Meddelanden

Cirka 61 000 elever avslutar grundskolan detta läsår

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning
Enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning slutför cirka 61 000 grundskoleelever sina studier denna vår. Nästan 25 000 studenter utexamineras.
Opiskelijat välitunnilla juttelemassa keskenään

Uppskattningsvis cirka 61 000 elever avlägger den grundläggande utbildningens lärokurs våren 2022. Detta är cirka tusen fler än föregående vår, eftersom den åldersklass som går i nionde klass är något större än i fjol.

Cirka 7 % av dem som går ut grundskolan har ett främmande språk som modersmål, vilket också var fallet i fjol. Över hälften av eleverna med ett främmande språk som modersmål har gått i skola i Nyland, där cirka 14 % av dem som slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs har ett främmande språk som modersmål.

Dessutom avlägger årligen över 1 200 elever den grundläggande utbildningens lärokurs inom den grundläggande utbildningen för vuxna till exempel vid ett vuxengymnasium eller en folkhögskola. Antalet har minskat något sedan decennieskiftet. Största delen, 92 % av eleverna inom den grundläggande utbildningen för vuxna har ett främmande språk som modersmål och nästan hälften är från Nyland, 45 %.

Nästan 25 000 personer avlägger studentexamen

Våren 2022 utexamineras nästan 25 000 studenter. Detta är något mindre än i fjol då 25 300 studenter tog på sig den vita mössan. Antalet utexaminerade under våren kommer sannolikt att öka ytterligare när granskningen av bedömningen av studentexamensproven blir klar och antalet studerande som slutfört gymnasiets lärokurs preciseras. I det här antalet ingår de som slutfört gymnasiets lärokurs före den 5 maj. Det slutliga antalet studerande som avlagt vårens studentexamen klarnar i månadsskiftet augusti-september.

Enligt studentexamensnämndens förhandsstatistik är nästan 22 900 (92 %) av de studenter som utexamineras denna vår finskspråkiga och nästan 2 000 (8 %) svenskspråkiga. Av de nya studenterna är 41 % pojkar och 59 % flickor. Skillnaden mellan könen har inte förändrats nämnvärt under årens lopp. 

Minskningen av antalet utexaminerade inom yrkesutbildningen förutspås fortsätta

Först i juni finns det exakta antalet utexaminerade från yrkesutbildning våren 2022 tillgängligt. År 2021 var de sammanlagt cirka 43 800.

På basis av månadsstatistiken kan man dock förutse att antalet utexaminerade studerande kommer att minska något jämfört med förra året. När cirka 11 200 studerande avlade yrkesexamina i mars-april 2021, är motsvarande siffra i vår drygt 10 300. Detta är cirka 8 % mindre än för ett år sedan. Antalet utexaminerade grundar sig på uppgifterna i informationsresursen Koski.

Även om antalet utexaminerade förutspås minska är minskningen mindre jämfört med de två föregående åren.

– Coronaepidemin verkar ha påverkat utexamineringen särskilt år 2020, då antalet utexaminerade på våren minskade med cirka 16 % jämfört med år 2019. Skillnaden är betydande särskilt mellan dem som utexaminerades i slutet av våren, eftersom det fanns nästan en tredjedel färre utexaminerade i maj 2020 än i maj 2019, säger specialsakkunnig Siru Korkala.

Kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning och personlig tillämpning av studierna har bidragit till att tidpunkterna för utexamineringen varierar individuellt och att yrkesstuderande utexamineras året om. En betydande del av de yrkesstuderande utexamineras i maj-juni och på hösten avslutar drygt 20 000 studerande sina studier. Allt fler avlägger examensdelar i stället för hela examen. Största delen av examinanderna avlägger yrkesinriktade grundexamina.

Under läsåret 2021–2022 har undervisningen i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet i regel ordnats som närundervisning. Eftersom skolorna, gymnasierna och yrkesläroanstalterna kan ha övergått till distansundervisning enligt det lokala epidemiläget, så det kan ha funnits regionala skillnader i ordnandet av undervisning och utbildning.

Mer information:

  • Yrkesutbildning: specialsakkunnig Siru Korkala, + 358 29 533 8610, fornamn.efternamn [at] oph.fi
  • Gymnasieutbildning: specialsakkunnig Tiina Komppa, + 358 29 533 1429, fornamn.efternamn [at] oph.fi
  • Grundskola: specialsakkunnig Irma Garam, + 358 29 533 8549, fornamn.efternamn [at] oph.fi
  • Statistik i Vipunen: specialsakkunnig Pirjo Karhu, + 358 29 533 1317, fornamn.efternamn [at] oph.fi