Meddelanden

Kriterierna för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen för vuxna har publicerats

Aktuellt Grundläggande utbildning Vuxenutbildning Bedömning och betyg
Utbildningsstyrelsen har preciserat bedömningshelheten som ingår i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna genom att fastställa kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för slutbedömningen i alla läroämnen. Därtill har de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 preciserats. De nya kunskapskraven ska överföras som sådana till de lokala läroplanerna och de ska tas i bruk vid läroanstalterna 1.8.2021.
Kuvituskuva, ihmisiä kokouksessa

Slutbedömningen ska utgöra en helhetsbedömning av hur en studerande har uppnått målen som fastställts för de olika läroämnena under den grundläggande utbildningen för vuxna. Målet för förnyelsen är att stärka jämlikheten bland de studerande genom att stödja lärarnas bedömningsarbete.

I kunskapskraven för slutbedömningen beskrivs den nivå av kunskaper som en studerande ska ha för att få ett specifikt vitsord. Gemensamma kriterier för slutbedömningen främjar i synnerhet lika möjligheter för de studerande att söka vidare till fortsatta studier. Med hjälp av enhetliga principer för och förfaranden vid bedömningen kan utbildningsanordnaren bättre följa upp hur principerna för bedömningen förverkligas vid läroanstalterna, vilket i sin tur stöder utvecklingen av en enhetlig bedömningskultur.

Förändringarna grundar sig på att bedömningen av den studerandes kunnande har förtydligats. De berör inte undervisningen eller lärandet. Det sker därmed inga ändringar i målen för undervisningen och därtill hörande centrala innehåll.

De nya kunskapskraven är en del av ett omfattande arbete med att förnya bedömningen. Utbildningsstyrelsen publicerade vid årsskiftet kriterier för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen för barn och unga, och nu har motsvarande bedömningskriterier utarbetats för den grundläggande utbildningen för vuxna.

Utbildningsstyrelsen publicerade i mars 2020 en föreskrift med vilken man fastställde förändringar i bedömningskapitlet (kapitel 7) som ingår i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna (2017). Med det nya bedömningskapitlet uppdaterades riktlinjerna för bedömningen så att de motsvarar de nya principerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen för barn och unga.

Ytterligare information:

Undervisningsrådet Teijo Koljonen, tfn +358 29 5331524
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen (svenskspråkig utbildning) tfn +358 29 5331072