Nyheter

Utlåtanden begärs om grunderna för läroplanen för integrationsutbildning

Aktuellt Grundläggande utbildning Utbildning för invandrare
Utbildningsstyrelsen begär om utlåtanden om utkastet till grunder för läroplanen för integrationsutbildning för vuxna invandrare. Utlåtanden kan ges inom november månad.
Kuvituskuva, miehet opiskelevat

Utbildningsstyrelsen har utarbetat ett utkast till grunder för läroplanen för integrationsutbildning för vuxna invandrare. Utkastet har utarbetats i nära samarbete med sakkunniga aktörer som arbetar med integrationsutbildning. I arbetet med utkastet har man beaktat resultaten av Utbildningsstyrelsens webbenkät, som hade som mål att kartlägga hur läroplansgrunderna från 2012 och de uppdaterade modellerna för genomförandet av integrationsutbildning från 2017 har fungerat i praktiken och vad som behöver förnyas. I arbetet med grunderna har man även beaktat utvärderingar och utredningar och därtill hörande rekommendationer som berör integrationsutbildningen. Därtill har man tagit hänsyn till betänkandet som getts av riksdagens revisionsnämnd (ReUB 6/2018) och statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet (statsrådets publikationer 2021:62), som överlämnades till riksdagen i juni 2021.

Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning baserar sig på den gällande lagen om främjande av integration (1386/2010). I läroplansgrunderna som nu är under arbete strävar man efter att stärka synergierna mellan integrationsutbildningens innehåll som berör språk och kommunikativa färdigheter samt arbetslivs- och samhällsfärdigheter. Målet är också att stärka handledningen och bättre beakta de studerandes individuella utgångspunkter och mål. I grunderna betonas även språklig medvetenhet, flerspråkighet i undervisningen samt mångsidig kompetens som en del av utbildningens innehåll. 

Utlåtanden om utkastet till grunderna för läroplanen för integrationsutbildning begärs i utlåtandetjänsten Utlåtande.fi mellan 1.11 och 30.11.2021.

Utkastet till läroplansgrunderna för integrationsutbildningen bearbetas vidare efter responsen. De färdiga grunderna publiceras våren 2022. De nya grunderna tas senast i bruk vid integrationsutbildning som anskaffats och/eller inleds efter 1.8.2022. Utbildningsstyrelsen erbjuder anordnarna av integrationsutbildning stöd för utarbetandet av de lokala läroplanerna under våren 2022.

Ytterligare information

undervisningsrådet Katri Kuukka, katri.kuukka(at)oph.fi

undervisningsrådet Teijo Koljonen, teijo.koljonen(at)oph.fi