Nyheter

Swirl-projektet förde samman yrkesstuderande och företag

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen
Det treåriga projektet Student Work Experience In Real Life (Swirl) stärkte med hjälp av företagssamarbete yrkesskolestuderandes jobbsökarfärdigheter. Med hjälp av lärdomarna från projektet kan de studerande utveckla och komplettera sitt kunnande, stärka sin självkänsla samt hitta systematiska sätt att närma sig företag och hitta sysselsättning.
Swirl-projektdeltagare vid bordet

Utgångspunkten för det multinationella Swirl-projektet var de europeiska aktörernas gemensamma oro över sysselsättningen bland yrkesstuderande och deras förmåga att skapa kontakter till företag. Detta fick också samkommunen för utbildning Seinäjoen koulukuntayhtymä SEDU att intressera sig för Erasmus+-projektet, som inleddes 2017.

– Yrkesskolstuderande antas vara redo att börja arbeta genast när de utexamineras, men många kan ha förlorat gnistan och därför ha svårt att närma sig företag, berättar Tanja Rajala, koordinator för internationella ärenden vid SEDU, som koordinerat projektet. 

Projektets andra läroanstaltspartner var den portugisiska yrkesläroanstalten Argupamento de Escolas José Estevao.

Företagsuppdrag gör studierna mera individuella

Det första mötet inom Swirl-projektet ordnades i Seinäjoki hösten 2017. Utöver läroanstalterna fick man med sig en grupp samarbetspartner från olika länder som rör sig på fältet mellan läroanstalter och företag. Till dessa hörde den holländska företagskuvösen Stichting Business Development Friesland, det portugisiska C4G – Consulting and Training Nework, det grekiska vetenskapsinstitutet Anaptixis Epicheirimatikotitas Astii Etaireia och European Forum of Technical and Vocational Education and Training i Storbritannien, som fokuserar på yrkesutbildning och kommunikation. 

Aktörerna ordnade turvis projektmöten i sina hemländer och fokuserade förutom på de gemensamma mötena även på att utveckla det lokala samarbetet mellan sitt skolnätverk och företagen i regionen. 

– Ur läroanstaltens synvinkel var projektets mål att bygga individuella studiestigar, stärka företagssamarbetet och utnyttja det som en del av lärupplevelsen. Målet var att de studerande med hjälp av företagsuppdrag ska kunna utveckla eller komplettera sin kompetens om de avancerar snabbare än andra eller om någon av prestationerna har uteblivit, berättar Rajala.

Ökad flexibilitet i praktiken

Enligt Rajala kan inlärning i arbetet ske på många nivåer. Vid sidan av de officiella perioderna av inlärning i arbetet kan det också finnas företagssamarbete med lägre tröskel, såsom säsongshjälp som företagen behöver och som kan erbjuda eleverna positiva lärupplevelser.

För att dela med sig av de insikter som projektet gav producerade deltagarna undervisningsmaterial för lärare, studerande och företag. Det elektroniska läromaterialet som är avsett för studerande lämpar sig för självstudier och utveckling av studie- och karriärplaneringsfärdigheter, medan lärarnas och företagens material fokuserar på praxis för företagssamarbete.

I fjol testades materialet också i praktiken.

Rajala berättar att fördelarna syntes tydligt till exempel i en invandrargrupp, där ett litet samarbetsprojekt på ålderdomshem erbjöd många studerande den första kontakten med det finländska arbetslivet. Till framgångarna hörde också enskilda studerandes arbetsprojekt med små företag, som ökade studerandenas självförtroende, när de själva fick komma överens med företagen. 

Som lärare tyckte Rajala det var intressant att få se andra aktörers sätt att stöda elevernas sysselsättning. I Holland hade ungdomarna till exempel grundat ett företag till vilket andra företag fick anmäla uppdrag riktade till studerande och som företaget sedan delade vidare. 

Projektarbete förutsätter ansvarsfördelning

Det var lätt för SEDU att delta i projektet, eftersom initiativet kom från den nederländska företagskuvösen Stichting Business Development Friesland, som läroanstalten hade samarbetat med tidigare.

I projektverksamheten anser Rajala att det är viktigt att internationella projekt inte blir separerade från den övriga verksamheten vid läroanstalterna, utan att de utnyttjas så mycket som möjligt också i all annan verksamhet. Vid SEDU informerades hela samkommunen för utbildning om Swirl-projektet till exempel vid rektorns Virtuaalikahvit-evenemang.

Enligt Rajala är projektarbete alltid teamarbete som inte kan vara en persons ansvar. Det lönar sig inte att delta om inte hela organisationen erbjuder sitt stöd för arbetet och ansvaret inte kan delas.

– Det lönar sig att redan i projektberedningsskedet fråga vem som är intresserad och engagera de intresserade i arbetet. Detsamma gäller studerande som deltar i testperioderna. Det lönar sig att fundera på reservgrupper, om de tänkta studerandena inte hinner delta på grund av brådska med studierna. 

På grund av corona ställdes projektets sista möte i Bryssel in och man var tvungen att föra mer diskussion via webben än planerat. Enligt Rajala är det dock viktigt att man inleder arbetet ansikte mot ansikte.

– Det var tur att vi hann träffas, lära känna varandra och skapa samhörighet innan arbetet flyttades till webben.

Student Work experience In Real Life

  • Projekttyp: Erasmus+ för yrkesutbildning, strategiskt partnerskapsprojekt
  • Koordinator: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
  • Projekttid: 9/2017–12/2020
  • Partnerländer: Storbritannien, Belgien, Grekland, Portugal och Holland
  • Finansiering: 312 523 €

Skribent: Anna Väre