Meddelanden

De nya grunderna för planen för småbarnspedagogik ger närmare anvisningar än tidigare för barnets rätt till stöd 

Aktuellt Småbarnspedagogik
Utbildningsstyrelsen har reviderat grunderna för planen för småbarnspedagogik så att de motsvarar ändringarna som har gjorts i lagen om småbarnspedagogiken beträffande stöd för barnets utveckling, lärande och välbefinnande. Syftet med modellen med stöd på tre nivåer är att säkerställa att varje barn får det stöd hen behöver.
Rakentelua esiopetuksessa

Enligt den reviderade lagen om småbarnspedagogik har ett barn som deltar i småbarnspedagogik rätt att som en del av den grundläggande verksamheten inom småbarnspedagogiken få sådant stöd som barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande förutsätter. Barnet kan få allmänt, intensifierat eller särskilt stöd enligt inkluderande principer, och stödet ska ges utan dröjsmål efter att behovet av stöd har framkommit.

– Stödet ska ges med sådana pedagogiska, strukturella och vårdinriktade stödåtgärder som barnet behöver.  Det kan till exempel vara frågan om olika lösningar som är gemensamma för hela gruppen och lösningar som gäller lärmiljöerna, till exempel att man använder bilder som stöd för kommunikationen. Dessa åtgärder beskrivs på ett pragmatiskt sätt i grunderna, säger undervisningsrådet Kati Costiander. 

I grunderna för planen för småbarnspedagogik betonas inkluderande pedagogik som utgår från barnet och som grundar sig på lek samt på barnets delaktighet och engagemang. I grunderna betonas också att man ska tillgodose barnets utveckling, lärande och välbefinnande. När man ordnar stöd för barnet ska man utgå från barnets styrkor samt hens behov som anknyter till lärande, utveckling och välbefinnande. Då stödet ordnas är det viktigt att även höra barnet, med hänsyn till hens ålder och utvecklingsnivå.

– Varje barn har rätt att med olika flexibla arrangemang få det stöd hen behöver i den egna barngruppen. Barnet har också rätt att delta i småbarnspedagogisk verksamhet i en mindre grupp eller en specialgrupp, berättar undervisningsrådet Heidi Sairanen.

I de nya grunderna beskrivs principerna som styr ordnandet och genomförandet av stödet för barnet samt vilket ansvar anordnaren av småbarnspedagogik och personalen har. I och med lagändringarna och de nya grunderna förutsätts nu att förutom kommunerna och samkommunerna även de privata serviceproducenterna ordnar stöd för barnet.

Förändringar som grundar sig på respons

I samband med att grunderna har reviderats har man också gått igenom responsen som kommit in under åren 2019–2021 och vilka förändringar som har föreslagits i grunderna för planen för småbarnspedagogik. Bland målen för mångsidig kompetens har man nu gjort ändringar i målen som gäller multilitteracitet och digital kompetens. 

– Nu framhävs multilitteracitet bättre i grunderna som ett eget viktigt kompetensområde, säger Costiander.  

De nationella målen preciseras i de lokala planerna för småbarnspedagogik 

Anordnarna av småbarnspedagogik gör upp sin egen, lokala plan för småbarnspedagogik i enlighet med de grunder som Utbildningsstyrelsen har fastställt. I den lokala planen preciseras målen som fastställts i de nationella grunderna med beaktande av de lokala förhållandena. De uppdaterade lokala planerna för småbarnspedagogik ska tas i bruk i daghemmen, inom familjedagvården och inom den öppna småbarnspedagogiska verksamheten den 1 augusti 2022.

– Vi har uppmuntrat anordnarna av småbarnspedagogik att samla in respons på sina egna lokala planer för småbarnspedagogik och vidareutveckla dem utifrån responsen, säger Sairanen.

Utbildningsstyrelsen stöder uppgörandet och implementeringen av de lokala planerna för småbarnspedagogik genom att ordna fortbildning, utarbeta stödmaterial och intensifiera verksamheten inom de småbarnspedagogiska nätverken. 

Grunderna för planen för småbarnspedagogik översätts till engelska och till alla tre samiska språk. Även modellblanketten och anvisningarna för barnets plan för småbarnspedagogik kommer att uppdateras under våren 2022. 

Aktörerna inom småbarnspedagogik har hörts i arbetet med revideringen av grunderna 

I arbetet med grunderna har man använt sig av resultat från forskning, utvärdering och utvecklingsarbete som har koppling till småbarnspedagogiken. Därtill har man också i stor utsträckning hört olika sakkunniga, intressegrupper, aktörer inom småbarnspedagogik och personal. 

Utkastet till grunderna kunde också öppet kommenteras i utlåtandetjänsten utlåtande.fi. Utlåtanden begärdes även separat av kommunerna, universiteten och flera sakkunnigorganisationer. Totalt 64 olika instanser gav ett utlåtande om grunderna. 

Ytterligare information

Undervisningsrådet Charlotta Rehn (svenskspråkig småbarnspedagogik), +358 29 533 1231,  fornamn.efternamn [at] oph.fi
Undervisningsrådet Kati Costiander, +358 29 533 1526, fornamn.efternamn [at] oph.fi
Undervisningsrådet Heidi Sairanen, +358 29 533 1426, fornamn.efternamn [at] oph.fi