Nyheter

Sektorsövergripande samarbete ger de bästa resultaten: "Dialog mellan människor och organisationer central för att åstadkomma förändring.”

Erfarenheter Erasmus+ EU:s ungdomsprogram
Stationens Barn rf genomförde 2019 ett studiebesök i Skottland. Studiebesöket skedde i samarbete med polisen, FRK och Helsingfors medlingsverksamhet. Målet var att bekanta sig med arbetet bland skotska ungdomar och plocka idéer och verksamhetssätt att ta med till Finland. Julia Saarholm och Heikki Turkka vid Stationens Barn berättar på hur många olika sätt studiebesöket var banbrytande.
Deltagare på studiebesök i Skottland

Allt började för tre år sen. En delegation från Skottland var på besök för att bekanta sig med verksamheten vid Stationens Barn rf och det finländska ungdomsarbetet. Idén om ett motbesök föddes och man beslöt att ansöka om projektstöd från Utbildningsstyrelsen för att finansiera besöket. Utbildningsstyrelsen beviljar stöd för ungdomsarbetares mobilitetsprojekt inom ramen för Erasmus+-programmet.

Redan från början stod det klart att man ville genomföra studiebesöket tillsammans med olika samarbetspartner, inte bara med den egna gruppen. Man började därför planera besöket tillsammans med andra instanser som utför ungdomsarbete. Även en lektor från Åbo yrkeshögskola deltog i studiebesöket som teamtränare.

Till Skottland för att lära sig och skaffa kontakter

I Skottland är situationen med ungdomsbrottslighet betydligt svårare än i Finland, så varför just Skottland?

– I Skottland har situationen potensen tio jämfört med våra problem, men vi börjar i Finland snart ha samma situation, att samhällets pengar inte längre räcker till för att lösa problemen. Skottland har börjat utveckla många nya lösningar och vi ville tillsammans med nätverket få en blick av vilka förändringar som gjorts där, berättar Turkka.

Studiebesöket genomfördes sommaren 2019. Ett team på 11 personer reste från Finland. Studiebesökets värd var Community Justice Scotland, som arbetar med unga som friges från fängelse och strävar efter att bryta deras fängelsespiral. Det finländska teamet fick tillsammans med värdorganisationen bekanta sig med den lokala verksamheten, från småbarnspedagogiken till arbetet med bostadslösa unga. Saarholm och Turkka berättar att de fortfarande håller tät kontakt med Laura Hoskins från Community Justice Scotland och andra professionella inom ungdomsarbetet som de träffade under studiebesöket.

– Samarbetet mellan Skottland och Finland har varit mycket enkelt. Det är lätt att kontakta de skotska kollegorna om det uppstår några frågor.

Sektorsövergripande samarbete förnyar arbetslivet

Det mest nyttiga med projektet var enligt Saarholm och Turkka att ledde till intensivare samarbete inom det finländska nätverket. Under besöket ordnade finländarna varje kväll en diskussion, där man gick igenom vad som hade hänt under dagen, vad var och en hade lärt sig och hur det hade förändrat tankesättet. Båda betonar hur revolutionerande det var att man inte genomförde besökte bara med den egna gruppen utan också med nätverket.

– Var och en ser på saker i förhållande till sin egen verklighet, men när man diskuterar tillsammans ser man sakerna ur olika synvinklar, säger Saarholm.

– Det här projektet är ett bra exempel på hur man kan samarbeta på riktigt inom nätverk, inte bara att man träffas och dricker kaffe tillsammans, fortsätter Turkka.

Det sektorsövergripande samarbetet, etableringen av ett nätverksbaserat arbetssätt och den låga tröskeln till kontakt är enligt Saarholm och Turkka det bästa med projektet, men besöket har också gett upphov till konkreta verksamhetssätt som redan har förankrats i arbetet bland unga på olika håll i Finland.

Praktiska verktyg för tidslinje-tänk och att identifiera känslotillstånd med i kappsäcken hem

Turkka berättar om det tidslinje-tänk som har använts i Skottland för att förebygga bostadslöshet bland unga. I Skottland blir man myndig som 16-åring, och då har man haft som vana att köra bort ungdomar i en svår livssituation hemifrån. Organisationen hade med hjälp av tidslinjer börjat undersöka i vilket skede de normala tonårssvårigheterna förvandlas till problembeteende och beslutat att flytta tidpunkten för ingripande till några år tidigare. Numera försöker man identifiera familjernas kriser och ungas problembeteende och inleda familjemedling redan för unga i åldern 14–15 år.

Arbetet med tidslinjen har gett goda resultat i Skottland och man har provat samma modell i Finland i verksamhet som ingriper i mobbning i skolan. I allvarliga fall av skolmobbning har man strävat efter att identifiera de tidigare skeden i händelsekedjan, där man redan hade kunnat ingripa.

För att förebygga ungas illamående har man i Finland tagit i bruk ett verktyg som kan användas för att enklare uttrycka känslotillstånd. Förebilden för verktyget hittades också i Skottland. Där hade man bland barn som var fem år gamla testat att låta barnen uttrycka känslotillstånd med hjälp av smilies. Barnen fick på morgonen föra sin egen namnlapp till den burk vars smiley bäst beskrev det aktuella känslotillståndet. Varje barn hade en egen vuxen som med hjälp av smileyn lätt kunde ta upp känslotillståndet med barnet, vilket gjorde det lättare att hitta de barn som hade problem hemma.

Man har redan planerat för framtiden tillsammans med nätverkspartnerna

Projektet har redan gett upphov till fortsatta planer. Tillsammans med projektpartnern Institutet för hälsa och välfärd (THL) har man utvecklat en utvidgad medling där förutom målsägande och gärningsman även skolpersonal och andra personer som är viktiga för de inblandade deltar. Man har diskuterat med Helsingfors stad om att sprida arbetsformer med anknytning till mobbning utomlands. Skottlands studiebesök har redan beviljats ett fortsatt projekt, ett studiebesök i Cordoba i Spanien. Flera nätverkspartner från olika delar av Finland skulle ha deltagit i resan till Spanien, men på grund av corona väntar projektet ännu på att läget ska bli klarare. Projektet i Cordoba fokuserar förutom på ungdomsbrottslighet även på att ingripa i mobbning.

Även om corona har försvårat genomförandet av internationella projekt ser Turkka också fördelar med situationen:

– Corona har lett till att människor har lärt sig använda Teams och Zoom och vi har haft tätare kontakter, vilket gör det lättare att komma igång med nya verksamhetssätt. Man har kunnat ta kontakt med människor som man har ansett vara gurun av världsklass och nu sitter man med dem på samma Zoom-möten. Det är helt klart att utan detta besök hade många inte kommit i kontakt med oss

Tips för nya sökande

När man frågar Saarholm och Turkka om tips till potentiella sökande kommer svaret i kör: 

– Res inte ensamma på studiebesök. Ta med hela nätverket, alla som ni samarbetar eller vill samarbeta med.

Turkka tipsar också om Tiimiakatemia, därifrån det är möjligt att få med en utomstående men branschkunnig teamtränare, som kan leda dialogen på plats.

Turkka vill slutligen säga ett par uppmuntrande ord:

– Man behöver inte vara rädd för bristande språkkunskaper, finländarna har alla en bra engelska!

Opintovierailu Skotlantiin – teemana nuoret ja rikollisuus (Studiebesök i Skottland – tema ungdomar och brottslighet)

  • Projekttyp: Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare
  • Projektets koordinator: Stationens Barn rf
  • Projekttid: 6/2019–9/2020 
  • Partnerländer: Storbritannien
  • Finansiering: 5 790 €

Skribent: Arna Grym