Nyheter

Majoriteten av högskolornas studerandeutbyten ställs in också under vårterminen

Aktuellt Högskoleutbildning Coronaviruset Internationalisering
På grund av coronaviruspandemin har högskolorna blivit tvungna att även ställa in största delen av de studerandeutbyten som var planerade för vårterminen. I synnerhet antalet studerande som reser från Finland på utbyte blir lägre än man tidigare förutsett. Däremot har den virtuella mobiliteten börjat öka, då allt flera studerande genomför sina utbytesstudier på distans i sitt hemland.
Opiskelijoita kirjaston aulassa

De här uppgifterna framgår av en enkät som Utbildningsstyrelsen har genomfört för att kartlägga hur den internationella mobiliteten förverkligas under vårterminen 2021. Enkäten genomfördes i början av februari och den besvarades av alla högskolor. Man har följt med situationen i högskolorna med motsvarande enkäter sedan förra sommaren.

Mer än två tredjedelar av finländarnas utbyten har inhiberats

Under vårterminen planerade 4583 finländska högskolestuderande att delta i studerandeutbyten. Endast 29 % av utbytena har kunnat genomföras som fysiska utbyten och 3 % som virtuella utbyten eller som utbyten som genomförs både fysiskt och virtuellt. På motsvarande sätt hade 4617 utländska studerande planerat komma till Finland. Av dem har 61 % anlänt till Finland och 10 % genomför sina utbyten virtuellt eller som en kombination av fysiskt och virtuellt utbyte.

På basis av enkäten ser det ut som att dryga 1 300 högskolestuderande från Finland är på väg utomlands under vårterminen för att delta i studerandeutbyte eller för att avlägga en praktikperiod. Majoriteten av studerandeutbytena som planerats för vårterminen har man ändå hamnat ställa in och det kan också bli fler avbokade utbyten eftersom vårterminen i en del av de mottagande länderna inleds först i mars-april. I nuläget känner man till att 3 100 utbyten har inhiberats eller flyttats till en senare tidpunkt.

Antalet studerande som kommer till Finland är fortsatt högre än antalet finländska studerande som åker utomlands: i de finländska högskolorna studerar ungefär 2 800 utländska utbytesstuderande under vårterminen. Ändå har utbytesperioden inhiberats på grund av coronaviruset också för många studerande som varit på väg till Finland.

Antalet utbytesstuderande är aningen högre under våren än under höstterminen, då 800 finländska studerande åkte på studerandeutbyte och 2 300 utbytesstuderande kom till Finland.

Den förvärrade epidemisituationen och risken för att bland annat muterade virusvarianter sprids har fått en del av högskolorna att helt och hållet ha ett uppehåll i den fysiska studerandemobiliteten. Av högskolorna uppgav elva att de i nuläget inte tar emot utbytesstuderande medan sju meddelade att de varken tar emot eller sänder iväg studerande. Studerande som redan tidigare hunnit påbörja sina utbyten har ändå kunnat fortsätta dem som normalt. Av de finländska högskolorna har 19 stycket beslutat att fortsätta ordna studerandeutbyten om det bara är möjligt inom ramen för restriktionerna.

Andelen virtuella utbyten har ökat sedan höstterminen

Enligt enkäten genomför 400 utländska studerande denna vårtermin sina utbytesstudier vid en finländsk högskola på distans i sitt hemland. På motsvarande sätt genomför 100 finländare sitt utbyte virtuellt. Därtill har 60 utländska och 50 finländska studerande gått in för ett så kallat flerformsutbyte där en del av utbytet genomförs i hemlandet och en del i det mottagande landet när situationen med coronaviruset tillåter det.

Den virtuella studerandemobiliteten har tydligt börjat öka under coronapandemins gång. I virtuella utbyten vid de finländska högskolorna deltog under höstterminen 116 utländska studerande och 23 finländska studerande.

Högskolelärarnas och den övriga personalens internationella mobilitet har helt och hållet varit på paus under coronapandemin, eftersom högskolorna har reserestriktioner som hindrar alla icke-nödvändiga resor utomlands. Av enkäten framgår att högskolorna ordnar virtuella lärar- och personalutbyten. Högskolorna ordnar också veckor då man genomför virtuella utbyten. Det är ändå svårt att föra statistik över dessa utbyten eftersom till exempel lärarnas virtuella undervisningsperioder vid högskolorna som man samarbetar med ordnas på läroanstalts- eller utbildningsprogramnivå och de ger nödvändigtvis inte upphov till uppgifter som berör hela högskolan. Högskolorna som besvarade enkäten hade uppgifter om 80 virtuella lärar- eller personalutbyten från Finland utomlands och 150 utbyten från andra länder till Finland. De egentliga antalen förväntas vara betydligt högre. 

Högskolorna ser hoppfullt på nästa läsårs studerandeutbyten

Högskolorna förhåller sig hoppfullt till att den internationella mobiliteten kan genomföras läsåret 2021–2022. Under början av året har högskolorna nästan som normalt kunnat ordna ansökningsomgångar för de studerande inför inkommande läsårs studerandeutbyten: i det här skedet har endast ett fåtal platser inhiberats för höstterminens del. En del av högskolorna har på grund av coronapandemin flyttat inhiberade studerandeutbyten till inkommande läsår, medan andra högskolor har instruerat de studerande att ansöka om studerandeutbyte på nytt. De studerandes intresse för utbytesstudier är på samma nivå som tidigare. Vid några högskolor har antalet studerande som har ansökt om att delta i utbyten varit en aning lägre än tidigare. Vid en högskola har antalet i sin tur ökat betydligt.

Information om utbytesstuderande som kommer till Finland fås först senaste under våren från de utländska högskolorna. 

Slutliga beslut som gäller genomförandet av utbyten under nästa läsår fattas först senare då man har en tydligare lägesbild av coronapandemin. De studerande som beviljats en utbytesplats instrueras att vara beredda på att coronapandemin kan påverka situationen. Man bör också vara beredd på att utbytet kan bli inställt. Läget med coronaviruset inverkar också på situationen för studerande som kommer till Finland på utbyte.

I början av februari gav Institutet för hälsa och välfärd (THL) en rekommendation om att tillfälligt avbryta kortvariga utbytesperioder. Majoriteten av högskolornas studerandeutbyten pågår en hel termin eller ett helt läsår och även praktikperioderna varar ofta flera månader. Dessa kan alltså enligt THL:s rekommendation fortfarande genomföras, så länge alla begränsningar och instruktioner som gäller resor och karantän följs i både det sändande och det mottagande landet.