Nyheter

Oph.fi utvecklas utifrån kundernas önskemål – tack till alla som svarade på enkäten!

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Erasmus+ Internationalisering Lärare och pedagogisk personal
Det har gått ungefär två år sedan Utbildningsstyrelsens webbplats Oph.fi förnyades. Utöver det kontinuerliga arbetet med att utveckla tjänsten är målet att utveckla webbsidorna så att de ännu bättre betjänar sina användare. Inför detta samlade vi på våren med en kundenkät in respons på hur tjänsten fungerar.
Opiskelijat tekemässä ryhmätyötä

Totalt fick vi in 18 svar på svenska och 175 svar på finska ─ tack för alla svar! Enkätsvaren gav oss en bild av vad som behöver utvecklas på webbsidorna för att de ännu bättre ska betjäna alla användare. Respondenterna kunde också delta i en utlottning. Vinnaren har meddelats personligen och får välja en valfri produkt i Utbildningsstyrelsens näthandel.

Sidorna fick tack för användbar och lättförståelig information – informationen behöver ändå vara lättare att hitta

Respondenterna ansåg att sidornas innehåll är användbara och tillförlitliga, men många användare gav respons på att det är svårt att hitta information på sidorna. Totalt 33 procent av enkätdeltagarna skulle rekommendera tjänsten för en vän eller kollega.  

Med enkäten ville vi också kartlägga vem det är som använder våra sidor mest och vilken information användarna ofta söker efter. Majoriteten av dem som besvarade enkäten, 78 procent, arbetar inom småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet. Bland deltagarna fanns flest företrädare för den grundläggande utbildningen (50 %) och för yrkesutbildningen (29 %). 

Den information eller de tjänster som söktes mest var:

  • Evenemang och fortbildningar som är avsedda för personer som arbetar inom utbildningsväsendet 61 %
  • Läroplansgrunder för småbarnspedagogik eller utbildning och stöd för implementeringen av dem 50%
  • Pedagogiska stödmaterial för yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken eller utbildningsväsendet samt material för chefer och ledare inom småbarnspedagogik eller utbildning 44 %
  • Läromedel som Utbildningsstyrelsen ger ut och som riktar sig till minoriteter och mindre målgrupper 39 %
  • Författningar, föreskrifter, handböcker och anvisningar som berör utbildningsväsendet 39 %

På basis av enkäten använder 72 procent av respondenterna webbplatsens tjänst för lärare eller andra pedagogiska stödmaterial. Till tjänsten för lärare efterfrågades mer praktiska anvisningar och material, såsom videor och handböcker samt aktuell information om undervisning och småbarnspedagogik i Finland och praktiska exempel på hur man kan förverkliga läroplanerna.

I enkäten fick deltagarna också utvärdera olika påståenden kring tjänstens användbarhet och innehåll på en skala från 1 till 5 (1 = helt av annan åsikt och 5 = helt av samma åsikt) Medeltalet blev 3,5, vilket är ett bra resultat. De påståenden som fick bästa resultat gällde informationens användbarhet, ett lätt och tydligt språk, tydliga begrepp i huvudmenyn och ett mångsidigt innehåll. 

Den sämsta responsen fick påståendena som gällde att informationen är lätt att hitta, tjänsten är enkel att använda och sidornas struktur är tydlig.

Vi ska på olika sätt utveckla och förtydliga strukturen på sidorna

Av enkätresultatet och de öppna svaren lyftes följande utvecklingsbehov fram på både de svenska och finska webbsidorna:

  • Sökfunktionen behöver utvecklas
  • Informationen behöver vara mer lättillgänglig
  • Ny struktur på ingångssidan och tydligare innehåll
  • Utveckling av finansieringen och de internationella sidorna

Vi kommer att göra de första kundtesten utifrån de här utvecklingsbehoven och sidorna utvecklas vidare på basis av responsen från testanvändarna. 

Sammanlagt 44 enkätdeltagare anmälde sig intresserade att delta i det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi är i kontakt med de intresserade senare då förnyelser på sidorna behöver testas eller då vi ordnar workshoppar. 

Om du är intresserad att vara med och utveckla webbsidorna, men inte lämnade dina kontaktuppgifter i vårens enkät kan du anmäla ditt intresse med e-post till adressen webmaster [at] oph.fi.

Ett stort tack till alla som svarade på enkäten!