Nyheter

Konferens med fokus på svenskspråkig utbildning arrangeras 17.5

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Utveckling av utbildningen Kvalitet och utveckling
I maj arrangeras konferensen Den svenska utbildningsvägen i fokus. Konferensen är en fortsättning på utredningen om den svenskspråkiga utbildningen i Finland som publicerades 2021. Tillfället är också en första uppföljning av de åtgärdsförslag som presenteras i rapporten. Vi önskar alla som är engagerade i den svenskspråkiga utbildningen varmt välkomna med.
Elever i klassen.

Kurt Torsell, direktör för svenskspråkig verksamhet vid Utbildningsstyrelsen, ser både konferensen och rapporten som ett viktigt led i Utbildningsstyrelsens arbete med att utveckla den svenskspråkiga utbildningen i Finland.

− Det är viktigt att vi kommer samman och stämmer av var vi finns just nu. Rapporten lyfter fram frågor och utvecklingsbehov som berör alla som är engagerade i den svenskspråkiga utbildningssektorn. Både rapporten och konferensen ger oss vid Utbildningsstyrelsen viktiga insikter som hjälper oss att utveckla vårt eget arbete för att säkerställa den svenskspråkiga utbildningens kvalitet.

Utredningen, som konferensen tar avstamp i, genomfördes av Gun Oker-Blom på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.

Konferensprogrammet bygger på de temahelheter som lyfts fram i rapporten. Det blir paneldiskussioner och inlägg med fokus på temahelheterna språkliga och kulturella utmaningar samt kvalitetssäkring, den svenskspråkiga utbildningen är öppen för alla och utmaningar inom den högre utbildningen och bristen på svenskkunnig expertis. En keynote-föreläsning under rubriken Gränsöverskridande bildning i en globaliserad värld hålls av professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi. Konferensen öppnas av undervisningsminister Li Andersson och avslutas av statssekreterare Dan Koivulaakso

Sedan rapporten kom ut har en hel del hunnit hända inom svenskspråkig utbildning och åtgärdsförslag har också realiserats. Åtgärdsförslagen följs upp under konferensen. Utbildningsstyrelsen har aktivt medverkat i och tagit del av olika diskussioner som behandlat frågeställningar som lyfts upp i rapporten.  

− Det är glädjande att se att många aktörer tagit fasta på de frågor och utmaningar som lyfts fram, säger Torsell.

Själv gläds han över samarbetet i nätverket för utbildningsadministratörer i Svenskfinland. Tack vare rapporten har nätverket, som koordineras av Utbildningsstyrelsen, Kommunförbundet och Regionförvaltningsverket i samarbete med utbildningsanordnarna, intensifierat sitt samarbete och träffas regelbundet för att diskutera aktuella frågor som berör utbildningen på svenska i Finland.

En jämlik utbildningssituation för svenskspråkiga elever och studerande

Rapporten som ligger till grund för konferensen är ett resultat av den utredning som genomfördes på basis av regeringsprogrammet, som en enmansutredning. Fokus i rapporten ligger på utbildningens särdrag, utmaningar, utvecklingsbehov och förslag på åtgärder. Syftet med rapporten är främja arbetet för en jämlik utbildningssituation för svenskspråkiga elever och studerande i Finland.

Utredaren Gun Oker-Blom är glad över att den svenskspråkiga utbildningen och jämlikheten i förhållande till den nationella utbildningen nu lyfts fram på allvar. I egenskap av tidigare direktör för den svenskspråkiga verksamheten vid Utbildningsstyrelsen var hon väl insatt i den svenskspråkiga utbildningen, men arbetet med rapporten gav ändå nya insikter. 

− Den viktigaste insikten är nog helhetsperspektivet och betydelsen av att alltid betrakta den svenskspråkiga utbildningsvägen som en helhet. Därför är det viktigt att komma ihåg att valet av skolspråk görs då barnet börjar i småbarnspedagogiken. 

Konferensen arrangeras i Helsingfors med möjlighet för distansdeltagande

Den svenska utbildningsvägen i fokus – Konferens kring den svenskspråkiga utbildningen i Finland arrangeras 17.5.2022 på Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Det är även möjligt att följa konferensen på distans.

Konferensen riktar sig till alla som är engagerade i den svenskspråkiga utbildningen, från småbarnspedagogik till och med högre utbildning och kontinuerligt lärande. Anmälningstiden till konferensen går ut 3.5.

Konferensen arrangeras av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med enheten för svenskspråkig verksamhet vid Utbildningsstyrelsen.