Nyheter

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning behöver främjas kontinuerligt

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen
I projektet Improving the Skills and Competencies in Self-Directed Support (SKILLS) fokuserade man bland annat genom personlig budgetering på att förbättra rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av en personlig budget blir det möjligt att erbjuda lämplig hjälp och stöd till den som behöver.
Gruppfoto utomhus

Bakgrunden till Erasmus+-projektet, som koordinerades av Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning, var en strävan att främja självbestämmanderätten, delaktigheten, gemenskapen och friheten att välja för personer som behöver särskilt stöd. På engelska kallas dessa för Self-Directed Support (SDS). På svenska används termen personlig budgetering.

– Personlig budgetering har nu skrivits in också i Finlands regeringsprogram, säger Petra Rantamäki, direktör för Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning.

I Finland har man redan i årtionden arbetat med personlig budgetering och SKILLS-projektet var en del av kontinuiteten i detta arbete. I bakgrunden finns ett betydande paradigmskifte, med vilket man vill öka delaktigheten för personer som behöver särskilt stöd när det gäller beslut om sina egna angelägenheter. Ett av målen är att den som använder tjänsterna själv ska vara med och planera vilka tjänster hen behöver.

– Den service som erbjuds personer med funktionsnedsättning kan vara ganska systemorienterad. Med hjälp av personlig budgetering är det möjligt att påverka att tjänsten är lämplig för den som behöver den, fortsätter Rantamäki.

Det är viktigt att dela information

Personlig budgetering används i flera europeiska länder, men ländernas praxis om till vad och hur den kan användas varierar. Till exempel i Finland, i pilotprojektet för personlig budget, kan en person som behöver särskilt stöd göra konst i konstnärsresidens i stället för i traditionell dagverksamhet.

– Det är viktigt att länderna tillägnar sig den praxis som är mest lämplig i det aktuella landet, att de lär sig av varandra och inte upprepar samma misstag, säger Petteri Kukkaniemi, utvecklingschef vid Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning.

Förutom Finland och Storbritannien deltog Belgien och Italien i SKILLS-projektet.

Samarbetet mellan organisationer som främjar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning stärktes under projektets gång. Partnerskapsorganisationerna samlades i Finland för att inleda projektet och därefter hölls regelbundna möten via webben. Projektets slutseminarium hölls i Bryssel.

Dessutom ordnade varje land egna workshopar inom projektet. Finlands inhemska samarbetspartner i projektet var Jyväskylä stads funktionshinderservice och utbildningssamkommunen Gradia.

– Vi höll workshoppar och föreläsningar för elever och lärare, anställda inom funktionshinderservicen samt klienter inom funktionshinderservicen och deras närstående, säger Kukkaniemi.

Totalt deltog cirka 150 personer i evenemang som ordnades i Finland.

Under projektets gång producerades material på lättläst språk om personlig budgetering för personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Man skapade också nytt utbildningsmaterial för anställda inom funktionshinderservicen.

Partnerorganisationerna skapade under projektet även det internationella nätverket Citizen Network för att på olika nivåer främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. På nätverkets webbplats finns en omfattande materialbank. Ett av materialbankens syften är att dela information om personlig budgetering.

Nätverket och webbplatsen är fortfarande aktiva och SKILLS-projektet resulterade i följande projekt SKILLS II.

–För tillfället översätter vi material som vi producerat i det första projektet till olika språk, berättar Kukkaniemi.

Med tiden kommer förändringen synas i serviceutbudet

I det första SKILLS-projektet kartlades hur delaktigheten för personer med funktionsnedsättning genomförs i hela Europa.

I kartläggningen observerades att skillnaderna mellan länderna vad gäller författningar och verksamhetssätt är omfattande, men målen för att uppnå delaktighet är desamma.

I Finland utvecklas situationen som bäst i social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och välfärds försöksprojekt för att testa personlig budget för personer med funktionsnedsättning. Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning deltar på många olika sätt. I och med Erasmus+-projektet har stiftelsen fått allt mer information om personlig budgetering, som gynnar det nationella utvecklingsarbetet.

– Syftet med detta riksomfattande projekt är att skapa principer och verksamhetssätt för det praktiska genomförandet av en personlig budget för personer med funktionsnedsättning som omfattar hela landet, säger Rantamäki.

Dessutom arbetar Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning för personlig budgetering i människors vardag och tillsammans med dem som berörs.

I framtiden kommer personlig budgetering att påverka serviceutbudet inom funktionshinderservicen. De anställda inom funktionshinderservicen och de som studerar inom branschen har en viktig nyckelroll i förändringen. Därför kan material från SKILLS-projektet om personlig budgetering också tillämpas i yrkesutbildningen.

- När en större förändring blir möjlig är vi redo, tillägger Rantamäki.

Projektkoordinatororganisationens tips för personer som funderar på Erasmus+-verksamhet

  1. Det är bra att både erfarna och nya samarbetspartner deltar i projektet.
  2. Parterna måste aktivt hålla kontakt med varandra.
  3. Träffas i mån av möjlighet också ansikte mot ansikte.
  4. Under projektets gång är det viktigt att förstå de andra ländernas kultur, system och historia.
  5. Tveka inte att hänga med

Improving the Skills and Competencies in Self-Directed Support

  • Projekttyp: Erasmus+ för vuxenutbildning, strategiskt partnerskapsprojekt
  • Projektets koordinator: Kehitysvammaisten palvelusäätiö (Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning)
  • Projekttid: 10/2017–9/2019
  • Partnerländer: Storbritannien, Italien och Belgien
  • Finansiering: 192 379 €

Skribent: Tiina Katriina Tikkanen