Meddelanden

Det exceptionella skolåret syns inte i antalet utexaminerade

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Statistik
Uppskattningsvis 60 000 elever i den grundläggande utbildningen och cirka 40 500 studerande inom yrkesutbildningen slutför sina studier i vår. Därtill tar ungefär 24 700 studerande studentexamen. På basis av statistiken kan man inte se att coronatiden skulle ha medfört några tydliga förändringar i antalet utexaminerade.
Händer

I vår slutför ungefär 60 300 elever den grundläggande utbildningens lärokurs. Det är ungefär tusen fler än föregående vår, eftersom årskullen är en aning större. Det framgår inte att coronatiden, de exceptionella arrangemangen och den ökade mängden distansstudier skulle ha haft någon större inverkan på antalet elever som slutför den grundläggande utbildningens lärokurs. 

Ungefär 7 procent av eleverna som slutför den grundläggande utbildningen har ett främmande språk som modersmål. Antalet elever med ett främmande språk som modersmål har ökat betydligt i den grundläggande utbildningen. Nästan en tredjedel av alla elever som slutför den grundläggande utbildningen har gått i en skola i Nyland, och de nyländska elevernas andel håller även på att öka. 

Ökar gör också antalet som slutför den grundläggande utbildningens lärokurs inom den grundläggande utbildningen för vuxna, till exempel vid ett vuxengymnasium eller en folkhögskola. Läsåret 2019–2020 slutförde nästan 1 300 vuxna den grundläggande utbildningen. 

Aningen färre avlägger examen inom yrkesutbildningen än ifjol

Inom yrkesutbildningen avlägger cirka 40 500 studerande en examen, vilket är 4 procent färre än ifjol. En stor del av undervisningen inom yrkesutbildningen har varit distansundervisning under det senaste året, vilket har försvårat och även delvis förhindrat möjligheterna att genomföra yrkesprov och kan ha flyttat utexamineringen till en senare tidpunkt än planerat. Antalet studerande inom yrkesutbildningen har förblivit på samma nivå som tidigare, och antalet studerande som avbryter sina studier har inte ökat i förhållande till tidigare år.

Utöver de som tar sin examen på våren utexamineras även drygt 20 000 studerande inom yrkesutbildningen under hösten. Den kontinuerliga ansökan till yrkesutbildningen och den personliga tillämpningen av studierna har medfört att tiderna för avläggandet av examen varierar för de studerande. I och med reformen inom yrkesutbildningen avlägger allt fler studerande delar av en examen istället för en hel examen, vilket också syns i att antalet avlagda examina har minskat under de senaste åren. 

Aningen färre studenter än under föregående år

Våren 2021 avlägger cirka 24 700 studerande studentexamen, vilket är ungefär 3 procent färre än för ett år sedan. Antalet studenter ökar en aning ännu under vårens gång i takt med att studerande slutför de studier som saknas för examen. Av vårens studenter har omkring 600 skrivit de obligatoriska studentexamensproven redan tidigare, men de slutför sina studier först under våren. 

Våren är den klart populäraste tiden att avlägga studentexamen. Antalet studerande som avlägger studentexamen på våren har ändå minskat under flera års tid, vilket främst beror på att årskullen har blivit mindre. Ungefär 3 000 studerande avlägger varje år sin examen under hösten. Hösten 2020 ökade antalet utexaminerade med 26 procent. Det ökade intresset för höstens studentskrivningar beror dels på möjligheten att avgiftsfritt ta om sitt prov, som var en följd av situationen med coronaepidemin våren 2020, dels på ett allmänt intresse för att avlägga examen på hösten. 

Ungefär 47 000 examinander anmälde sig till vårens studentskrivningar, vilket är cirka 4 000 fler än föregående vår. Siffran omfattar examinander i olika skeden av studierna samt sådana som förnyar godkända eller underkända prov eller som kompletterar sin examen. Sammanlagt fanns det 145 000 anmälda till proven i olika ämnen och lärokurser.

Ökningen i antalet anmälda till studentskrivningarna kan bland annat bero på den nya studerandeantagningen vid högskolorna: man vill förnya sina prov eftersom betygen väger allt tyngre i högskolornas antagning av nya studerande. Samtidigt påverkar också möjligheten att skriva om studentproven så många gånger man själv vill.

Knappa 8 procent av vårens nya studenter har haft svenska som undervisningsspråk.

Ytterligare information: 
Grundläggande utbildning: Irma Garam  +358 29 533 8549, förnamn.efternamn [at] oph.fi
Studentexamen: Tiina Komppa, +358 29 5331429, förnamn.efternamn [at] oph.fi
Yrkesutbildning: Siru Korkala , +358 29 533 8610, förnamn.efternamn [at] oph.fi