Nyheter

Eleverna och de studerande samt skolpersonalen ska ges arbetsro

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Coronaviruset
Vaccineringen av barn och unga har i viss mån lett till hätska debatter. Utbildningsstyrelsen påminner om att varje elev och studerande samt de anställda vid skolorna och läroanstalterna har absolut rätt till arbetsro.
Koululaisia

Försök att påverka minderåriga barn och unga på skolans område eller i sociala medier är att fördöma, likaså trakasserier eller påtryckning som riktar sig mot skolans personal. Man måste också kunna ta sig till och från skolan tryggt och ostört.

− Alla har rätt till sin åsikt, men barnen och de unga har rätt att gå i skolan i lugn och ro. Därtill är det viktigt med arbetsro för personalen, som redan är under stor press. Beslut som gäller vaccinationer hör inte till skolornas befogenheter och skolan är inte en plats för utomstående att yttra sina åsikter, påminner generaldirektör Minna Kelhä.

Undervisningen i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen är offentlig i enlighet med lagstiftningen, men rätten att följa undervisningen kan begränsas av motiverade skäl. Under coronaepidemin medför aspekter som berör hälsosäkerheten sina egna begränsningar, eftersom man bör undvika att andra än barnen samt skolans och småbarnspedagogikens personal vistas på skolans eller småbarnspedagogikens område. Rätten att följa med undervisningen ger inte rätt att beblanda sig i undervisningen eller att påverka elevernas åsikter.

 I skolan och på skolans område får man inte heller dela ut material utan skolans tillstånd. Om det är uppenbart att en person försöker påverka elevernas eller de studerandes åsikter, kan personen nekas tillträde till skolans område.

En person som beter sig störande och osakligt kan uppmanas att avlägsna sig från skolan eller skolgården. Om personen inte följer uppmaningen kan skolan kontakta polisen. En person som vistas på skolans område utan lov kan göra sig skyldig till brott mot frid. 

Uppgifter om vaccinering är sekretessbelagda även för skolans personal

Det är hälsovårdsmyndigheten i kommunen som ansvarar för att arrangera och informera om vaccineringar, inte skolorna eller lärarna. En minderårig kan själv besluta om sin vård, och även om att ta vaccin, om det är möjligt med beaktande av hens utveckling (patientlagen, 7 §). Om den unga inte klarar av eller är villig att själv besluta om sin vaccination, behövs ett samtycke till vaccinationen av vårdnadshavaren. Om den unga har flera vårdnadshavare, behövs samtycket av alla vårdnadshavare. En minderårigs förmåga att fatta beslut ska utvärderas av en yrkesverksam inom hälsovården.

För att ett barn eller en ung person ska kunna ge sitt välgrundade samtycke till att ta vaccin, behöver hen få tillräcklig och lättförståelig information om bland annat coronavirussmitta, coronavaccination och eventuella biverkningar av coronavaccinet. Den som ger vaccinet utvärderar behovet av information och diskussion kring vaccinet utifrån barnets eller den ungas individuella behov. Den som ger vaccinet har i uppgift att bedöma om barnet eller den unga kan fatta ett självständigt beslut i frågan.

Coronavaccinationerna ska behandlas i undervisningen på samma sätt som andra vaccineringar i enlighet med läroplans- och examensgrunderna. Det är viktigt att informationen som ges i undervisningen ska grunda sig på vetenskapliga fakta.

Uppgifter om en enskild individs vaccination är sekretessbelagd information. Enskilda individers vaccinationer behandlas inte i undervisningen och undervisningsväsendet för inga register och samlar inte in uppgifter över vaccinerade. Huruvida en elev eller studerande tar eller låter bli att ta vaccin får inte sätta eleverna och de studerande i en ojämlik ställning. Att ta vaccinet får inte vara en förutsättning för att delta i skolans eller läroanstaltens verksamhet. 

Läs mer: