Meddelanden

En bred arbetsgrupp tillsatt för att bereda förnyelsen av åskådningsämnen

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Livsåskådningskunskap Religion
Utbildningsstyrelsen har tillsatt en utvecklingsgrupp för förnyelsen av åskådningsämnen för åren 2022–2024. Utvecklingsgruppen har som uppgift att utarbeta åtgärdsförslag som gäller förnyelsen av undervisningen i åskådningsämnen inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.
En lärare står i skolans korridor med ryggen mot kameran

Bakgrunden till att utvecklingsgruppen tillsatts är en utredning gjord av Eero Salmenkivi och Vesa Åhs på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet, där man kartlade nuläget för åskådningsämnena samt behovet av förnyelse av undervisningen i ämnena inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Enligt utredningen kommer den nuvarande undervisningen i åskådningsämnen, som är indelad i två läroämnen och flera lärokurser, i framtiden att möta betydande utmaningar som en följd av befolkningsutvecklingen och ökad åskådningsmässig mångfald. Man ser även problem med tanke på likabehandling. Den utvecklingsgrupp som nu tillsatts har som uppgift att utarbeta åtgärdsförslag för förnyelsen av undervisningen i åskådningsämnen på såväl kort som längre sikt.

– Åskådningsämnena bör utvecklas parallellt med förändringarna i det omgivande samhället. Jag anser själv att det är önskvärt åskådningsämnena förnyas så att graden av valbarhet ökar. Det är viktigt att förnyelsearbetet utförs i brett samarbete. Därför är det av särskilt stor betydelse att den tillsatta utvecklingsgruppen är mångsidig sett till medlemmarna och deras sakkunskap, säger undervisningsminister Li Andersson.

Ordförande och vice ordförande för utvecklingsgruppen är generaldirektör Minna Kelhä och direktör Jarkko Niiranen från Utbildningsstyrelsen. I medlemmarna ingår utöver sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet en bred grupp bestående av representanter för universiteten, lärar- och studerandeorganisationer, rektorer, utbildningsanordnare och religiösa samfund. Även representanter för Studentexamensnämnden, Diskrimineringsombudsmannens byrå, undervisningssektorns etiska råd och Vapaa-ajattelijain liitto ry ingår i arbetsgruppen.

Tanken med gruppens sammansättning är att garantera att så många perspektiv på anordnandet av undervisningen i åskådningsämnen som möjligt beaktas i utvecklingsarbetet. Gruppen kan utöver detta höra externa experter.

– Eero Salmenkivis och Vesa Åhs utredning utgör en god grund för utvecklingsgruppens arbete. Gruppen har redan påbörjat sitt arbete och det första mötet i slutet av november ägde rum i gott samförstånd, säger Minna Kelhä.

Utvecklingsgruppens arbete pågår fram till slutet av 2024.

Mer information:

  • undervisningsrådet Outi Raunio-Hannula, tfn 029 533 1341, outi.raunio-hannula [at] oph.fi