstaterar Mikko Nupponen, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen.

- Det blev möjligt att lämna in ansökningar ganska sent och ansökningstiden var exceptionellt kort. Ansökningsomgången påverkades dessutom av att kommissionens IT-system inte var färdigt utvecklade. Detta innebar extra arbete för de sökande. Dessutom måste båda ansökningsomgångarna skjutas fram. 

Trots utmaningarna kom det in 143 KA2-ansökningar, det vill säga ansökningar om partnerskap för samarbete, vilket var ett lovvärt resultat.  För mobilitetsprojekt, det vill säga KA1-projekt, lämnades det in 194 ansökningar. - Att antalet ansökningar var lägre än normalt berodde sannolikt på osäkerheten förknippad med coronasituationen men också på att vissa sökande inte ännu hade använt alla mobilitetsanslag som de beviljats under föregående ansökningsomgångar. - Ansökningsomgången våren 2021 ska ses om en övergångsfas, säger Nupponen.  

Inom mobilitetsverksamheten ligger tyngdpunkten på ackrediterade projekt

Under den nya programperioden läggs vikt vid långsiktig och strategisk mobilitet. Därför har ackrediteringen utvidgats så att den inte gäller bara högre utbildning och yrkesutbildning utan också vuxenutbildning och ungdomsområdet. Detta innebär att aktörerna garanteras möjlighet till mobilitetsverksamhet varje år. De första ackrediteringsansökningarna förra hösten lockade många finländska sökande. Följande ansökningsomgång ordnas på hösten.  

I den nu avslutade ansökningsomgången kunde man ansöka om finansiering för ackrediterade mobilitetsprojekt men också för kortvariga mobilitetsprojekt, som möjliggör en mer begränsad mobilitetsverksamhet. Denna projektform rönte dock inget stort intresse, vilket kanske berodde på coronasituationen.

För högskolesektorns nya projektform flerformsintensivprogrammet var intresset stort.  Inom yrkesutbildningen i sin tur var intresset stort för de nya verksamheterna, såsom yrkestävlingarna för studerande, kurserna för personal och den globala mobiliteten som riktar sig till länder utanför Europa. 

I det nya programmet stöds deltagandet för olika målgrupper mer än förut. Antalet ansökningar om inkluderingsstöd, som möjliggör detta, var klart högre i vår än tidigare år. 

I samarbetspartnerskapen är främjande av digitalisering det vanligaste temat

I ansökningarna för samarbetspartnerskap i denna ansökningsomgång var digitalisering ett mycket populärt tema. Bland ansökningarna finns till exempel intressanta ansökningar som fokuserar på flerformslärande och virtuella lärmiljöer.  Vanliga teman är också hållbar utveckling och, särskilt inom ungdomsområdet, inkludering. 

Den nya projekttypen småskaligt partnerskap möjliggör små projekt som några få partner genomför tillsammans. Dessa projekt fokuserar på utbyte av god praxis. Nästa ansökningsomgång för småskaliga partnerskap ordnas redan i oktober 2021.

Besluten om vilka projekt som får finansiering fattas under sommaren. Vi informerar närmare om saken på våra webbsidor. Medan ni väntar på resultaten kan ni gärna förbereda er inför höstens ansökningsomgångar! Vi ger information om kommande ansökningsomgångar både på våra webbsidor och i sociala medier.