Meddelanden

6 850 fick studieplats inom utbildningar på främmande språk vid högskolorna och utbildningar vid Konstuniversitetet

Aktuellt
Antalet sökande till högskolor i vårens första gemensamma ansökan var över 32 600. Av dem fick 21 % en studieplats. Antalet sökande var betydligt större än ifjol. I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor godkändes 22 540 studerande direkt enligt betyg. Av dem sökte 83 % sin första högskoleplats.
Kaksi miestä selailee kirjoja kirjaston hyllyjen välissä

På våren kan man ansöka om högskoleplats i två separata gemensamma ansökningar. I den första gemensamma ansökan på våren ingår utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. I vårens andra gemensamma ansökan ingår högskolornas svensk- och finskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

6 850 fick studieplats inom utbildningar på främmande språk vid högskolorna och utbildningar vid Konstuniversitetet. Till utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet godkändes 800 nya studerande fler än ifjol. Det totala antalet sökande ökade med omkring 10 000 sökande. Jämfört med ifjol fanns det 300 fler nybörjarplatser. Andelen godkända minskade något. År 2022 godkändes 21 %, då motsvarande siffra var 27 % föregående år.

Det var svårast att få en studieplats inom konst och kultur med 10 % godkända och till området för hälsovård och välfärd med 10 % godkända. Lättast var det att antas till det humanistiska området, dit 26 % av de sökande godkändes.

Av dem som fick en studieplats godkändes 64 % till utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen och till universitetsutbildningar som leder till kandidatexamen eller kandidat- och magisterexamen. 36 % godkändes till universitetens magisterutbildningar och till högre yrkeshögskoleexamina.

Av dem som sökte godkändes 61 % till yrkeshögskolorna och 39 % till universiteten. 33 % av de godkända är finländska medborgare. Medborgarskap i Bangladesh och Nigeria var näst vanligast bland de godkända. 57 % av de godkända är medborgare i ett land utanför EU/EES-området.

– Antalet sökande som sökte från länder utanför EU eller EES växte kraftigt jämfört med föregående år. En motsvarande ökning i antalet nybörjarplatser fanns inte, vilket i praktiken minskade andelen godkända jämfört med tidigare år, berättar planerare Riku Hanhinen vid Utbildningsstyrelsen.

De sökande fick förra veckan information om resultaten i den gemensamma ansökan. Studieplatsen ska tas emot senast den 15 juli före kl. 15. Man kan bli antagen från reservplats fram till den 2 augusti.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till studieplatser som inte fyllts i den gemensamma ansökan. Möjliga utbildningar och ansökningstiderna till dem publiceras i Utbildningsstyrelsens Studieinfo.fi-tjänst och på högskolornas egna webbplatser allteftersom högskolorna beslutar om ordnandet av tilläggsansökningar. Ansökan sker via Studieinfo.fi-tjänsten.

22 540 fick högskoleplats i den betygsbaserade antagningen i vårens andra gemensamma ansökan

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor godkändes på basis av betyg 22 540 studerande, varav 83 % ansökte om sin första högskoleplats.

Av dem som antogs på basis av betyg godkändes 42 % till sitt första ansökningsönskemål. Vid yrkeshögskolorna fick 11 630 sökande studieplats och vid universiteten 10 910. Högskolorna har publicerat resultaten i den betygsbaserade antagningen senast den 30 maj.

I vårens andra gemensamma ansökan erbjuds sammanlagt 43 100 nybörjarplatser som är riktade till personer som avlagt en examen på andra stadiet. Av dessa nybörjarplatser fylldes 52 % genom betygsbaserad antagning. Förra våren var motsvarande siffra 51 %, alltså en aning lägre. Dessutom erbjuds cirka 9 900 nybörjarplatser till magisterutbildningar vid universiteten och till utbildningar som leder till högre yrkeshögskoleexamen.

I den betygsbaserade antagningen till universitet kan man antas med studentexamensvitsord och till yrkeshögskolor med antingen studentexamensvitsorden eller vitsorden från en yrkesinriktad grundexamen. I den betygsbaserade antagningen godkändes största delen, 82 %, på basis av studentexamen medan 18 % antogs på basis av yrkesinriktad grundexamen.

Andelen studerande som antas i den betygsbaserade antagningen varierar enligt område

Andelen sökande som antas på basis av betyg i vårens andra gemensamma ansökan varierar enligt område och ansökningsmål. I regel godkänns 50–60 procent av de sökande på basis av betyg, men andelarna kan variera mellan 10 och 100 procent.

Största delen av nybörjarplatserna inom den betygsbaserade antagningen i vårens andra gemensamma ansökan är reserverade för förstagångssökande. Av alla nybörjarplatser reserveras omkring 68 % för förstagångssökande. Ifjol var denna andel 64 %.

Högskolorna ordnar urvalsproven i vårens andra gemensamma ansökan från slutet av maj till mitten av juni. Största delen av urvalsproven ordnas på plats. 

Samtliga antagningsresultat i vårens andra gemensamma ansökan publiceras senast den 8 juli. Studieplatsen ska tas emot senast den 15 juli före kl. 15. 

Ytterligare information:

Planerare Risto Hanhinen, risto.hanhinen [at] oph.fi (risto[dot]hanhinen[at]oph[dot]fi), tfn 029 533 1615
Planerare Topias Kähärä, topias.kahara [at] oph.fi (topias[dot]kahara[at]oph[dot]fi), tfn 029 533 1758
Specialsakkunnig Mikko Eronen, mikko.eronen [at] oph.fi (mikko[dot]eronen[at]oph[dot]fi), tfn 029 533 1485